Rahvusvaheline ülikool

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: pakume rahvusvahelises konkurentsis edu saavutamiseks atraktiivseid töö- ja õpivõimalusi, tehes muu hulgas koostööd partnerinstitutsioonidega, ning suurendame seeläbi ülikooli õppe- ja teadustöö tulemuslikkust.

Kindlustame oma koha Euroopa parimate ülikoolide hulgas, sidudes oma tegevuse tugevamini Põhjamaade ja Lääne-Euroopa tippülikoolidega, ning avame üliõpilastele enesearendus- ja õppimisvõimalusi partnerülikoolides kogu maailmas. Tugev ja tuntud Tartu Ülikool on atraktiivne tööandja ning tagab vilistlaste konkurentsivõime rahvusvahelisel tööturul.

Tegevussuunad

Rahvusvaheline kõrgtasemel akadeemiline töötajaskond. Tuginedes akadeemilisele
vabadusele ja rahvusvahelisele koostööle, loome ülikooli akadeemilistele töötajatele
võimalused ja motivatsiooni jõuda ja jääda oma ala tippu. Korraldame akadeemiliste
ametikohtade täitmisel avatud ja rahvusvahelisi konkursse. Tagame välistöötajatele
kvaliteetsed tugiteenused kiireks kohanemiseks töö- ja elukeskkonnaga.

Motiveeritud, mitmekesise õpikogemusega üliõpilaskond. Loome üliõpilastele
rahvusvahelise õpikeskkonna. Arendame õppekavasid, et need suurendaksid lõpetajate
konkurentsivõimet õpingute jätkamiseks maailma parimates ülikoolides, tagaksid
eduka toimetuleku tööturul ja tulevikutööks vajalike üldoskuste³ omandamise. Toetame
õpirännet, sealhulgas loome kõikide õppekavade juurde välisõppemooduli ja pakume
lühiajalist õpirännet, näiteks suveülikoolides.

Koostöö strateegiliste partneritega. Osaleme Euroopa parimate teadusülikoolide
koostööalgatustes. Edendame ülikoolidega pikaajaliste strateegiliste eesmärkide
saavutamiseks ühistegevust U4Society võrgustikuga. Teeme koos teiste ülikoolide
ja teadusasutustega ühiseid jõupingutusi Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava
elluviimiseks. Rakendame oma teadmisi ja kogemusi Ida-ja Kesk-Euroopa piirkonna
kõrghariduse ja teaduskorralduse parendamiseks, edendades oma tegevusega muu hulgas
kestliku arengu eesmärkide täitmist.

3. Vt OECD Future of Education and Skills 2030

Rektoraadi tegevused

  1. Tippteadlaste strateegilise värbamise ja järelkasvu programm, sh ERC-grandihoidjate või ERC-perspektiiviga tippteadlaste, tippude järelkasvu ning külalisprofessorite värbamine (P1)
  2. Kõrgetasemelise akadeemilise personali hoidmiseks ja motiveerimiseks akadeemilistele töötajatele konkurentsivõimeliste palkade maksmine. Valdkondlike tegevuskavade planeerimine, mediaanpalga tõus, palgarahulolu tõus töötajate tagasisides (dekaanid)
  3. Eelarvejääkide strateegilise kasutamise põhimõtete läbiarutamine (dekaanid, DF, RE)
  4. Erasmus+ uue perioodi käivitamine, sh mõlemasuunalist õpirännet toetava ja teiste infosüsteemidega liidestamist võimaldava tarkvara kasutuselevõtmine, õpirännet toetavate koostöökokkulepete sõlmimine välisülikoolidega, veebipõhise õppe osakaalu suurendamine väliskülalisüliõpilastele suunatud õppeainetes (P2)
  5. Õpivõimaluste rahvusvahelise turunduse tugevdamine (P2, P6)
  6. Aktiivne osalus ENLIGHT ja U4Society võrgustikes (P2, P6; dekaanid vastavalt oma teemadele)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevused

  • Delta juhtimiskooli väljaarendamine (SV)

Keskne lisatoetus
Kõrghariduse arengutoetus valdkondadele 90 000€
Dekaanide tulemusjuhtimise eelarve 250 129€
Arengufond 480 000€
Rektori reserv 250 000€
 

#ülikoolist
Peahoone pilt

Otsime osakoormusega sisevalvetöötajat

21.09.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone suvel lippudega vaade paremalt küljelt

1. oktoobrini saab kandideerida Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumile

20.09.2022
#ettevõtlus #ülikoolist
Tehnoloogiainstituut.jpg

Otsime tehnoloogiainstituuti ettevõtlussuhete koordinaatorit

19.09.2022