Rahvusvaheline ülikool

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: pakume rahvusvahelises konkurentsis edu saavutamiseks atraktiivseid töö- ja õpivõimalusi, tehes muu hulgas koostööd partnerinstitutsioonidega, ning suurendame seeläbi ülikooli õppe- ja teadustöö tulemuslikkust.

Kindlustame oma koha Euroopa parimate ülikoolide hulgas, sidudes oma tegevuse tugevamini Põhjamaade ja Lääne-Euroopa tippülikoolidega, ning avame üliõpilastele enesearendus- ja õppimisvõimalusi partnerülikoolides kogu maailmas. Tugev ja tuntud Tartu Ülikool on atraktiivne tööandja ning tagab vilistlaste konkurentsivõime rahvusvahelisel tööturul.

Tegevussuunad

Rahvusvaheline kõrgtasemel akadeemiline töötajaskond. Tuginedes akadeemilisele
vabadusele ja rahvusvahelisele koostööle, loome ülikooli akadeemilistele töötajatele
võimalused ja motivatsiooni jõuda ja jääda oma ala tippu. Korraldame akadeemiliste
ametikohtade täitmisel avatud ja rahvusvahelisi konkursse. Tagame välistöötajatele
kvaliteetsed tugiteenused kiireks kohanemiseks töö- ja elukeskkonnaga.

Motiveeritud, mitmekesise õpikogemusega üliõpilaskond. Loome üliõpilastele
rahvusvahelise õpikeskkonna. Arendame õppekavasid, et need suurendaksid lõpetajate
konkurentsivõimet õpingute jätkamiseks maailma parimates ülikoolides, tagaksid
eduka toimetuleku tööturul ja tulevikutööks vajalike üldoskuste³ omandamise. Toetame
õpirännet, sealhulgas loome kõikide õppekavade juurde välisõppemooduli ja pakume
lühiajalist õpirännet, näiteks suveülikoolides.

Koostöö strateegiliste partneritega. Osaleme Euroopa parimate teadusülikoolide
koostööalgatustes. Edendame ülikoolidega pikaajaliste strateegiliste eesmärkide
saavutamiseks ühistegevust U4Society võrgustikuga. Teeme koos teiste ülikoolide
ja teadusasutustega ühiseid jõupingutusi Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava
elluviimiseks. Rakendame oma teadmisi ja kogemusi Ida-ja Kesk-Euroopa piirkonna
kõrghariduse ja teaduskorralduse parendamiseks, edendades oma tegevusega muu hulgas
kestliku arengu eesmärkide täitmist.

3. Vt OECD Future of Education and Skills 2030

Juhtteemad 2024: õpirände suurendamine; koostöö tugevdamine Enlighti võrgustikus 

Üleülikooliline tegevus 

 1. Õpirändes osalenud üliõpilaste osakaalu suurendamine, sh nende parem teadlikkus õpirändevõimalustest; Erasmuse programmi ja ülikoolide rahvusvahelise võrgustiku Enlight pakutavate võimaluste aktiivsem kasutamine (P2, P6, dekaanid) 
 2. Rahvusvahelise turunduse ja välisüliõpilaste värbamise turu-uuringu korraldamine lähiriikides (P6) [arengufondi toetus 80 000 €] 
 3. Enlighti uue perioodi tegevuse kavandamine ja laiendamine (P6, P2) 

Valdkonna või vastutusala tasemel tegevus 

 1. Tartu Ülikooli Ukraina keskuse (UTUC) arendamine rahvusvaheliselt mõjukaks ja jätkusuutlikuks kompetentsikeskuseks (SV) [toetus rektori reservist 40 000 €] 
 2. Turundustegevus õigusteaduskonna välisprogrammide jõudmiseks sihtturgudele (SV) [tasemeõppe strateegiline arendustoetus ülikooli nõukogult 40 000 €] 
 3. Sotsiaalteaduste valdkonna rahvusvahelise turunduse arendamine (SV) 
 4. Johan Skytte poliitikauuringute instituudis loodud mobiilsuskompassi laiendamine, et seda saaksid kasutada ka sotsiaalteaduste valdkonna teised üksused (SV) 
 5. Tippteadlaste strateegiline värbamine, järelkasvu ja repatrieerimise toetamine (P1, LT) 

