Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendium

Üliõpilane, kes on astunud ülikooli alates 2023/24. õppeaastast ning õpib HTM-i määruse „Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord“ lisas nimetatud õppekava alusel, saab taotleda stipendiumi, kui täidetud on määruses toodud tingimused.

Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse stipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajakutse omandamist. Stipendiumi suurus on täiskoormuga õppides  400 eurot ja osakoormuse korral 250 eurot kuus.

 

Stipendiumi taotlemise tingimused

Stipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe ning integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilane, kes:

 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
 • ei ole akadeemilisel puhkusel;
 • kelle kogu õppeaja kaalutud keskmine hinne on vähemalt 2,0 (alates teisest semestrist);
 • õpib ühel määruse lisas kinnitatud õppekava alusel.

Õppekavad, mille alusel õppivatest üliõpilastest  kuni 20% hakkab saama stipendiumi

Bakalaureuseõpe

    Eripedagoogika ja logopeedia
    Koolieelse lasteasutuse õpetaja
    Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas

 

Õppekavad, mille alusel õppivatest üliõpilastest  kuni 60% hakkab saama stipendiumi

Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe ja integreeritud õpe

    Kutseõpetaja
    Muusika (koolimuusika eriala)
    Klassiõpetaja

Magistriõpe

    Ajalugu (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala)
    Eripedagoogika ja logopeedia
    Kehaline kasvatus ja sport (õpetajakoolituse erialad)
    Kunstide ja tehnoloogia õpetaja
    Psühholoogia (koolipsühholoogia eriala) - sessioonõppes on õppetöö osakoormusega ja stipendiumi suuruseks on 250 eurot
    Religiooniuuringud ja teoloogia (religioonipedagoogika eriala)

 

Õppekavad, mille alusel õppivatest üliõpilastest  kuni 80% hakkab saama stipendiumi

Bakalaureuseõpe

    Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis
    Keeled ja mitmekeelsus koolis
    Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis

Magistriõpe

    Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
    Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja
    Keeleõpetaja mitmekeelses koolis
    Matemaatika- ja informaatikaõpetaja
    Põhikooli mitme aine õpetaja
    Võõrkeeleõpetaja

Stipendiumit on õigus taotleda õppekava nominaalkestuse jooksul. Üliõpilasel, kes alustab õpinguid osakoormusega õppes, on õigus stipendiumi taotleda vastavalt õppekavas ette nähtud õppeajale.
 

Kuidas võetakse arvesse õppekava täitmist?

Täidetava õppekava mahu arvutamisel võetakse arvesse õppekavast valitud mooduleid ja aineid. Vabaaineid arvestatakse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Õppekava täitmist hakatakse lugema stipendiumi taotlemise semestri algusele eelneva päeva seisuga. Arvesse läheb ka eksami või arvestuse toimumise kuupäev. VÕTA otsuse alusel arvestatud õpitulemused kantakse VÕTA otsuse tegemise semestrisse ja õppeplaani alusel arvestatud õpitulemused nende esitamise semestrisse.
 

Taotlemine

Stipendiumitaotlus tuleb esitada ÕIS-i kaudu iga semestri alguses:

 • sügissemestril 1. oktoobriks,
 • kevadsemestril 1. märtsiks.

Tutvu stipendiumitaotluste esitamise juhendiga

 

Paremusjärjestuse moodustumine

Esimese aasta esimese semestri üliõpilaste paremusjärjestus moodustatakse vastuvõtupunktide alusel. Alates esimese aasta teisest semestrist tekib paremusjärjestus õppekava täitmise mahu alusel taotlejatest, kelle õppeaja kaalutud keskmine hinne on vähemalt 2,00. Taotlejate puhul, kel on õppekava täidetud rohkem kui 100% (30 EAP-d semestri kohta võrdub 100% täitmisega, sh on ainepunktide arvestus kumulatiivne), loetakse õppekava täitmise mahuks 100%. Kui õppekava täitmise maht on üliõpilaste puhul võrdne, lähtutakse paremusjärjestuse koostamisel järgmistest kriteeriumidest:

 • viimase õpitud semestri kaalutud keskmine hinne;
 • seejärel kogu õppeaja kaalutud keskmine hinne;
 • seejärel taotlemise hetkel aktiivne töötamine õpetajana;
 • seejärel kõrgemate positiivsete hinnete hulk õpingute jooksul;
 • seejärel väiksem negatiivsete hinnete  („F“, „mittearvestatud“) hulk õpingute jooksul;
 • seejärel silmapaistvad tulemused oma erialal.

Osakoormusega õppivatest üliõpilastest moodustatakse eraldi paremusjärjestus.

 

Stipendiumi määramine ja maksmine

 

Stipendium määratakse õppekavapõhise paremusjärjestuse alusel ülikoolile selleks eraldatud vahendite piires kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (septembrist jaanuarini) hiljemalt 20. oktoobril ja kevadsemestriks (veebruarist juunini) hiljemalt 20. märtsil.

Stipendium makstakse välja iga kuu 25. päevaks sama õppekuu eest. Septembri eest määratud stipendium makstakse välja hiljemalt 25. oktoobril ja veebruari eest määratud stipendium makstakse välja hiljemalt 25. märtsil. Stipendiumi maksmine lõpetatakse akadeemilise puhkuse algusele ja eksmatrikuleerimisele järgnevast kalendrikuust.

Ülikoolil on õigus väljamakstud stipendium tagasi nõuda, kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse esimese õppeaasta esimese semestri jooksul.

Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumide ja õppetoetuste kord

 

Stipendiumide ja õppetoetuste pealehele