Mõjukas teaduskeskus

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: loome tipptasemel teadusuuringute jätkusuutlikkuse tagamiseks ning Eesti teadus- ja arendusvajaduste katmiseks vajalikud tingimused, mis toetavad teadusuuringute valdkondlikku mitmekesisust ja koostööd, ning taotleme aktiivselt selleks vajalikke vahendeid.

Seisame teadus- ja tõenduspõhise maailmavaate eest, väärtustame tippteadlasi, soodustame akadeemilise järelkasvu arengut ning kaasame teadustöö rahastamiseks aktiivselt välistoetust. Meie teadlased aitavad kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava eesmärkide ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisele.

Tegevussuunad

Teaduspoliitika kujundamine. Suuname ülikooli teadus- ja arendustöö baasrahastamise lisavahendid akadeemilise karjäärimudeli toetamisse. Teeme valdkondlike ministeeriumidega ja teiste huvirühmadega koostööd riiklike teadusja arendusprogrammide väljatöötamisel ning otsime võimalusi suurendada riiklike uurimistoetuste mahtu ja arvu. Osaleme aktiivselt Euroopa Liidu teaduspoliitikas, et anda oma panus üleilmsete probleemide lahendamisse, vähendada lõhet uue ja vana Euroopa teadusrahastuse vahel, suurendada ülikooli osalust ja nähtavust rahvusvahelistes võrgustikes ning tutvustada Tartut ja Eestit kui uute tehnoloogiliste lahenduste arendajat ja rakendajat.

Teadusprojektide välisrahastamine. Loome ja kasutame aktiivselt teadusuuringute välisrahastuse taotlemise võimalusi, sealhulgas osaleme strateegilistes uurimisvaldkondades Euroopa Liidu teadus- ja arendustöö partnerlusprogrammides, innustades teadlasi osalema neile seni suletud olnud uurimistoetuste taotlusvoorudes. Toetame valdkondadevahelist teaduskoostööd, sealhulgas sotsiaal- ja humanitaarteadlaste kaasamist tehnoloogilistesse arendusprojektidesse. Arendame teadus- ja arendustöö tugiteenuseid, muu hulgas grandisobitustarkvara ja projektikirjutamise tugiteenust, ning innustame akadeemilisi töötajaid aktiivselt välisrahastust taotlema.

Teadustaristu teenuste arendamine. Teadustaristusse tehtud investeeringute mõju võimendamiseks teeme koostööd Eesti teiste teadusülikoolide ja TA-asutustega  suurendame teadustaristu ristkasutust ning muudame sellel põhinevad teenused kättesaadavaks ka ettevõtjatele ja teistele ülikoolivälistele huvirühmadele. Taristu aktiivse kasutamise ja jätkusuutliku majandamisega aitame tagada selle korrapärase uuendamise. Riikliku tähtsusega teadustaristu teekaardi objektide puhul seame eesmärgiks liitumise rahvusvahelise taristuga (sealhulgas Euroopa teadustaristu strateegiafoorumiga) ning väliskoostöö kaudu taristu kasutuse ja välisrahastuse suurendamise. Tagame teadlastele digitaalsed teenused Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Euroopa horisont“ tulenevate avatud teaduse nõuete täitmiseks. Pakume väljaarendatud digilahendusi koostööpartneritele.

Juhtteemad 2024: teaduse tipptaseme ja jätkusuutlikkuse toetamine, uue perioodi tõukefondide meetmete rakendamine 

Üleülikooliline tegevus 

 1. Uurimistoetuste perioodilisust tasandavate ja teaduse tippkeskustes osalevatele uurimisrühmadele ette nähtud sildamistoetuste eraldamine (P1) [arengufondi toetus 726 972 €] 
 2. Teaduse välisrahastuse kasvu hoidmine, sh uute välisrahastusvahendite leidmine ja kasutuselevõtt, programmi „Euroopa Horisont“ partnerlustegevuses osalemine (P1) [arengufondi toetus 200 500 €] 
 3. Euroopa Teadusnõukogu (ERC) taotlusi kirjutavatele teadlastele ergutusgrantide ja nõustamise pakkumine ning ERC grandi saajatele motivatsioonipaketi loomine (P1) [arengufondi toetus 180 000 €] 
 4. Programmi „Euroopa Horisont“ Marie Skłodowska-Curie meetme (MSCA) järeldoktoriprojektide juhendajate motivatsioonipaketi loomine (P1) [arengufondi toetus 30 000 €] 
 5. Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise koordineerimine Tartu Ülikoolis (P1) 
 6. Teadusaparatuuri toetusfondi elluviimine koostöös valdkondadega (P1, dekaanid) 
 7. Valdkondadevaheliste konsortsiumide senise töö ülevaatamine (P1, RE) 
 8. Osalemine riigi teaduspoliitika kujundamises, sh riigi teaduseelarvest baasrahastuse osakaalu suurendamise taotlemine; ülikooli seisukohtade selgitamine riigi rakendusuuringute keskuse tegevuse alustamisel ning uue teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse väljatöötamisel. Osalemine Euroopa Liidu kümnenda raamprogrammi kujundamisel koostöös ülikoolide, rahvusvaheliste partnerite ja Eesti riigiga (P1) 

