Targa majanduse kiirendi

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: kestliku arengu eesmärkide rakendamiseks, ettevõtete lisandväärtuse suurendamiseks ning uute teadusmahukate ettevõtete tekkele ja arengule kaasaaitamiseks edendame Eesti ettevõtjatele olulisi teadussuundi, soodustades tippteadlaste koostööd ettevõtjatega ning uusettevõtluse arengut.

Oleme ettevõtetele arenduspartner ja nõustaja, lähtume avatud innovatsiooni põhimõtetest ning suurendame teadustulemuste mõju majandusarengule ettevõtluslepingute, konsultatsioonide ning intellektuaalomandi loomise, kaitsmise ja võimalikult kiire kommertsialiseerimise kaudu. Innovatsiooni toetava ökosüsteemi põhipartnerina soosime ja arendame ülikooli liikmeskonna ettevõtlikkust ning loome uusettevõtluseks ja koostööks ettevõtetega veelgi parema arengukeskkonna.

Tegevussuunad

Ettevõtetega tehtava koostöö suurendamine. Otsime aktiivselt võimalusi teha ettevõtjatega koostööd, kasutame ülikoolide ja ettevõtjate koostööd toetavaid rahastusmeetmeid ning ülikooli teadustaristu võimalusi. Väärtustame akadeemiliste töötajate ja ettevõtjate koostööprojekte, sealhulgas innustame üliõpilastööde juhendajaid arvestama teemavalikul ettevõtjate huvidega. Loome ülikooli töötajatele võimaluse teadmussiirdepõikeks ettevõtlusesse, säilitades akadeemilise ametikoha ajal, mil töötaja on seotud ettevõtte arendustegevusega või pühendub uue ettevõtte arendamisele. Arvestame teadmussiiret akadeemilise töötaja töö osana, tunnustades parimaid.

Uute ettevõtete loomine. Tugevdame koostöös partneritega ettevõtlusõppe ja eelinkubatsiooni programmide kaudu kogu Eestis üliõpilaste ja teadlaste ettevalmistust selleks, et luua, arendada ja juhtida ettevõtteid. Väärtustame ettevõtluspotentsiaaliga ideede arendamist ja prototüüpide väljatöötamist ning anname sel teemal nõu. Koostame
selged põhimõtted ülikooli osaluseks ja ülikooli taristu kasutamiseks loodavates ettevõtetes ning järgime neid põhimõtteid. Kaasame investoreid ja riskikapitali ning haldame oma osalust uusettevõtetes.

Partnerlus innovatsiooni toetavas ökosüsteemis. Loome koostöös Eesti ettevõtlusorganisatsioonide ja maakondlike ettevõtluskeskustega ettevõtlikkust soodustava keskkonna. Toimime innovatsiooni toetava ökosüsteemi põhipartnerina,
kujundades ja aidates korraldada ettevõtjate rahvusvahelist teadus-, arendus-, innovatsiooni- ja tehnoloogiakoostööd.

Juhtteemad 2024: teadusmahuka ettevõtluse arendamine, ettevõtluskoostöö tugiteenuste arendamine 

Üleülikooliline tegevus 

 1. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse teenuste arendamine; koostöö tihendamine grandikeskusega ettevõtlusgrantide taotlemisel (P6, P1) 
 2. Eksperimentaalarenduse toetamise meetme edasiarendus ja jätkamine (P6) [arengufondi toetus 300 000 €] 
 3. UniTartu Ventures OÜ uute portfellettevõtete leidmise toetamine koostöös ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusega. Koostöö arendamine teiste teadus- ja innovatsioonimahukate organisatsioonidega ning UniTartu Venturesi väärtuspakkumise tutvustamine olulistele sidusrühmadele (P6, K1) [arengufondi toetus 100 000 €] 
 4. Rahvusvahelise ärikiirendiprogrammi CDL-Estonia elluviimine (P6, SV) 
 5. Ettevalmistused Eesti multioomika ettevõtte (EMC) tegevuse alustamiseks ja geenivaramu kommertsialiseerimiskava etapiviisiline elluviimine (P6) 
 6. Kliendihalduse (CRM) ja protsesside juhtimise tarkvara kasutuselevõtmine ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse ja teiste osakondade koostöös (P6) [arengufondi toetus 56 000 €] 
 7. Tartu Ülikooli kui teadusmahuka ettevõtluse toetaja maine kasvatamine ülikooli hargettevõtete ning teadus- ja arenduskoostöö proaktiivse väliskommunikatsiooni teel. Tartu Ülikooli ettevõtlussuunalise tegevuse koondamine ühtse kuvandi alla (strateegia, koduleht, kanalite korrastamine) (K1, P6) 
 8. Ettevõtlusega seotud õppeainete, teenuste, ürituste ja programmide tutvustamine teadlastele ja üliõpilastele, et tagada aktiivne ning kasvav osavõtt (K1, P6, P2, dekaanid) 

