Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendium

Alates 2023/24. õppeaastast sisseastunud üliõpilane, kes õpib HTM-i määruse "Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord" lisas  nimetatud õppekaval, saab taotleda õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendiumi kui vastab määruses toodud tingimustele.

Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse stipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajakutse omandamist. Stipendiumi suurus täiskoormuga õppides on 400 eurot kuus, osakoormusega õppekavadel 250 eurot kuus.

 

Stipendiumi taotlemise õigus

Stipendiumit saab taotleda alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe ning integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilane, kes:

 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
 • ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • kelle kogu õppeaja kaalutud keskmine hinne on vähemalt 2,0 (seda vaadatakse alates 2. semestrist);
 • õpib ühel määruse lisas kinnitatud õppekaval:

Õppekavad, mille alusel hakkab kuni 20% üliõpilastest stipendiumi saama

Bakalaureuseõpe

    Eripedagoogika ja logopeedia
    Koolieelse lasteasutuse õpetaja
    Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas

 

Õppekavad, mille alusel hakkab kuni 60% üliõpilastest stipendiumi saama

Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe ja integreeritud õpe

    Kutseõpetaja
    Muusika (koolimuusika eriala)
    Klassiõpetaja

Magistriõpe

    Ajalugu (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala)
    Eripedagoogika ja logopeedia
    Kehaline kasvatus ja sport (õpetajakoolituse erialad)
    Kunstide ja tehnoloogia õpetaja
    Psühholoogia (koolipsühholoogia eriala) - sessioonõppes on õppetöö osakoormusega ja stipendiumi suuruseks on 250 eurot
    Religiooniuuringud ja teoloogia (religioonipedagoogika eriala)

 

Õppekavad, mille alusel hakkab kuni 80% üliõpilastest stipendiumi saama

Bakalaureuseõpe

    Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis
    Keeled ja mitmekeelsus koolis
    Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis

Magistriõpe

    Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
    Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja
    Keeleõpetaja mitmekeelses koolis
    Matemaatika- ja informaatikaõpetaja
    Põhikooli mitme aine õpetaja
    Võõrkeeleõpetaja

Stipendiumit on õigus taotleda õppekava nominaalkestuse jooksul. Üliõpilasel, kes alustab õpinguid osakoormusega õppes, on õigus stipendiumi taotleda vastavalt õppekavas ette nähtud õppeajale.
 

Kuidas võetakse arvesse õppekava täitmist?

Täidetava õppekava mahtu loetakse õppekava kontekstis, st arvestades õppekavast valitud mooduleid ja aineid. Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Õppekava täitmist arvestatakse stipendiumi taotlemise semestri algusele eelneva päeva seisuga. Arvesse läheb eksami või arvestuse toimumise kuupäev. VÕTA otsuse alusel arvestatud õpitulemusi võetakse arvesse VÕTA otsuse tegemise semestril ja õppeplaani alusel arvestatud õpitulemusi nende esitamise semestril.
 

Taotlemine

Stipendiumitaotlus tuleb esitada ÕIS-i kaudu iga semestri alguses:

 • sügissemestril 1. oktoobriks,
 • kevadsemestril 1. märtsiks.

Tutvu stipendiumitaotluste esitamise juhendiga

 

Paremusjärjestuse moodustumine

Esimese aasta esimese semestri üliõpilaste paremusjärjestus moodustatakse vastuvõtu punktide alusel.
Alates esimese aasta teisest semestrist moodustatakse paremusjärjestus õppekava täitmise mahu alusel taotlejatest, kelle õppeaja kaalutud keskmine hinne on vähemalt 2,00. Taotlejatel, kel on õppekava täidetud rohkem kui 100% (30 EAPd semestri kohta võrdub 100% täitmisega, sh on ainepunktide arvestus kumulatiivne), loetakse õppekava täitmise mahuks 100%. Võrdse õppekava täitmise mahu korral arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel järgmisi kriteeriume:

 •  viimase õpitud semestri kaalutud keskmine hinne;
 • seejärel kogu õppeaja kaalutud keskmine hinne;
 • seejärel taotlemise hetkel aktiivne töötamine õpetajana;
 • seejärel kõrgemate positiivsete hinnete hulk õpingute jooksul;
 • seejärel väiksem negatiivsete hinnete  ("F", "mittearvestatud") hulk õpingute jooksul;
 • seejärel eriala silmapaistvad tulemused.

Osakoormusega õppekavadel moodustatakse eraldi paremusjärjestus.

 

Stipendiumi määramine ja maksmine

 

Stipendium määratakse õppekavapõhise paremusjärjestuse alusel kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar) hiljemalt 20. oktoobril ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni) hiljemalt 20. märtsil ülikoolile selleks eraldatud vahendite piires.

Stipendium makstakse välja igakuiselt 25. kuupäevaks sama õppekuu eest. Septembri eest määratud stipendium makstakse välja hiljemalt 25. oktoobril ja veebruari eest määratud stipendium makstakse välja hiljemalt 25. märtsil. Stipendiumi maksmine lõpetatakse akadeemilise puhkuse algusele ja eksmatrikuleerimisele järgnevast kalendrikuust.

Ülikoolil on õigus väljamakstud stipendium tagasi nõuda, kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse esimese õppeaasta esimese semestri jooksul.

Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumide ja õppetoetuste kord

 

Stipendiumide ja õppetoetuste pealehele

 

 

linnavaade

Summer Schools

konverents 2024

Kandideeri Enlighti õpetamise ja õppimise auhinnale

Math teacher infront of the whiteboard.

Langevarjundusega tegelev matemaatikaõpetaja teeb tunnid põnevaks intrigeerivate näidete abil