Mõjukas teaduskeskus

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: loome tipptasemel teadusuuringute jätkusuutlikkuse tagamiseks ning Eesti teadus- ja arendusvajaduste katmiseks vajalikud tingimused, mis toetavad teadusuuringute valdkondlikku mitmekesisust ja koostööd, ning taotleme aktiivselt selleks vajalikke vahendeid.

Seisame teadus- ja tõenduspõhise maailmavaate eest, väärtustame tippteadlasi, soodustame akadeemilise järelkasvu arengut ning kaasame teadustöö rahastamiseks aktiivselt välistoetust. Meie teadlased aitavad kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava eesmärkide ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisele.

Tegevussuunad

Teaduspoliitika kujundamine. Suuname ülikooli teadus- ja arendustöö baasrahastamise lisavahendid akadeemilise karjäärimudeli toetamisse. Teeme valdkondlike ministeeriumidega ja teiste huvirühmadega koostööd riiklike teadusja arendusprogrammide väljatöötamisel ning otsime võimalusi suurendada riiklike uurimistoetuste mahtu ja arvu. Osaleme aktiivselt Euroopa Liidu teaduspoliitikas, et anda oma panus üleilmsete probleemide lahendamisse, vähendada lõhet uue ja vana Euroopa teadusrahastuse vahel, suurendada ülikooli osalust ja nähtavust rahvusvahelistes võrgustikes ning tutvustada Tartut ja Eestit kui uute tehnoloogiliste lahenduste arendajat ja rakendajat.

Teadusprojektide välisrahastamine. Loome ja kasutame aktiivselt teadusuuringute välisrahastuse taotlemise võimalusi, sealhulgas osaleme strateegilistes uurimisvaldkondades Euroopa Liidu teadus- ja arendustöö partnerlusprogrammides, innustades teadlasi osalema neile seni suletud olnud uurimistoetuste taotlusvoorudes. Toetame valdkondadevahelist teaduskoostööd, sealhulgas sotsiaal- ja humanitaarteadlaste kaasamist tehnoloogilistesse arendusprojektidesse. Arendame teadus- ja arendustöö tugiteenuseid, muu hulgas grandisobitustarkvara ja projektikirjutamise tugiteenust, ning innustame akadeemilisi töötajaid aktiivselt välisrahastust taotlema.

Teadustaristu teenuste arendamine. Teadustaristusse tehtud investeeringute mõju võimendamiseks teeme koostööd Eesti teiste teadusülikoolide ja TA-asutustega  suurendame teadustaristu ristkasutust ning muudame sellel põhinevad teenused kättesaadavaks ka ettevõtjatele ja teistele ülikoolivälistele huvirühmadele. Taristu aktiivse kasutamise ja jätkusuutliku majandamisega aitame tagada selle korrapärase uuendamise. Riikliku tähtsusega teadustaristu teekaardi objektide puhul seame eesmärgiks liitumise rahvusvahelise taristuga (sealhulgas Euroopa teadustaristu strateegiafoorumiga) ning väliskoostöö kaudu taristu kasutuse ja välisrahastuse suurendamise. Tagame teadlastele digitaalsed teenused Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Euroopa horisont“ tulenevate avatud teaduse nõuete täitmiseks. Pakume väljaarendatud digilahendusi koostööpartneritele.

Rektoraadi tegevused

  1. Teaduspoliitika kujundamises, sh uue perioodi tõukefondide, majanduse taaskäivitamise fondide kavandamises osalemine; uue TAIE strateegia ettevalmistamises ja täitmises osalemine (P1)
  2. Välise teadusrahastuse kasvu hoidmine, sh uute välisrahastusinstrumentide leidmine ja avamine, grandikeskuse kirjutamisteenuse edasiarendamine ja laiendamine õppegrantidele, osalemine Euroopa partnerlustes jm (P1)

Keskne lisatoetus
Arengufond 660 829€

#ülikoolist
Aktus

Järelevaadatav: rahvusülikooli 103. aastapäeva aktus

#ülikoolist
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Piirkondlikud kolledžid kestliku maailmavaate kujundajatena

#ülikoolist
Renoveeritud aula

Ülikooli aula on saanud värske ilme ja moodsad tehnilised lahendused