Õpingute pikendamine

Vastavalt õppekorralduseeskirjale võivad täiskoormuses õppivad üliõpilased taotleda õpingute pikendamist (õppe lõpukuupäeva edasilükkamist) akadeemilise mahajäämuse likvideerimiseks kuni 12 kuu ulatuses. Osakoormusega õppe üliõpilastel on võimalus õpinguid pikendada osakoormusega õppes õpitud aja võrra. Õpingute pikendamise taotlus tuleb esitada enne õppe lõpukuupäeva möödumist:

- humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas dekanaati: hv.dekanaat@ut.ee
- sotsiaalteaduste valdkonnas õppekavaga tegelevale õppekorralduse spetsialistile
- meditsiiniteaduste valdkonnas dekanaati: med@ut.ee 
- loodus- ja täppisteaduste valdkonnas dekanaati: ltt@ut.ee

Enne pikenduse vormistamist kontrollitakse üliõpilase õppekoormuse täitmist ning vastavalt sellele viiakse üliõpilane pikendusaastale kas täis- või osakoormusesse. Kui nominaalaja lõpuks on osakoormusega õppe nõuded täitmata, eksmatrikuleeritakse üliõpilane edasijõudmatuse tõttu. Pikendusajal olles koormust enam ei muudeta.

  Õppetasu maksmine õpingute pikendamisel

 

NB! Pikendusajal akadeemilise puhkuse võtmisel tuleb akadeemilise puhkuse lõppedes alati esitada taotlus pikendusaja jätkamiseks. Omal soovil akadeemilisele puhkusele ei saa pikendusajal enam minna.

Väliskülalisüliõpilase õpinguid võib pikendada õppeprodekaani nõusolekul õppeprorektori korraldusega kokku kuni üheks õppeaastaks.

Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilase nominaalne õppeaeg pikeneb vastavalt määratud keeleõppe mahule. Üliõpilase nominaalne õppeaeg pikeneb ka väliskõrgkoolis viibitud semestrite võrra juhul, kui seal läbiti õpinguid vähemalt 15 EAP mahus. Kui väliskõrgkoolis õpitakse nominaalaja viimasel semestril, saab nominaalaja pikendust välisõpingute eest vaid juhul, kui üliõpilasel on järgmisel semestril veel nominaalset õppeaega, mida pikendada. Nominaalse õppeaja pikendamine vormistatakse väliskõrgkoolist tagasi tulles.

 

Õppekorralduse pealehele

Õppekava täitmine

Õppetasud

Akadeemiline puhkus

#koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #teadus
Robootika

Enlighti veebiloeng nutisüsteemidest ja robootikast

#õppimine #sisseastumine
Test

Eesti keele oskuse testimine

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni