Author:
Andero Kalju

Õpi õpetajaks sinule lähimas maailma tippülikoolis!

Õpetajatöö on ainulaadne teekond, mis loob võimalusi jagada tarkust, oskusi ja inspiratsiooni. See on tähendusrikas rada, mis kulgeb muutuste, elukestva õppe ja väärtuslike kogemuste keskel. Sel teel õpid olema südamlik ja õiglane juht, avatud ja uudishimulik mõttekaaslane ning hindamatu eeskuju. Õpetajana muudad sa noorte inimeste elu ja maailma. See on sügava mõttega amet, mida pidades kosutavad õppijate säravad silmad sind isegi aastate möödudes.

Nii kasvatad sa meie tulevikule tiivad. Õpi õpetajaks sinule lähimas tippülikoolis!

Sisseastumine 2023

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

Hoia end kursis õpetajakoolitust puudutava infoga

 

Tutvu õpetajakoolituse võimalustega ja osale infotundides

Ootame Sind osalema õppekavade infotundides, kust saad põhjaliku ülevaate õppekava ülesehitusest, sisseastumisest ning tuleviku väljavaadetest erialal.

Kui tunned huvi Tartu Ülikooli klassiõpetaja integreeritud õppekava vastu, ootame Sind osalema infotundi 06. juunil kell 14! Klassiõpetaja õppekava infotunnis tutvustavad programmijuht Aigi Kikkas, inglise keele algõpetuse nooremlektor Kristel Ruutmets ja õppekorralduse spetsialist Anneli Adamson õppekaval õppimist ja sisseastumist. Samuti on võimalik osalejatel küsida küsimusi.

Rohkem infot ja registreerumine

Kui oled huvitatud Tartu Ülikooli kutseõpetaja bakalaureuseõppekavast, ootame Sind õppekava infotundi 8. juunil kell 16.00. Eriala tutvustab Mai Kastemäe, kutseõpetaja eriala üliõpilane ja üliõpilastuutor. Infotund toimub veebi vahendusel ning osalemiseks palume teil end registreerida. 

Rohkem infot ja registreerumine

9. juunil kell 13 toimub veebis eripedagoogika ja logopeedia õppekavade infotund!
 

Infotunnis tutvustatakse eripedagoogiks ja logopeediks õppimist Tartu Ülikoolis. Suvel saab kandideerida nii bakalaureuse- kui ka magistriõppekavale. 

Infotunnis vastavad küsimustele programmijuht Pille Häidkind, vastuvõtukomisjoni esimees Lagle Lehes ja õppekorraldusspetsialist Mari Pärn. 

Rohkem infot ja registreerumine

Ootame Teid Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi põhikooli mitme aine õpetaja magistriõppekava infotundi 9. juunil kell 10!

Infotunnis tutvustab õppekava ja õppekorraldust programmijuht Kristi Kõiv. Samuti on kõigil huvilistel võimalik saada vastuseid oma küsimustele, mis õppekava puudutavad. Infotund toimub veebi vahendusel ning osalemiseks palume end registreerida. 

Rohkem infot ja registreerumine

Õpetajakoolituse õppekavad

Bakalaureuse- ja integreeritud õpe

Eripedagoogika bakalaureuseõppes põimuvad haridusteadusega psühholoogia, filoloogia ja meditsiin. Nende erialade alusteadmised aitavad eripedagoogil mõista ja väärtustada iga inimese isikupära ning saada ülevaade erivajadustega inimeste tugisüsteemist. Tartu Ülikoolis on eripedagooge ja logopeede kui tugispetsialiste õpetatud juba üle poole sajandi. Neil on väga hea suhtlemisoskus ning nad valdavad suurepäraselt eesti keelt. Isikuomadustest on tähtsad leidlikkus, loovus ja järjekindlus.

Loe lähemalt

Põhikooli humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise õppekavas saad spetsialiseeruda ühele viiest erialast. Õpe annab sulle ulatusliku humanitaarhariduse, mis võimaldab õppida edasi paljude õpetajakoolituse magistriõppekavade alusel. Õpingute käigus omandatud nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused tulevad kasuks igal ametikohal.

Loe lähemalt

Kui sind huvitavad keeled, mitmekultuurilisus ja hariduselu, siis on see õppekava parim valik erialaste põhiteadmiste omandamiseks. Sa tuled õppima Tartu Ülikooli Narva kolledži mitmekeelsesse ja -kultuurilisse keskkonda. See toetab hästi meie õppijate eesti, inglise ja vene keele oskuse ning üldkultuuriliste ja suhtluspädevuste arengut.

Loe lähemalt

Õppekava iseloomustab aktiivne ja praktiline õpe, kus õpitakse spordialasid väikestes rühmades. Oma teadmisi ja oskusi annavad edasi tunnustatud õppejõud, kellest paljud on endised tippsportlased. Bakalaureuseõppes saad hea ettevalmistuse selleks, et asuda tööle (personaal)treeneri või spordipedagoogina.

Loe lähemalt

Klassiõpetaja viieaastane õppekava annab sulle nii magistrikraadi kui ka õpetajakutse. Meie vilistlasena saad õpetada koolis nii põhiaineid kui ka anda inglise keele või käsitöö ja kodunduse tunde juhul, kui valisid need oma lisaerialaks. Algklassides õpetades on su päevad täis tegutsemislusti ja loomisrõõmu.

Loe lähemalt

Koolieelse lasteasutuse õpetajaks saad õppida Tartu Ülikooli Narva kolledžis nii päeva- kui ka sessioonõppes. Meie üliõpilased kogevad aktiivõppemeetodeid, avatud õpikeskkonda ja koostöist õppimist. Peale vajalike psühholoogia- ja pedagoogikateadmiste koolieelses eas laste arengu ja õppimise omapära kohta saad sa teadmised ja oskused eesti keele kui teise keele omandamise toetamiseks lasteaias.

Loe lähemalt

Õppimine koolieelse lasteasutuse õpetajaks võimaldab kogeda rohkeid aktiivõppemeetodeid, avatud õpikeskkonda ja koostöist õpet Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Lisaks psühholoogia- ja pedagoogikateadmistele koolieelses eas laste arengu ja õppimise omapärade ja kavandamise kohta saad teadmised ja oskused eesti keele kui teise keele omandamise toetamiseks lasteaias. Praktika jooksul saad teadmisi ja professionaalseid tööoskusi erinevaid pedagoogilisi lähenemisviise rakendavates haridusasutustes.

Loe lähemalt

Kutseõpetaja õppekava on hüppelaud igale meistrile, sest õpingutest võtad kaasa juhtimis- ja juhendamisoskused kogu eluks. Teadmiste ja oskuste kõrvalt leiad siit innustavad, kokkuhoidvad ning oma ja teiste aega hindavad kaasõppijad baleriinidest kuni metsameesteni. Vilistlasena saad asuda tööle kutseõpetaja ja koolitajana, ettevõtte praktikajuhina ning muul ametikohal, kus tegeletakse noortega.

Loe lähemalt

Sellest õppekavast võtad kaasa laia silmaringi ning nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused, mis tulevad kasuks igas ametis. Peale selle kujundad sa loodus- ja reaalaineid inspireerivalt õpetades noorte inimeste elu ja ühiskonna tulevikku.

Loe lähemalt

Bakalaureuseõpesse kandideerimise alguseni on jäänud

 

Magistriõpe

Ajaloo magistriõppes saad süvendatult arendada oma teadmisi Eesti, üld- ja uusima aja ajaloo, aga ka arheoloogia, kunstiajaloo, arhiivinduse ja museoloogia vallas või omandada ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja kutse. Võrdlemisi paindlik õpe ja palju valikuvõimalusi tagavad mitmekesise õpikogemuse. Meie vilistlased leiavad enamasti erialase või sellega lähedalt seotud töökoha. 

Loe lähemalt

Magistriõppes saad teada, kuidas õpetada eesti keelt ja kirjandust huvitavalt, tänapäevaselt ja tõhusalt. Õppekavas on erialased ainekursused, didaktika- ja kutseõpingute kursused. Spetsialiseerumisvõimalused on huvitavad ning omandada saad ka lisaeriala järgmiste erialade hulgast: soome keele õpetaja, eesti keele võõrkeelena õpetaja, lõunaeesti keele ja kultuuri õpetaja, usundiõpetuse õpetaja, filosoofiaõpetaja ning ladina keele õpetaja. 

Loe lähemalt

Tartu Ülikoolis on eripedagooge ja logopeede õpetatud üle poole sajandi. Meie lõpetajana saad magistrikraadi ja eripedagoogi või logopeedi 7. taseme kutse, mis tagab sulle suure valiku töökohti. Tänu sellele on sul võimalik töötada eri sihtrühmadega beebidest eakateni.

Loe lähemalt

Õppides loodusainete õpetajaks on sul võimalus anda panus õpilaste kujundamisse vastutustundlikeks maailmakodanikeks. Magistriõppe käigus mõtestad sa pedagoogilistes õppeainetes õpetamise ja õppimise olemust, samuti avastad enda potentsiaali õpilaste ja õppeprotsessi juhtimisel ning soovitud muutuste ellukutsumisel, lähtudes omandatud erialastest teadmistest ja oskustest. Saad õpetajakutse, et asuda tööle bioloogia-, keemia-, geograafia- või füüsikaõpetajana põhikoolis või gümnaasiumis, ning oled väga oodatud kolleeg üle Eesti. 

Loe lähemalt

Haridustehnoloogia üheaastane ingliskeelne õppekava on mõeldud õpetamiskogemusega praktikutele, kes soovivad rakendada haridustehnoloogiat oma töös tõhusamalt. Põhiõppes jääb õpetajatel haridustehnoloogilistele võimalustele keskendumiseks sageli liiga vähe aega, kuid meie magistriõppes on see võimalik. Probleemipõhine ja praktiline sessioonõpe sisaldab palju meeskonnatööd ning tänu e-õppe võimalustele saad end täiendada ka siis, kui töötad või elad hoopis väljaspool Eestit. 

Loe lähemalt

Kaasava hariduse siht on pakkuda igale õppijale kuuluvustunnet ja toetust ning aktiivset, mõtestatud osalust oma potentsiaali teostamisel. Meie magistriõppest saad just sellised teadmised ja oskused, mida praegu Eesti koolides väga oodatakse. See on ka kogenud õpetajale hea võimalus arendada end koos teiste praktikutega uusima teaduse toel, sest paindlik õppekorraldus võimaldab ühitada õpingud tööga.

Loe lähemalt

Õppekava on mõeldud kõigile, kellel on hea keeleoskus ja sobivad eeldused ning suur soov omandada õpetajakutse. Õppima ootame nii filoloogiharidusega inimesi kui ka neid, kes kavandavad karjääripööret ja on leidnud uue kutsumuse just koolist. Intensiivne, ent samas paindlik õppekava pakub võimaluse õppida nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid väärtustavaks mitmekeelse kooli õpetajaks. 

Loe lähemalt

Magistriõppes on valida kaks suunda. Kehalise kasvatuse õpetaja kutseõpingute suuna vilistlasena ootab sind kindel töökoht koos pika suvepuhkusega ning huvitav töö laste ja noortega. Treeneri-spordijuhi suunal õppides saad teadmised ja oskused selleks, et õpetada ja treenida sportlasi algajatest maailma tipptasemeni välja. Meie vilistlasena on sul erakordne võimalus aidata kaasa noorte ja täiskasvanute kehalise aktiivsuse suurendamisele, süstida lastesse liikumisrõõmu ja sellega parandada kogu Eesti tervisekäitumist. 

Loe lähemalt

See mitme aine õpetaja õppekava sisaldab Eestis selles vallas enim valikuid. Sind ootab ainulaadne kombinatsioon pärimuskultuuri ning nüüdisaegse tehnoloogia, muusika, kunsti ja tantsu sessioonõppest, mis toimub väga heades tingimustes Viljandis ja Tartus. Õppekava tugev külg on ka teooria ja praktika tihe seostamine ning individuaalne lähenemine õppijale.

Loe lähemalt

See õppekava tagab põhjaliku hariduse, et saaksid asuda tööle nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastme matemaatika või matemaatika-informaatika õpetajana. Mitmekülgset teoreetilist õpet saadab eri tüüpi ja põnev praktika koolides. Paindlik sessioonõpe tähendab loenguid ja muid kohtumisi pikemate õppesessioonidena, sealhulgas e-õppes, millele lisandub iseseisev töö.

Loe lähemalt

Mitmekülgne ja põhjalik teoreetiline ettevalmistus põimub juba õpingute käigus praktikaga. Meie magistriõppe lõpetanule avanevad tööturul mitmekülgsed väljavaated, sest peale korraga mitme aine õpetajana töötamise on võimalik asuda tööle sotsiaalpedagoogina.

Loe lähemalt

Kui sind huvitab maailma tundmaõppimine selle mitmekesisuses ja komplekssuses, siis on see õppekava just sulle. Religiooniuuringute tähelepanu keskmes on nii Eestis kui ka kogu maailmas päevakajalised religiooniga seotud teemad. Teoloogia põimib eri distsipliine ja vaatepunkte, pakkudes laiapõhjalist humanitaarharidust. Religioonipedagoogika õppe läbinuna saad õpetajakutse, et töötada nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.  

Loe lähemalt

Võõrkeeleõpetaja magistriõppes on sul rohkesti valikuvõimalusi: siin saad õppida ühe, kahe või rohkema võõrkeele õpetajaks ja lisaerialana veel mõne humanitaaraine õpetajaks. Ootame õppima kõiki, kellel on bakalaureusekraad, väga hea võõrkeeleoskus ning eeldused ja motivatsioon õpetajaametiks. Mitmekülgne üldpedagoogiline, ainealane ja metoodiline ettevalmistus on põimitud eri tüüpi praktikatega ning annab avarad võimalused asuda tööle põhikoolis, gümnaasiumis või keeltekoolis nii Eestis kui ka mujal maailmas. 

Loe lähemalt

Õpetajahariduse õppekava läbimine avardab karjäärivõimalusi, sest saad põhjalikud aineteadmised ja õpetamisoskused, et õpetada oma erialaaineid nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes. Omandad nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtted, samuti on tähtsal kohal tagasiside andmise, suhtlemis- ja juhtimisoskuste arendamine. Pooleteiseaastane sessioonõpe sisaldab rohkesti e-õpet ning annab sulle koos magistrikraadiga õpetajakutse, et pääseda kvalifitseeritud õpetajana kiiresti tööturule.

Loe lähemalt

Magistriõppesse kandideerimise lõpuni on jäänud

 

Õpetajakoolituse erialastipendium

2023/2024. õppeaastal õpinguid alustavate õpetajakoolituse üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

#sisseastumine
Tartu Ülikooli infopäev

Tartu Ülikool kutsub virtuaalsele sisseastumise infopäevale

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#sisseastumine
Tudengid

Doktoriõppe konkursid