Valdkonna või vastutusala tasemel tegevus 

 1. Tartu Ülikooli kui rahvusvahelise kaitsevaldkonna kahesuguse kasutusega (dual use) tehnoloogiate tõmbekeskuse arendamine koostöös CDL-Estonia programmiga (LT, SV) [toetus rektori reservist 75 000 €] 
 2. Ettevõtlusmagistrantuuri juurutamine loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistriõppekavades 2023–2024 (LT) [tasemeõppe strateegiline arendustoetus ülikooli nõukogult 36 000 €] 
 3. Teadlaste motiveerimine ettevõtluskoostöö kasvatamiseks kõikides valdkondades (dekaanid)

Üleülikooliline tegevus

 1. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse teenuste arendamine; koostöö tihendamine grandikeskusega ettevõtlusgrantide kirjutamisel; teadusprorektori vastutusala juhtimismudeli muutmine ja juurutamine vastutusvaldkonna laienemise tõttu (P1)
 2. Eksperimentaalarenduse toetamise meetme edasiarendus ja jätkamine (P1) [arengufondi toetus 300 000 €]
 3. UniTartu Ventures OÜ uute portfellettevõtete leidmise toetamine koostöös ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusega (P1) [arengufondi toetus 100 000 €]
 4. Rahvusvahelise ärikiirendiprogrammi CDL-Estonia elluviimine (P1, SV)
 5. Geenivaramu kommertsialiseerimiskava väljatöötamine ja rakendamine (P1)

Rektoraadi tegevus

 1. UniTartu Ventures OÜ käivitamisperioodi jätkamine (P6)
 2. Geenivaramu kommertsialiseerimiskava, sh geenivaramu andmekiirendi ja andmetöötluskeskkonna arendamise kava väljatöötamine (P1)
 3. Genoomikaalase ettevõtluskoostöö arengu eelduseks oleva tehnoloogilise platvormi kavandamine (P1)
 4. Eksperimentaalarenduse programmi jätkamine (P6)
 5. Rohetehnoloogiate virtuaalkeskuse loomine ja arendamine (P6, LT) 

Rektoraadi tegevused 

 1. Eksperimetaalarenduse toetamise meetme edasiarendus (P6)
 2. UniTartu Ventures käivitamine, sh KPI-süsteemi juurutamine, juhatuse mehitamine, tööprotsesside kirjeldamine ja portfellettevõtete leidmise toetamine (P6, DF)
 3. Geenivaramu andmekiirendi käivitamine, sh kontseptsiooni ja tulemusindikaatorite väljatöötamine ning infrastruktuurilise lahenduse väljaarendamine (P1)
 4. Genoomikaalase ettevõtluskoostöö arengu eelduseks oleva tehnoloogilise platvormi kavandamine. Võimaldab kolmandatele osapooltele tagada turvalise, jälgitava ja sihipärase juurdepääsu geeniandmetele selleks, et välja töötada innovatiivseid era- ja avaliku sektori lahendusi. Platvorm peab toimima Euroopa Liidu õigusruumis võimaldades muuhulgas transatlantilist koostööd ning peab ära kasutama toimivad infrastruktuurilisi võrgustikke (P1)
 5. GSK-Broad-TÜ lepingu sõlmimine (P1)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevused

 • Delta kui innovatsiooni koostöökeskuse edasi arendamine (P6)
 • Personaliarendus (värbamine, koolitamine) juriidilise jõudluse ja kompetentsi täiendamiseks genoomikaandmete, sellega seotud ettevõtlus- ja partnerlussuhete ning tehnoloogiliste lahenduste ning transatlantiliste jurisdiktsioonidega töötamiseks (P1, P6)

Keskne lisatoetus
Arengufond 550 000€

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Eksperdid arutasid kõrghariduse rahastamise tulevikku