Skip to main content

Õppekava täitmine

Sellel lehel on selgitatud, kuidas hinnatakse Tartu Ülikooli üliõpilase õppekava täitmist ning millises mahus peab õppekava täitma, et oleks võimalik jätkata õpinguid tasuta.

Üliõpilasel on kohustus täita õppekava, millele ta õppima asus ja selle täitmist hinnatakse. Vastavalt õppekava täitmisele saab üliõpilane õppida kas täiskoormusel või osakoormusel. Täiskoormusel eestikeelsele õppekavale või võõrkeelsele õppekavale õppetasust vabastatud õppekohale õppima asudes sõltub õppekava täitmisest, kas üliõpilane saab tasuta õpinguid jätkata ka pärast esimest semestrit.

 


Õppekava täitmist hinnatakse kas kursusesüsteemi või ainesüsteemi põhiselt sõltuvalt sellest, millises süsteemis õppetöö õppekaval toimub. Enamikul Tartu Ülikooli õppekavadel toimub õppetöö ainesüsteemis, v.a arsti-, hambaarsti- ja proviisorõppes, kus õpe toimub kursusesüsteemis:

Kursusesüsteem

Kursusesüsteem kehtib arsti-, hambaarsti- ja proviisorõppes. Kursusesüsteemi alusel õppides tuleb õppeained läbida õppekavas kehtestatud järjekorras ja täita tuleb 100% kohustusliku õppe mahust iga semestri ja õppeaasta lõpuks. Nendel õppekavadel saab õppida vaid täiskoormusega.
 

Ainesüsteem

Ainesüsteemi alusel õppides saab aineid valida vabalt valitud järjekorras, arvestades eeldusainete nõudega. Ainesüsteemi alusel õppides hinnatakse õppekava täitmist kolmest erinevast aspektist:
 

1. Õppekava täitmine minimaalses mahus

Õppekava täitmist minimaalses mahus hinnatakse vaid esimese aasta üliõpilastel. Täiskoormusega õppides peab esimese õpitud semestri lõpuks olema läbitud vähemalt 15 EAP ulatuses oma õppekava aineid, et üliõpilast ei eksmatrikuleeritaks edasijõudmatuse tõttu.
 

2. Õppekava täitmine koormusega ettenähtud mahus

Õppekava täitmist õppekoormusega ettenähtud mahus hinnatakse iga õppeaasta (kahe õpitud semestri) möödudes. Ühe õppeaasta õppemaht on 60 EAP ning ainepunkte arvestatakse kokkuvõttes kogu läbitud õppeaja kohta (mitte iga semestri kohta eraldi).
 

Täiskoormusega õppes tuleb läbida igal aastal 75-100% õppekavas ettenähtud ainete mahust:

  • esimese aasta lõpuks vähemalt 45 EAP
  • teise aasta lõpuks kokku vähemalt 90 EAP
  • kolmanda aasta lõpuks kokku vähemalt 135 EAP

Kes täiskoormuse õppe nõudeid ei täida, viiakse järgmiseks õppeaastaks üle osakoormusega õppesse ja ta peab hakkama õpingute eest tasuma.


Osakoormusega õppides tuleb läbida 50-75% õppekavas ettenähtud ainete mahust:

  • esimese õppeaasta lõpuks vähemalt 30 EAP
  • teise õppeaasta lõpuks kokku vähemalt 60 EAP
  • kolmanda aasta lõpuks kokku vähemalt 90 EAP

Kes osakoormuse õppe nõudeid ei täida, ei ole seega täitnud õppekava minimaalset mahtu ning eksmatrikuleeritakse edasijõudmatuse tõttu.
 

3. Õppekava täitmine tasuta õppimise mahus

Õppekava täitmist tasuta õppimiseks hinnatakse täiskoormusega eestikeelsel õppekaval ja võõrkeelsel õppekaval õppetasust vabastatud õppekohal õppides. Hindamine toimub iga õpitud semestri lõppedes. Tasuta õppimiseks tuleb üliõpilasel igal semestril täita ettenähtud mahus oma õppekava. Täitmisele kuuluv õppemaht on 30 EAP semestris.  Ainepunkte arvestatakse kogu läbitud õppeaja kohta kokkuvõttes (kumulatiivselt). Lubatud puudujääk, mil õppetasu veel maksma ei pea, on 6 EAP eelmiste semestrite peale kokku. Kui ainepunktide puudujääk on lubatust suurem, tuleb nende eest tasuda ainepunkti hinna alusel.

Tasuta õppe miinimummahud:

  • esimesel semestril  24 EAP
  • teisel semestril  54 EAP
  • kolmandal semestril 84 EAP
  • neljandal semestril  114 EAP jne.

 

Mida peab teadma õppekava täitmise hindamisest?

Õppekava täitmise mahtu vaadatakse õppekava kontekstis, s.t õppekavast valitud moodulite ja õppeainete suhtes. Arvesse lähevad ka kõrvaleriala ained ja vabaained. Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Kui muuta ÕIS-is valikuid (mooduleid) õppekavas, muutub vastavalt uutele valikutele ka õppekava täitmise maht järgmiseks päevaks.

Õppekava täitmise nominaalne maht on 30 EAP-d semestri kohta, mida arvestatakse kokkuvõttes kogu läbitud õppeaja kohta, mitte iga semestri kohta eraldi. Arvesse lähevad kõik uue semestri algusele eelneva kuupäeva seisuga õppetulemused. VÕTA otsuse alusel arvestatud õpitulemusi arvestatakse VÕTA otsuse tegemise semestril ja õppeplaani alusel arvestatud õpitulemusi nende esitamise semestril.

 

Õppekorralduse pealehele

Õppekava täitmist vaadatakse valitud moodulite järgi

Õppetasud

Õppekava täitmisel saab arvestada ka varasemaid õpinguid

Õppekava täitmise protsent on oluline toetuste ja stipendiumide taotlemisel

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022