Rahvusvaheline partnerlus teaduskoostöös

Tartu Ülikoolis luuakse ja kasutatakse aktiivselt võimalusi taotleda teadusuuringuteks välisrahastust. Muu hulgas võimaldame osalust strateegilisi uurimisvaldkondi hõlmavates Euroopa Liidu teadus- ja arendustöö partnerlusprogrammides ning pakume teadlastele uurimistoetuste taotlemiseks nõu ja tuge.

Tartu Ülikool osales Euroopa Liidu raamprogrammis Horisont 2020 174 projektis ja kaasas 60 miljonit eurot, olles sellega edukaim teadusasutus Eestis.

 

Tartu Ülikooli osalusega partnerlusprogrammid 

Ülikooli osalemine partnerlusprogrammides tähendab liikmesust või osalust projekti tasemel. Osa partnerlusalgatusi toimib igal aastal kokku lepitava tööprogrammi alusel, teiste raames aga valmistatakse koostöös Euroopa Komisjoniga ette avatud taotlusvoore, milles osalemiseks on võimalik leida võrgustikust koostööst huvitatud organisatsioone, eriti erasektorist.

2022. aasta alguse seisuga osaleb Tartu Ülikool järgmistes Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Euroopa horisont partnerlusalgatustes:

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) innovatsioonikogukonnad toetavad ettevõtete ja ülikoolide koostööd teadmusmahuka tootearenduse alal ning uute innovaatiliste toodete ja teenuste turuletoomisel. EIT toetab ka partneritevahelisi hariduse ja äriloome algatusi Euroopa Liidu piirkondade innovatsioonivõimekuse suurendamiseks ning uute ideede ja ettevõtete loomiseks. Innovatsioonikogukonnad otsivad lahendusi konkreetsetele üleilmsetele probleemidele, alates kliimamuutustest ja kestlikust energiast kuni tervislike eluviiside ja toiduni.

 

2022. aastal algavad uued partnerlusprogrammid

2022. aasta jooksul algavad Euroopa Komisjoni ja Eesti ministeeriumide kaasrahastatud partnerlusprogrammid, kus ka Tartu Ülikoolil on võimalus teha rahvusvahelist teaduskoostööd teiste Euroopa ülikoolide ja avaliku sektori asutustega. Partnerlusega toetatakse liikmesriikide teadus- ja arendustegevust ning avaliku sektori piiriülest koostööd. Ennekõike väljendub see ühishuviga rakendusuuringute toetamises, et aidata kaasa raamprogrammis Euroopa horisont sõnastatud majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaga seotud ülesannete lahendamisele.

Partnerlusprogrammide töökavad koostatakse 2022. aasta esimeses pooles ja taotlusvoorud peaksid avanema 2022. aasta teisest kvartalist.

 

 

  • Bioloogilise mitmekesisuse päästmine elu tagamiseks Maal (Rescuing Biodiversity for Life on Earth),
  • Sinised ookeanid (Blue Oceans), sh programmi BONUS jätk
  • Veega kindlustatuse tagamine (Water4All);

 

  • Võtmetähtsusega digitehnoloogiad (Key Digital Technologies)
  • Innovaatilised VKE-d (Innovative SMEs)
  • Euroopa avatud teaduspilv (EU Open Science Cloud)

Isiksusepsühholoogia professor René Mõttus räägib inauguratsiooniloengul inimloomusest ja isiksuseuuringutest

Tartu Ülikooli isiksusepsühholoogia professor René Mõttus peab oma inauguratsiooniloengu „Igaüks on isemoodi“ teisipäeval, 10. oktoobril kell 16.15 ülikooli aulas.
Veebiseminar

Võrdsuse ja jätkusuutlikkuse veebiseminar

Petar Keyaov

Läänemeresoome keelte professor Petar Kehayov räägib inauguratsiooniloengul läänemeresoome keelte uurimise katsumustest