Arengukava 2021-2025

Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2021–2025 on peamine ülikooli arengut määratlev dokument, milles on sõnastatud ülikooli strateegilised valikud. 

Rahvusvaheline rahvusülikool

Hoiame ja arendame kestva üleilmastumise tingimustes eesti keelt ja kultuuri ning tagame teadusel põhineva eestikeelse hariduse omandamise Eestis. Pakume rahvusvahelises konkurentsis edu saavutamiseks atraktiivseid töö- ja õpivõimalusi, tehes muu hulgas koostööd partnerinstitutsioonidega, ning suurendame seeläbi ülikooli õppe- ja teadustöö tulemuslikkust.

Eesti keele ja kultuuri edendaja

Rahvusvaheline ülikool

Haridus

Edukaks toimetulekuks üha kiiremini arenevas tehnoloogiarikkas elu- ja töökeskkonnas võimaldame üliõpilastel end arendada ja omandada vajalikke tulevikuoskusi. Muutuv töö olemus ja muutuvad töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist, mistõttu loome ajast, kohast ja inimeste elukorraldusest sõltumatuid võimalusi ülikoolis õppimiseks. Olukorras, kus andekad inimesed leiavad kergesti eneseteostusvõimalusi üle maailma, pakume neile Eestis parimaid enese arendamise viise, sidudes nad ülikooliga juba üldhariduse omandamise või akadeemilise karjääri kasuks otsustamise ajal.

Inspireeriv õppekeskkond

Elukestva õppe ülikool

Andekate arengu toetaja

Teadus

Loome tipptasemel teadusuuringute jätkusuutlikkuse tagamiseks ning Eesti teadus- ja arendusvajaduste katmiseks vajalikud tingimused, mis toetavad teadusuuringute valdkondlikku mitmekesisust ja koostööd. Osaleme avalikes aruteludes ning teeme avaliku sektoriga koostööd ühiskonna sõlmprobleemidega seotud uuringute elluviimisel ja tõenduspõhiste lahenduste pakkumisel riiklike poliitikavaldkondade kujundamiseks. Edendame Eesti ettevõtjatele olulisi teadussuundi, soodustades tippteadlaste koostööd ettevõtjatega ning uusettevõtluse arengut.

Teaduspõhise ühiskonna kujundaja

Targa majanduse kiirendi

Organisatsioon

Et tulla edukalt toime pidevate väliskeskkonna muutustega, lähtume rahvusvahelise ja kultuuriliselt mitmekesise liikmeskonnaga organisatsioonina ühistest väärtustest, kaasates oma liikmed ühiste eesmärkide saavutamisse, pakkudes töötajatele võimalusi oma parima potentsiaali rakendamiseks ja arendades nutikalt taristut. Tegutseme koostöös riigi ja kohalike omavalitsustega selle nimel, et vältida regionaalse ebavõrdsuse süvenemist, tehes kõrghariduse ning teadmussiirde kättesaadavaks riigi eri piirkondades.

Innustav ja teed rajav organisatsioon

Regionaalarengu põhipartner

Arengukava on vastu võetud ülikooli nõukogu 20. aprilli 2020. a otsusega.

Arengukava terviktekst


Tegevuskavad

Võtmenäitajate kirjeldus


Arengukava toetavad strateegiad

Finantsstrateegia

Ülikooli finantsstrateegia eesmärk on tagada ülikooli ja kõigi valdkondade pikaajaline finantsiline jätkusuutlikkus ning muuta ülikooli tegevus kõikides õppe- ja teadusvaldkondades ning ühiskonna teenimisel tulemuslikumaks.

Eraraha kaasamise strateegia

 

Eraraha kaasamise strateegia on ülikooli finantsstrateegia rakenduskava, mille eesmärk on suurendada ülikooli finantsvõimekust ning prognoosida tegevusi ülikooli arengukava järgmiste rahaliste sihtide täitmiseks.

Ruumilise arengu strateegia

Ülikooli ruumilise arengu strateegia eesmärk on tagada õppe- ja teadustöö keskkonna ning töötingimuste nüüdisajastamine, kestlikkus, keskkonna- ja energiasäästlikkus ning kinnisvarakulude optimaalsus.

Keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted

Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted sisaldavad kokkuleppeid, millest ülikooli liikmed lähtuvad ülikooli arendamisel ja igapäevase töö korraldamisel, et hoida tasakaalus rahvusülikooli kaht vastandlikku ülesannet: eesti keele ja kultuuri kestlikkuse tagamist ning rahvusvaheliselt kõrgetasemelist teadus- ja õppetööd.