Üleülikooliline tegevus

 1. Aktiivne osalus ülikoolide rahvusvahelistes võrgustikes, sh Enlightis (DD, P2, dekaanid) [arengufondi toetus 50 000 €]
 2. Õpirändes osalenud üliõpilaste osakaalu suurendamine, sh üliõpilaste parem teadlikkus õpirände võimalustest; aktiivsem Erasmuse programmi ja Enlighti võrgustiku pakutavate võimaluste kasutamine (P2, DD, dekaanid)
 3. Õpirände tugiteenuste edasiarendamine seoses rahvusvahelise õpirändekeskuse üleviimisega rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakonda (DD)
 4. Programmi „Stanford Exchange“ elluviimine (P1)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevus

 1. Tippteadlaste strateegiline värbamine, järelkasvu ja repatrieerimise toetamine (LT)

 

Rektoraadi tegevus

 1. Tippteadlaste strateegilise värbamise ja järelkasvu programm, sh Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandihoidjate või ERC-perspektiiviga tippteadlaste, tippude järelkasvu ning külalisprofessorite värbamine (P1)
 2. ERC ergutusgrantide meetme jätkamine (P1)
 3. Akadeemilistele töötajatele konkurentsivõimeliste palkade maksmine kõrgetasemelise akadeemilise personali hoidmiseks ja motiveerimiseks. Palgarahulolu suurenemine töötajate tagasisides (dekaanid)
 4. Aktiivne osalus Enlighti ja U4Society võrgustikes (P2, P6; dekaanid vastavalt oma teemadele)
 5. Rahvusvahelise suveülikooli uKs kontseptsiooni väljatöötamine ja elluviimise alustamine (P6)
 6. Valdkondlikud tegevuskavad rahastamisvõimaluste laiendamiseks, arengukava finantsiliste võtmenäitajate (tulu akadeemilise töötaja kohta, tulu õppetegevusest üliõpilase kohta) täitmine (dekaanid)  

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevus

 1. Delta juhtimiskooli arendustegevus (SV)
 2. Keskkonnatervise professuuri avamise ettevalmistamine (MV)
 3. Noorte õppejõudude ja teadlaste repatrieerimine õppejõududeks (LT)
 4. Rahvusvahelise õppekeskkonna turundusmaterjalide väljatöötamine (P6) 

Rektoraadi tegevused

 1. Tippteadlaste strateegilise värbamise ja järelkasvu programm, sh ERC-grandihoidjate või ERC-perspektiiviga tippteadlaste, tippude järelkasvu ning külalisprofessorite värbamine (P1)
 2. Kõrgetasemelise akadeemilise personali hoidmiseks ja motiveerimiseks akadeemilistele töötajatele konkurentsivõimeliste palkade maksmine. Valdkondlike tegevuskavade planeerimine, mediaanpalga tõus, palgarahulolu tõus töötajate tagasisides (dekaanid)
 3. Eelarvejääkide strateegilise kasutamise põhimõtete läbiarutamine (dekaanid, DF, RE)
 4. Erasmus+ uue perioodi käivitamine, sh mõlemasuunalist õpirännet toetava ja teiste infosüsteemidega liidestamist võimaldava tarkvara kasutuselevõtmine, õpirännet toetavate koostöökokkulepete sõlmimine välisülikoolidega, veebipõhise õppe osakaalu suurendamine väliskülalisüliõpilastele suunatud õppeainetes (P2)
 5. Õpivõimaluste rahvusvahelise turunduse tugevdamine (P2, P6)
 6. Aktiivne osalus ENLIGHT ja U4Society võrgustikes (P2, P6; dekaanid vastavalt oma teemadele)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevused

 • Delta juhtimiskooli väljaarendamine (SV)

Keskne lisatoetus
Kõrghariduse arengutoetus valdkondadele 90 000€
Dekaanide tulemusjuhtimise eelarve 250 129€
Arengufond 480 000€
Rektori reserv 250 000€