Õpingute pikendamine

Vastavalt õppekorralduseeskirjale võivad täiskoormuses õppivad üliõpilased taotleda õpingute pikendamist (õppe lõpukuupäeva edasilükkamist) akadeemilise mahajäämuse likvideerimiseks kuni 12 kuu ulatuses. Osakoormusega õppe üliõpilastel on võimalus õpinguid pikendada osakoormusega õppes õpitud aja võrra. Õpingute pikendamise taotlus tuleb esitada enne õppe lõpukuupäeva möödumist:

- humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas dekanaati: hv.dekanaat@ut.ee
- sotsiaalteaduste valdkonnas õppekavaga tegelevale õppekorralduse spetsialistile
- meditsiiniteaduste valdkonnas dekanaati: med@ut.ee 
- loodus- ja täppisteaduste valdkonnas dekanaati: ltt@ut.ee

Üliõpilased, kes õpivad osakoormusega pakutava õppekava alusel, mille õppeaeg on planeeritud nominaalajast pikemale ajale, ei pea õpingute pikendamiseks planeeritud õppeajal taotlust esitama. See õppeaeg on kirjas õppekulude hüvitamise lepingus. Pane tähele, et see ei kehti üliõpilastele, kes on õppima asunud täiskoormusega pakutava õppekava alusel osakoormusega või kes on langenud osakoormusesse. Nemad peavad õpingute pikendamiseks ikka taotluse esitama.

Enne pikenduse vormistamist kontrollitakse üliõpilase õppekoormuse täitmist ning vastavalt sellele viiakse üliõpilane pikendusaastale kas täis- või osakoormusesse. Kui nominaalaja lõpuks on osakoormusega õppe nõuded täitmata, eksmatrikuleeritakse üliõpilane edasijõudmatuse tõttu. Pikendusajal olles koormust enam ei muudeta.

  Õppetasu maksmine õpingute pikendamisel

 

NB! Pikendusajal akadeemilise puhkuse võtmisel tuleb akadeemilise puhkuse lõppedes alati esitada taotlus pikendusaja jätkamiseks. Omal soovil akadeemilisele puhkusele ei saa pikendusajal enam minna.

Väliskülalisüliõpilase õpinguid võib pikendada õppeprodekaani nõusolekul õppeprorektori korraldusega kokku kuni üheks õppeaastaks.

Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilase nominaalne õppeaeg pikeneb vastavalt määratud keeleõppe mahule. Üliõpilase nominaalne õppeaeg pikeneb ka väliskõrgkoolis viibitud semestrite võrra juhul, kui seal läbiti õpinguid vähemalt 15 EAP mahus. Kui väliskõrgkoolis õpitakse nominaalaja viimasel semestril, saab nominaalaja pikendust välisõpingute eest vaid juhul, kui üliõpilasel on järgmisel semestril veel nominaalset õppeaega, mida pikendada. Nominaalse õppeaja pikendamine vormistatakse väliskõrgkoolist tagasi tulles.

 

Õppekorralduse pealehele

Õppekava täitmine

Õppetasud

Akadeemiline puhkus

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale