Eksmatrikuleerimine

Eksmatrikuleerimine on üliõpilaste nimekirjast väljaarvamine. Õpingute jätkamine on võimalik eksternina, reimmatrikuleerudes või uuesti sisseastudes.

Eksmatrikuleerimine toimub järgmistel põhjustel:

 • seoses õppekava täitmisega täies mahus (tavaline lõpetamine)
 • üliõpilase omal soovil - avaldus, mille ülikool saadab hiljem kooskõlastamiseks programmijuhile, tuleb esitada 
 • õppe lõpukuupäeva möödumisel
 • õppetasu tähtajaks tasumata jätmisel
 • esimese aasta üliõpilaste puhul (v.a doktoriõppes õppivad üliõpilased), kes ei ole mõjuva põhjuseta õppeaasta alguses kahe esimese nädala jooksul õppeainetesse registreerunud
 • osakoormusega õppivate üliõpilaste puhul (v.a doktoriõppes õppivad üliõpilased), kes ei ole mõjuva põhjuseta semestri alguses kahe esimese nädala jooksul õppeainetesse registreerunud
 • üliõpilase immatrikuleerimisel või reimmatrikuleerimisel teisele õppekavale
 • nominaalse õppeaja lõpuks eesti keele süvendatud õppe mahu mittetäitmisel
 • esimese aasta doktorandil individuaalplaani esitamata jätmisel
 • doktorandil seoses doktorandi õppekoha rahastamise lepingu lõppemisega
 • ühisõppekaval õppiva üliõpilase eksmatrikuleerimisel ühisõppekava koordineerivast koolist
 • õppekava sulgemisel, kui üliõpilane ei avalda soovi minna üle teisele õppekavale
 • vääritu käitumise korral järgmistel juhtudel:
  • akadeemiline petturlus
  • tahtlikult toimepandud kuritegu
  • dokumentide võltsimine
  • üldtunnustatud käitumisnormide või akadeemiliste tavade vastu olulisel määral eksimine
 • edasijõudmatuse tõttu:
  • kui ainepunktide summa õppekava täitmisel on väiksem kui 50% läbitud õppeaja arvestuslikust mahust (seda kontrollitakse iga õppeaasta lõpus). Esimesel aastal kontrollitakse seda ka sügissemestri lõpus
  • ühes õppeaines neljal korral negatiivse eksamitulemuse saamisel. Ka "mitteilmumise" puhul loetakse üks eksamikord sooritatuks
  • lõpueksami kahekordsel sooritamisel negatiivsele hindele või lõputöö kahekordsel kaitsmisel negatiivsele hindele
  • kui doktorant on saanud atesteerimisel negatiivse tulemuse või jäetud atesteerimata
  • kui korduskaitsmise järel on doktoriõppes kraad jäetud andmata
  • arsti-, hambaarsti- ja proviisoriõppes:
   • kui kohustusliku õppe mahust on täidetud vähem kui 100%.
   • kui kohustuslike ainete puhul on saadud ühes ja samas õppeaines kolm korda negatiivne tulemus.
     

 Pärast eksmatrikuleerimist katkeb üliõpilase ligipääs Tartu Ülikooli arvutivõrgule, mis tähendab, et ei ole võimalik kasutada ülikooli infosüsteeme (nt ÕIS, Moodle), arvutiklasse ega muid IT-teenuseid.

 

Õppekorralduse pealehele

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale