Skip to main content

Õpingute pikendamine

Vastavalt õppekorralduseeskirjale võivad täiskoormuses õppivad üliõpilased taotleda õpingute pikendamist (õppe lõpukuupäeva edasilükkamist) akadeemilise mahajäämuse likvideerimiseks kuni 12 kuu ulatuses. Osakoormusega õppe üliõpilastel on võimalus õpinguid pikendada osakoormusega õppes õpitud aja võrra. Õpingute pikendamise taotlus tuleb esitada enne õppe lõpukuupäeva möödumist.

Enne pikenduse vormistamist kontrollitakse üliõpilase õppekoormuse täitmist ning vastavalt sellele viiakse üliõpilane pikendusaastale kas täis- või osakoormusesse. Kui nominaalaja lõpuks on osakoormusega õppe nõuded täitmata, eksmatrikuleeritakse üliõpilane edasijõudmatuse tõttu. Pikendusajal olles koormust enam ei muudeta.


  Õppetasud 2021/2022. õppeaastal

  Õppetasu maksmine õpingute pikendamisel


NB! Pikendusajal akadeemilise puhkuse võtmisel tuleb akadeemilise puhkuse lõppedes alati esitada taotlus pikendusaja jätkamiseks. Omal soovil akadeemilisele puhkusele ei saa pikendusajal enam minna.

Väliskülalisüliõpilase õpinguid võib pikendada õppeprodekaani nõusolekul õppeprorektori korraldusega kokku kuni üheks õppeaastaks.

Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilase nominaalne õppeaeg pikeneb vastavalt määratud keeleõppe mahule. Üliõpilase nominaalne õppeaeg pikeneb ka väliskõrgkoolis viibitud semestrite võrra juhul, kui seal läbiti õpinguid vähemalt 15 EAP mahus. Kui väliskõrgkoolis õpitakse nominaalaja viimasel semestril, saab nominaalaja pikendust välisõpingute eest vaid juhul, kui üliõpilasel on järgmisel semestril veel nominaalset õppeaega, mida pikendada. Nominaalse õppeaja pikendamine vormistatakse väliskõrgkoolist tagasi tulles.

 

Õppekorralduse pealehele

Õppekava täitmine

Õppetasud

Akadeemiline puhkus

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022