Valdkonna või vastutusala tasemel tegevus 

 1. Programmi „Euroopa Horisont“ meetme „Teaming for Excellence“ uues taotlusvoorus osalemine (P1, P6, LT) 
 2. Sotsiaalteadusliku taristu objektide ja kasutuse väljaselgitamine, arendusskeemi väljatöötamine (SV) 

Üleülikooliline tegevus

 1. Aktiivne osalemine riigi teaduspoliitika kujundamises, sh uue perioodi tõukefondide meetmete kavandamine; teadus- ja arendustegevuse rahastusinstrumentide uue kontseptsiooni väljatöötamisse panustamine; rakendusuuringute programmi ja keskuse arendamine; IT-akadeemia jt. Meetmete elluviimisega seotud ülikooli arendustegevuse kavandamine (P1)
 2. Teaduse välisrahastuse kasvu hoidmine, sh uute välisrahastusvahendite leidmine ja kasutuselevõtt, Euroopa partnerlustegevuses osalemine (P1) [arengufondi toetus 250 500 €]
 3. Teadusaparatuuri toetusfondi rakendamine; teadustaristu arendamine eelarve juhtimise erandi võimaluste abil LT-s (P1, dekaanid) [arengufondi toetus 1 000 000 €]
 4. Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grantide kirjutamistoetus (P1) [arengufondi toetus 100 000 €]
 5. Uurimistoetuste perioodilisust tasandava sildamisfondi rakendamine (P1) [arengufondi toetus 54 675 €]
 6. Uurimisrühmade kaardistamine (P1)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevus

 1. Programmi „Euroopa horisont“ meetme „Teaming for Excellence“ raames teaduse tippkeskuste töö alustamine ja uues taotlusvoorus osalemine (P1, LT, MV, SV)
 2. Osalemine Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) loomemajanduse võrgustiku Innovation by Creative Economy (ICE) töö alustamises (P1, HV)

Rektoraadi tegevus

 1. Teaduspoliitika kujundamises, sh uue perioodi tõukefondide kavandamises osalemine; majanduse taaskäivitamise fondid, osalemine uue teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) strateegia ettevalmistamises ja täitmises (P1)
 2. Välise teadusrahastuse kasvu hoidmine, sh uute välisrahastusinstrumentide leidmine ja avamine, grandikeskuse kirjutamisteenuse edasiarendamine ja laiendamine õppegrantidele, osalemine Euroopa partnerlustegevuses jm (P1)
 3. Uurimistoetuste perioodilisust tasandava sildamisfondi rakendamine (P1) 
 4. Teadusaparatuuri toetusfondi ettevalmistamine; teadustaristu arendamine eelarve juhtimise erandi võimalusi kasutades LT-s (P1, MV, LT)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevus

 1. Teadushäkaton ja kirjutamislaagrid (HV)
 2. Personaalmeditsiini konsortsiumi loomine ja projektiarendus (MV)
 3. Patsiendiohutuse ja ravikvaliteedi analüüsi keskuse väljaarendamine (MV)
 4. Spordi ja füsioteraapia teaduskeskuse väljaarendamine (MV)
 5. Semiootika rakendusuuringute keskuse töö alustamine (HV)
 6. Aasia-alase teadus- ja arendustegevuse edendamine (SV)

Rektoraadi tegevused

 1. Teaduspoliitika kujundamises, sh uue perioodi tõukefondide, majanduse taaskäivitamise fondide kavandamises osalemine; uue TAIE strateegia ettevalmistamises ja täitmises osalemine (P1)
 2. Välise teadusrahastuse kasvu hoidmine, sh uute välisrahastusinstrumentide leidmine ja avamine, grandikeskuse kirjutamisteenuse edasiarendamine ja laiendamine õppegrantidele, osalemine Euroopa partnerlustes jm (P1)

Keskne lisatoetus
Arengufond 660 829€