Õppekava täitmine

Sellel lehel on selgitatud, kuidas hinnatakse Tartu Ülikooli üliõpilase õppekava täitmist ja millises mahus peab õppekava täitma, et oleks võimalik jätkata õpinguid tasuta.

Üliõpilasel on kohustus täita õppekava, mille alusel ta on õppima asunud, ja selle täitmist hinnatakse. Olenevalt õppekava täitmisest võib üliõpilane õppida kas täis- või osakoormusega. Kui üliõpilane asub täiskoormusega õppima eestikeelse õppekava järgi või õppetasust vabastatud kohale võõrkeelse õppekava järgi, siis sõltub õppekava täitmisest, kas ta saab ka pärast esimest semestrit jätkata tasuta õpinguid.

 

Õppekava täitmist hinnatakse kursuse- või ainesüsteemis, olenevalt sellest, kumma süsteemi järgi õppetöö toimub. Enamiku Tartu Ülikooli õppekavade õppetöö on ainesüsteemis; kursusesüsteem kehtib vaid arsti-, hambaarsti- ja proviisoriõppes.

Kursusesüsteem

Arsti-, hambaarsti- ja proviisoriõppes tuleb õppeained läbida õppekavas kehtestatud järjekorras ning täita iga semestri ja õppeaasta lõpuks 100% kohustusliku õppe mahust. Nende õppekavade alusel saab õppida vaid täiskoormusega.

Ainesüsteem

Ainesüsteemi alusel õppides saab aineid valida vabalt valitud järjekorras, arvestades eeldusainete nõuet. Ainesüsteemis hinnatakse õppekava täitmist kolmest allnimetatud küljest.
 

1. Õppekava täitmine minimaalses mahus

Õppekava täitmist minimaalses mahus hinnatakse vaid esimese aasta üliõpilastel. Täiskoormuse korral peab esimese õpitud semestri lõpuks olema läbitud vähemalt 15 EAP ulatuses oma õppekava aineid, et üliõpilast ei eksmatrikuleeritaks edasijõudmatuse tõttu.
 

2. Õppekava täitmine koormusega ettenähtud mahus

Õppekava täitmist õppekoormusega ettenähtud mahus hinnatakse iga õppeaasta (kahe õpitud semestri) möödudes. Ühe õppeaasta õppemaht on 60 EAP-d ning ainepunkte arvestatakse kokkuvõttes kogu läbitud õppeaja kohta (mitte iga semestri kohta eraldi).
 

Täiskoormusega õppides tuleb läbida igal aastal 75100% õppekavas ettenähtud ainete mahust:

  • esimese aasta lõpuks vähemalt 45 EAP-d;
  • teise aasta lõpuks kokku vähemalt 90 EAP-d;
  • kolmanda aasta lõpuks kokku vähemalt 135 EAP-d.

Kui üliõpilane ei täida täiskoormusega õppe nõudeid, viiakse ta järgmiseks õppeaastaks üle osakoormusega õppesse ja ta peab hakkama õpingute eest tasuma.


Osakoormusega õppides tuleb läbida 5075% õppekavas ettenähtud ainete mahust:

  • esimese õppeaasta lõpuks vähemalt 30 EAP-d;
  • teise õppeaasta lõpuks kokku vähemalt 60 EAP-d;
  • kolmanda aasta lõpuks kokku vähemalt 90 EAP-d.

Kui üliõpilane ei täida osakoormusega õppe nõudeid, ei ole ta seega täitnud õppekava minimaalset mahtu ja eksmatrikuleeritakse edasijõudmatuse tõttu.
 

3. Õppekava täitmine tasuta õppimise mahus

Õppekava täitmist tasuta õppimiseks hinnatakse kõigil, kes õpivad täiskoormusega eestikeelse õppekava alusel ja õppetasust vabastatud kohal võõrkeelse õppekava alusel. Hindamine toimub iga õpitud semestri lõppedes. Tasuta õppimiseks tuleb üliõpilasel igal semestril täita oma õppekava ettenähtud mahus (30 EAP-d). Ainepunkte arvestatakse kogu läbitud õppeaja kohta kokkuvõttes. Lubatud puudujääk, mil õppetasu veel maksma ei pea, on 6 EAP-d eelmiste semestrite peale kokku. Kui ainepunktide puudujääk on lubatust suurem, tuleb nende eest tasuda ainepunkti hinna alusel.

Tasuta õppe miinimummaht on järgmine:

  • esimesel semestril 24 EAP-d;
  • teisel semestril 54 EAP-d;
  • kolmandal semestril 84 EAP-d;
  • neljandal semestril 114 EAP-d jne.

 

Mida peab teadma õppekava täitmise hindamisest?

Õppekava täitmise mahtu vaadatakse õppekava kontekstis, s.t arvestades õppekavast valitud mooduleid ja õppeaineid. Arvesse lähevad ka kõrvaleriala ained ja vabaained. Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Kui muuta ÕIS-is õppekava valikuid (mooduleid), muutub uute valikute järgi ka õppekava täitmise maht.

Õppekava täitmise nominaalne maht on 30 EAP-d semestri kohta. Seda arvestatakse kokkuvõttes kogu läbitud õppeaja kohta, mitte iga semestri kohta eraldi. Arvesse lähevad kõik uue semestri algusele eelneva kuupäeva seisuga õpitulemused. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) otsuse alusel arvestatud õpitulemusi arvestatakse VÕTA otsuse tegemise semestril ja õppeplaani alusel arvestatud õpitulemusi nende esitamise semestril.

 

Õppekorralduse pealehele

Moodulite valimine

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

Õppetasud

Õppetoetused ja stipendiumid

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale