Kestlik areng ja ülikool

Mis on kestlik areng?

Kestlik areng tähendab jätkusuutlikku arenguteed, kus otsitakse tasakaalu Maa taluvuspiiride ja inimkonna vajaduste rahuldamise vahel, nii et tulevaste põlvede heaolu ei kannataks. See lähenemisviis hõlmab kõiki eluvaldkondi energia- ja ressursikasutusest tervise, hariduse, poliitikakujundamise ja kultuurini.  

Image
kestlikust

Rahvusvahelised kestliku arengu eesmärgid on sõnastatud ÜRO kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030. Selle tegevuskavaga on liitunud ka Eesti, kes seadis sellega sihi täita arengueesmärgid kodumaal ja aidata nõrgemaid ka mujal. Lisaks peab riik oma poliitika kujundamisel silmas, et sellel ei oleks negatiivset mõju kestlikule arengule Eestist kaugemal, sest maailm on tervik ja me ei soovi seda jätta oma lastele kehvemas seisus, kui see on praegu. 

Eesti riigi kestlikku arengut toetavad sihid on sõnastatud riiklikus arengustrateegias Eesti 2035, millest lähtub ka Tartu Ülikooli kehtiv arengukava

Tartu Ülikool aitab teaduspõhiselt täita kestliku arengu eesmärke ja lahendada ühiskonna probleeme: ohjeldada üleilmseid kliimamuutusi, kohaneda rahvastikumuutustega, tagada julgeolekut ja turvalisust, parandada ja edendada inimeste tervist, hoida elurikkust, juhtida riiki targalt ja vähendada ühiskondlikke lõhesid.  

Toetame kestliku arengu eesmärkide saavutamist mitmekülgse teadustöö, kvaliteetse õppe ja sektoritevahelise koostöö kaudu. 

 

Kestliku arengu keskus

Kestliku arengu keskus toob kokku Tartu Ülikooli eri teadusvaldkondade teadlased, üliõpilased ja teadmuse, et otsida koos lahendusi kliimakriisist tingitud salakavalatele probleemidele, mis ületavad riikide ja eluvaldkondade piire. Keskus on koostööplatvorm nii uue teadmuse loomiseks kui ka ühiskonna nõustamiseks koos ülikooliväliste osalistega. 

Kestliku arengu keskus

 

Haridus ja teadus kestliku ühiskonna heaks

Ülikool kujundab jätkusuutlikku ühiskonda, pakkudes kvaliteetset kõrgharidust ja täiendusõpet ning lõimides teadusest sündinud uusi teadmisi igapäevaellu. Probleemid, millega tuleb nii Eestis kui ka mujal maailmas silmitsi seista, vajavad lahendamiseks teadusvaldkondade- ja sektoritevahelist koostööd. Tartu Ülikooli teadus- ja õppetöö humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas toetab Euroopa roheleppe ning kestliku arengu eesmärkide saavutamist. Ülikooli kolledžid Eesti eri paigus aitavad sel teadmusel levida ja areneda. 

Kvaliteetne ja ligipääsetav haridus

Teadus kestliku arengu heaks

Ühiskonna tasakaalus arengu nõustamine

 

Kestlik ülikool

Oleme kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid järgiv uuendusmeelne organisatsioon. Liigume avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri poole. Suurendame ülikooli liikmete võimalusi oma potentsiaali parimal viisil arendada ja rakendada, et nad kannaksid ülikooli väärtusi, tunneksid uhkust ülikooli ning oma osaluse üle ülikooli igapäevaelus ja arengus.  

Ülikoolilinnaku arendamisel peame oluliseks keskkonnasäästlikke lahendusi. 

Ülikoolipere heaolu

Kunstiajaloo professor Anu Mänd räägib inauguratsiooniloengul keskaja visuaalkultuurist

Tartu Ülikooli kunstiajaloo professor Anu Mänd peab oma inauguratsiooniloengu „Kas keskaja kunsti ajalugu on kunstiajalugu?“ kolmapäeval, 4. oktoobril kell 16.15 ülikooli muuseumi valges saalis.
autonoomne robotlaev Heli

TÜ Eesti mereinstituudi robotlaeva pidulik veeskamine 29. septembril

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!