Tulemusstipendium

Tulemusstipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada väga heade õpitulemustega üliõpilasi, kes täidavad õppekava täies mahus. Tulemusstipendiumi saavad alates immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist taotleda kõigi õppekavade üliõpilased (välja arvatud doktorandid). Tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

 

Taotlemise tingimused

Tulemusstipendiumi saab taotleda üliõpilane, kes

 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa, tähtajalise elamisloa, alalise või tähtajalise elamisõiguse või viisa alusel või viisavabalt, juhul kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud. Taotleda saab ka üliõpilane, kes on esitanud taotluse elamisloa saamiseks, kuid ei ole seda veel kätte saanud,
 • õpib täiskoormusega,
 • ei ole akadeemilisel puhkusel,
 • ei ole ületanud õppekava nominaalkestust,
 • on täitnud õppekava läbitud õppeaja kohta täies mahus (kumulatiivselt vähemalt 30 EAP-d semestris; arvesse ei lähe varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega (VÕTA) täidetud õppekava maht),
 • õpib kõrghariduse esimesel või teisel õppeastmel.


Meditsiiniteaduste valdkonna erisus

Meditsiiniteaduste valdkonna integreeritud õppes tuleb kevadsemestril stipendiumile kandideerimiseks täita sügissemestril 100% kohustuslikust õppemahust. Sügissemestril stipendiumile kandideerimiseks tuleb kevadsemestril täita täismaht, st lisaks vajalikus mahus valik- ja vabaaineid (esimese aasta lõpuks kokku 60 EAP-d, teise aasta lõpuks 120 EAP-d jne).

 

Kuidas võetakse arvesse õppekava täitmist?

Täidetava õppekava mahtu loetakse õppekava kontekstis, st arvestades õppekavast valitud mooduleid ja aineid. Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Õppekava täitmist arvestatakse stipendiumi taotlemise semestri algusele eelneva päeva seisuga. Arvesse läheb eksami või arvestuse toimumise kuupäev. Õppeplaani alusel arvestatud õpitulemused lähevad arvesse nende esitamise semestril.

 Loe lähemalt õppekava täitmisest.

 

Taotlemine

Stipendiumitaotlus tuleb esitada ÕIS-i kaudu iga semestri alguses:

 • sügissemestril 1.–30. septembrini,
 • kevadsemestril 1.–29. veebruarini.

Esimese aasta üliõpilased sügissemestril tulemusstipendiumi taotleda ei saa.

 Tutvu stipendiumitaotluste esitamise juhendiga

 

Stipendiumi määramine

Tulemusstipendium määratakse paremusjärjestuse alusel. Valdkonna esimese ja teise õppeastme üliõpilastest koostatakse eraldi paremusjärjestus. 

Stipendium määratakse kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar) ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni).

Komisjon otsustab tulemusstipendiumi määramise sügissemestriks hiljemalt 15. oktoobril ja kevadsemestriks hiljemalt 15. märtsil.

Stipendium makstakse igal õppekuul 20. kuupäevaks vastava õppekuu eest (v.a septembri stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. oktoobril, ja veebruari stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. märtsil).

Kui stipendiumi otsustatakse mitte määrata, saadetakse sellekohane teade kevadsemestril 25. märtsil ja sügissemestril 25. oktoobril.

 

Paremusjärjestuse moodustumine

Paremusjärjestuse moodustamisel lähtutakse eelmise õpitud semestri kõigi eristava hindamise õpitulemuste kaalutud keskmisest hindest. Võrdse hinde korral eelistatakse

 • taotlejat, kellel on kogu õppeaja kõigi eristava hindamise õpitulemuste arvestuses kõrgem kaalutud keskmine hinne,
 • seejärel taotlejat, kellel on kumulatiivselt õppekava täidetud suuremas mahus,
 • seejärel taotlejat, kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid õpitulemusi ("F", "mittearvestatud"),
 • seejärel taotlejat, kes on saavutanud oma erialal silmapaistvaid tulemusi, osalenud edukalt erialastel võistlustel või on ühiskondlikult aktiivne (vastava info saab üliõpilane sisestada ÕIS-i).

Kui üliõpilasel ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet, või kui ka need puuduvad, siis eelmise õppeastme kõigi õppetulemuste kaalutud keskmist hinnet.

 

Tulemusstipendium akadeemilise puhkuse ajal

Kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele, siis lõpetatakse tulemusstipendiumi maksmine viimasele õppetööl viibitud päevale järgnevast õppekuust alates. Stipendiumi on siiski õigus semestri lõpuni edasi saada akadeemilisele puhkusele läinud üliõpilasel, kes täidab õppekava ja on

 • keskmise, raske või sügava puudega,
 • alla 3-aastase lapse vanem või eestkostja,
 • alla 16-aastase puudega lapse vanem või eestkostja või
 • viibib akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.

Sellisel juhul makstakse stipendium akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest välja kuu aja jooksul pärast semestri lõppu. Akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest makstava stipendiumi suurus diferentseeritakse akadeemilise puhkuse semestril täidetud õppekava mahu järgi.

 

Lisainfo

Täpsemat infot tulemusstipendiumi taotlemise tingimuste ja paremusjärjestuse kohta saad oma valdkonna dekanaadist:
- humanitaarteaduste ja kunstide valdkond: hv.dekanaat@ut.ee
- sotsiaalteaduste valdkond: sotsiaalteadused@ut.ee 
- meditsiiniteaduste valdkond: med@ut.ee 
- loodus- ja täppisteaduste valdkond: ltt@ut.ee


Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Stipendiumide ja õppetoetuste pealehele

pilt kahest mehest. üks mossitab ja teine naeratab

Emotsionaalse enesetunde küsimustik

Karjäärirännak

Karjäärirännak 2024

Grete Kurik pilt

Grete Kurik: võõrkeelsel erialal õppimine toob maailma koju kätte