Targa majanduse kiirendi

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: kestliku arengu eesmärkide rakendamiseks, ettevõtete lisandväärtuse suurendamiseks ning uute teadusmahukate ettevõtete tekkele ja arengule kaasaaitamiseks edendame Eesti ettevõtjatele olulisi teadussuundi, soodustades tippteadlaste koostööd ettevõtjatega ning uusettevõtluse arengut.

Oleme ettevõtetele arenduspartner ja nõustaja, lähtume avatud innovatsiooni põhimõtetest ning suurendame teadustulemuste mõju majandusarengule ettevõtluslepingute, konsultatsioonide ning intellektuaalomandi loomise, kaitsmise ja võimalikult kiire kommertsialiseerimise kaudu. Innovatsiooni toetava ökosüsteemi põhipartnerina soosime ja arendame ülikooli liikmeskonna ettevõtlikkust ning loome uusettevõtluseks ja koostööks ettevõtetega veelgi parema arengukeskkonna.

Tegevussuunad

Ettevõtetega tehtava koostöö suurendamine. Otsime aktiivselt võimalusi teha ettevõtjatega koostööd, kasutame ülikoolide ja ettevõtjate koostööd toetavaid rahastusmeetmeid ning ülikooli teadustaristu võimalusi. Väärtustame akadeemiliste töötajate ja ettevõtjate koostööprojekte, sealhulgas innustame üliõpilastööde juhendajaid arvestama teemavalikul ettevõtjate huvidega. Loome ülikooli töötajatele võimaluse teadmussiirdepõikeks ettevõtlusesse, säilitades akadeemilise ametikoha ajal, mil töötaja on seotud ettevõtte arendustegevusega või pühendub uue ettevõtte arendamisele. Arvestame teadmussiiret akadeemilise töötaja töö osana, tunnustades parimaid.

Uute ettevõtete loomine. Tugevdame koostöös partneritega ettevõtlusõppe ja eelinkubatsiooni programmide kaudu kogu Eestis üliõpilaste ja teadlaste ettevalmistust selleks, et luua, arendada ja juhtida ettevõtteid. Väärtustame ettevõtluspotentsiaaliga ideede arendamist ja prototüüpide väljatöötamist ning anname sel teemal nõu. Koostame
selged põhimõtted ülikooli osaluseks ja ülikooli taristu kasutamiseks loodavates ettevõtetes ning järgime neid põhimõtteid. Kaasame investoreid ja riskikapitali ning haldame oma osalust uusettevõtetes.

Partnerlus innovatsiooni toetavas ökosüsteemis. Loome koostöös Eesti ettevõtlusorganisatsioonide ja maakondlike ettevõtluskeskustega ettevõtlikkust soodustava keskkonna. Toimime innovatsiooni toetava ökosüsteemi põhipartnerina,
kujundades ja aidates korraldada ettevõtjate rahvusvahelist teadus-, arendus-, innovatsiooni- ja tehnoloogiakoostööd.

Üleülikooliline tegevus

 1. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse teenuste arendamine; koostöö tihendamine grandikeskusega ettevõtlusgrantide kirjutamisel; teadusprorektori vastutusala juhtimismudeli muutmine ja juurutamine vastutusvaldkonna laienemise tõttu (P1)
 2. Eksperimentaalarenduse toetamise meetme edasiarendus ja jätkamine (P1) [arengufondi toetus 300 000 €]
 3. UniTartu Ventures OÜ uute portfellettevõtete leidmise toetamine koostöös ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusega (P1) [arengufondi toetus 100 000 €]
 4. Rahvusvahelise ärikiirendiprogrammi CDL-Estonia elluviimine (P1, SV)
 5. Geenivaramu kommertsialiseerimiskava väljatöötamine ja rakendamine (P1)

Rektoraadi tegevus

 1. UniTartu Ventures OÜ käivitamisperioodi jätkamine (P6)
 2. Geenivaramu kommertsialiseerimiskava, sh geenivaramu andmekiirendi ja andmetöötluskeskkonna arendamise kava väljatöötamine (P1)
 3. Genoomikaalase ettevõtluskoostöö arengu eelduseks oleva tehnoloogilise platvormi kavandamine (P1)
 4. Eksperimentaalarenduse programmi jätkamine (P6)
 5. Rohetehnoloogiate virtuaalkeskuse loomine ja arendamine (P6, LT) 

Rektoraadi tegevused 

 1. Eksperimetaalarenduse toetamise meetme edasiarendus (P6)
 2. UniTartu Ventures käivitamine, sh KPI-süsteemi juurutamine, juhatuse mehitamine, tööprotsesside kirjeldamine ja portfellettevõtete leidmise toetamine (P6, DF)
 3. Geenivaramu andmekiirendi käivitamine, sh kontseptsiooni ja tulemusindikaatorite väljatöötamine ning infrastruktuurilise lahenduse väljaarendamine (P1)
 4. Genoomikaalase ettevõtluskoostöö arengu eelduseks oleva tehnoloogilise platvormi kavandamine. Võimaldab kolmandatele osapooltele tagada turvalise, jälgitava ja sihipärase juurdepääsu geeniandmetele selleks, et välja töötada innovatiivseid era- ja avaliku sektori lahendusi. Platvorm peab toimima Euroopa Liidu õigusruumis võimaldades muuhulgas transatlantilist koostööd ning peab ära kasutama toimivad infrastruktuurilisi võrgustikke (P1)
 5. GSK-Broad-TÜ lepingu sõlmimine (P1)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevused

 • Delta kui innovatsiooni koostöökeskuse edasi arendamine (P6)
 • Personaliarendus (värbamine, koolitamine) juriidilise jõudluse ja kompetentsi täiendamiseks genoomikaandmete, sellega seotud ettevõtlus- ja partnerlussuhete ning tehnoloogiliste lahenduste ning transatlantiliste jurisdiktsioonidega töötamiseks (P1, P6)

Keskne lisatoetus
Arengufond 550 000€

#ühiskonnale #ülikoolist
Aiapäeva visuaal

XIII aiapäevale tuleb rääkima Riho Teras ja taimi müüma 24 partnerit

#ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikool on Kantar Emori uuringu andmetel endiselt Eesti mainekaim kõrgkool

#ülikoolist
Reet Aus ja Hasso Krull ametireha üleandmisel 2022. aastal.

JÄRELVAADATAV: Vabade kunstide professuuri juubelit tähistatakse artiklikogumiku, avaliku vestluse ja näitusega