Rahvusvaheline partnerlus teaduskoostöös

Tartu Ülikoolis kasutatakse aktiivselt võimalusi taotleda teadusuuringuteks välisrahastust. Suurima taotluste arvu ning rahastuse osakaaluga on Euroopa Liidu teadus ja arendustegevuse raamprogramm „Euroopa Horisont" (2021–2027), millest Tartu Ülikool on 2024. aasta alguse seisuga saanud 52 miljonit eurot toetust. Pakume teadlastele uurimistoetuste taotlemiseks nõu ja tuge.

Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni partnerlusprogrammid moodustavad raamprogrammi eelarvest umbes kolmandiku ehk 26 miljardit eurot ning pakuvad lisaks individuaalgrantidele (ERC, EIC, MSCA) ja avatud konsortsiumipõhistele taotlusvoorudele lisavõimalusi rahvusvahelise teadus- ja ettevõtluskoostöö edendamiseks. Partnerlus on püsivat laadi (st mitte projektipõhine) ning seda edendavad valdkondlikud koostööorganisatsioonid või -võrgustikud. Kaasrahastajad on lisaks Euroopa Komisjonile ka erasektor ja/või liikmesriigid. 

 

Ülikooli osalusega partnerlusprogrammid

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) teadmus- ja innovatsioonikogukonnad

2024. aastal algavad uued partnerlusprogrammid

Tartu Ülikool osales Euroopa Liidu raamprogrammis Horisont 2020 174 projektis ja kaasas 60 miljonit eurot, olles sellega edukaim teadusasutus Eestis.

 

Tartu Ülikooli osalusega partnerlusprogrammid 

Ülikooli osalemine partnerlusprogrammides tähendab liikmesust või osalust projekti tasemel. Osa partnerlusalgatusi toimib igal aastal kokku lepitava tööprogrammi alusel, teiste raames aga valmistatakse koostöös Euroopa Komisjoni, liikmesriike esindavate asutuste ja liikmetega ette avatud taotlusvoore, milles osalemiseks on võimalik leida võrgustikust koostööst huvitatud organisatsioone, sh erasektorist.

2024. aasta alguse seisuga osaleb Tartu Ülikool järgmistes Euroopa horisondi partnerlusalgatustes:

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) teadmus- ja innovatsioonikogukonnad

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) teadmus- ja innovatsioonikogukonnad toetavad ettevõtete ja ülikoolide koostööd teadmusmahuka tootearenduse alal ning uute innovaatiliste toodete ja teenuste turuletoomisel. EIT toetab ka partneritevahelisi hariduse ja äriloome algatusi Euroopa Liidu piirkondade innovatsioonivõimekuse suurendamiseks ning uute ideede ja ettevõtete loomiseks. Teadmus- ja innovatsioonikogukonnad otsivad lahendusi konkreetsetele üleilmsetele probleemidele alates kliimamuutustest ja kestlikust energiast kuni tervislike eluviiside ja toiduni.

 

2024. aastal algavad uued partnerlusprogrammid

2024. aasta jooksul algavad Euroopa Komisjoni ja Eesti ministeeriumide kaasrahastatud partnerlusprogrammid, millega toetatakse liikmesriikide teadus- ja arendustegevust ning avaliku sektori piiriülest koostööd. Ennekõike väljendub see ühishuviga rakendusuuringute toetamises, mille fookusvaldkonnad on täpsustatud iga partnerlusprogrammi teadusuuringute ja innovatsiooni strateegilises kavas (Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA). Kavad koostatakse 2024. aastal ja taotlusvoorud peaksid algama 2025. aasta lõpus. 

Täpsem info Eesti Teadusagentuuri lehel

 

Grandikeskuse pakutav tugi ülikooli uurimisrühmadele ja teadlastele Euroopa Horisondi partnerlustes osalemisel:


•    osalustingimuste väljaselgitamine ja tutvustamine ülikoolis;
•    kontaktide loomine partnerluse juhtorganite ja võimalike projektipartneritega;
•    TÜ keskne liitumise, osalemise ja projektidega seotud asjaajamine;
•    taotlusvoorude osalustingimused ja projektide aruandlus;
•    osalemisega seotud haldus- ja finantsküsimuste lahendamine.

Rohkem infot siseveebis