Eksamiteks ettevalmistavad e-kursused põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele

Tartu Ülikool pakub ka sel kevadsemestril põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele eksamiteks ettevalmistavaid ja õppimist toetavaid kursusi, mis on osalejatele tasuta.

PÕHIKOOLIÕPILASTELE

Eesti keele teise keelena kursus põhikooli lõpuklassidele

Kursuse toimumisaeg: 27.02-21.05.2023

Kursuse maht: 104 tundi

Kursuse eesmärgiks on toetada põhikooli III astme (8.-9. klassi) eesti keele teise keelena õppijaid B1-taseme eksamiks valmistumisel. Sel aastal on eesti keel teise keelena lõpueksam ühitatud  B1-taseme eksamiga.

Kursus toimub veebiõppena Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle. Kursuse materjal koosneb mitmekesistest harjutustest, mis arendavad eri osaoskusi (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine), tutvustavad tasemekohast eesti keele sõnavara ning keele struktuuri. Õppijad saavad tutvuda õppematerjalidega ja teha automaatkontrolliga ülesandeid. Õppimist toetavad veebitunnid, kus arendatakse õppijate rääkimisoskust ning antakse tagasisidet kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisülesannete kohta. Kursuse võib läbida omas tempos ja järgmise teema juurde asuda ka juba enne, kui ajakavas märgitud.

Kursuse vastutav õppejõud on Maarika Teral, TÜ eesti keele võõrkeelena lektor.

Kursuse läbimise nõuete täitmisel on võimalik saada Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalne tõend. 

Kursusele oodatakse õpilasi eelkõige 9. klassidest.

Kursusel on veel mõned vabad kohad. Põhikooli õppijad, kes soovivad eesti keele teise keelena lõpueksamiks valmistuda, saavad  kuni 9. aprillini registreeruda SIIN.

Soovijatel on võimalus iseseisvalt teha lugemis-, kuulamis-, sõnavara ja struktuuriülesandeid endale sobivas mahus ja järjekorras kursusel „Eesti keele teise keelena tugiõppe veebipõhised ülesanded põhikooli III astmele“. Registreerumine SIIN

Bioloogia kursus põhikooliõpilastele

Kursuse toimumisaeg: 3.04-28.05.2023

Kursuse maht: 78 tundi

Kursuse eesmärgiks on kujundada seostatud ning terviklik ülevaade põhikooli bioloogiast ning tasandada põhikooli ainekava läbimisel tekkinud õpilüngad. Kursus toimub veebiõppena Tartu Ülikooli Moodle’i keskkonnas, mis võimaldab iseseisvalt läbida iga kursuse teema nädala jooksul. Teemad algavad lühikese videotutvustusega, seejärel saavad õppijad lugeda õppematerjale ja teha interaktiivseid ülesandeid enesekontrolliks. Iga teema kohta toimub iganädalane veebiseminar konsultatsiooniks ning on avatud foorum, milles saab esitada vastava teema kohta küsimusi.

Kursuse teemad järgivad põhikooli teemasid klasside kaupa: elu tunnused, selgroogsed loomad ja nende eluprotsessid (7. kl); taimed, seened, samblikud, selgrootud loomad, algloomad, bakterid, viirused ja ökoloogia (8. kl); inimese anatoomia ja füsioloogia, pärilikkus ja evolutsioon (9. kl). Lisaks ainealasele sisule saab tutvuda õppematerjalidega karjääriteadlikkuse arendamiseks.

Kursuse vastutav õppejõud on Anne Laius, TÜ loodusteadusliku hariduse keskuse bioloogiahariduse kaasprofessor.

Kursuse läbimise nõuete täitmisel on võimalik saada Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalne tunnistus.

Registreerumine 3. aprillini SIIN

Füüsika kursus põhikooliõpilastele

Kursuse toimumisaeg: 3.04-28.05.2023

Kursuse maht: 78 tundi

Kursuse eesmärgiks on tõsta õpilaste loodusteaduslikku pädevust. Räägime näiteks kestlikust energeetikast, majade kütmisest, transpordist, taastuvenergia allikatest ja energiatootmisest, kaugseirest ja kosmosemissioonidest. Toetume õppekavas kirjeldatud õppesisule, nii et õpilane kogeb, kuidas füüsikatunnis omandatavad teadmised lubavad tal paremini mõista nii ühiskonna kui ka ükskisiku jaoks olulisi küsimusi. Kursus toimub hübriidvormis: veebiõpe toimub Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle, aga iganädalastele seminaridele on võimalik ka kohale tulla ja osaleda praktilistes tegevustes.

Kursus kestab kaheksa nädalat ja koosneb kaheksast moodulist. Ühe mooduli ajaliseks kestuseks on üks õppenädal. Igas moodulis tutvuvad õppijad esmalt iseseisvalt selle nädala põhiteemasid käsitlevate õppematerjalidega. Seejärel toimub hübriidvormis seminar, milles reaalselt osalevate õpilaste arv on piiratud. Seminarid salvestatakse ja tehakse kursusel osalejatele kättesaadavaks. Iga moodul lõpeb testiga.

Kursuse vastutav õppejõud on Kaido Reivelt, Tartu Ülikooli koolifüüsika keskuse juhataja.

Kursuse täies mahus läbinutel on võimalus kursus lõpetada TÜ täiendusõppe tunnistusega.

Registreerumine 3. aprillini SIIN

Keemia kursus põhikooliõpilastele

Kursuse toimumisaeg: 3.04-11.06.2023

Kursuse maht: 52 tundi

Kursuse eesmärgiks on anda süstemaatiline ülevaade keemia põhivarast ja tõsta huvi keemia vastu. Lähtutakse põhikooli keemia ainekavast ja läbitakse kaheksa suuremat teemat: millega tegeleb keemia; keemia keel; anorgaaniliste ainete põhiklassid; lahused; metallid; moolarvutused; süsinik ja süsinikühendid; keemia ja meie elukeskkond. Kursus toimub veebiõppena Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle ja kestab kaheksa nädalat. Kursuse õppematerjal on jaotatud teemade järgi. Iga nädala teema läbimiseks on juhis ja vahendid suhtlemiseks (foorumid) ning kontrolltestid. Loodud on õppematerjalid ja videod. Õppimist toetavad kord nädalas toimuvad veebiseminarid, mis on neljapäeviti kl 17.00-18.30. Kursuse võib läbida omas tempos ja uue teema juurde asuda ka juba enne, kui ajakavas märgitud.

Kursuse õppejõud on Joana Jõgela (TÜ keemia instituudi üldise keemia õpetaja, HTG keemiaõpetaja ja Tartu Luterliku Peetri kooli õpetaja) ning Anneli Jõgela (Värska Gümnaasiumi keemiaõpetaja).

Kursuse nõuetekohasel läbimisel on võimalik saada Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalne tunnistus.

Registreerumine 17. aprillini SIIN

GÜMNAASIUMIÕPILASTELE

Eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus

Kursuse toimumisaeg: 27.03-21.04.2023

Kursuse maht: 52 tundi

Kursuse eesmärk on, et õpilane tunneks ennast eesti keele riigieksamil kindlamalt – suudaks edukalt ülesandeid mõista, neile etapi kaupa läheneda ja oma kirjutamisprotsessi kujundada. Kursusel tehakse läbi eesti keele riigieksami proovitöö protsessikeskse kirjutamise põhimõttel. Iga õppija saab tagasisidet kõigile ülesannetele ja annab ise tagasisidet teiste õppijate tekstidele. Õpitakse Zoomis ja veebikeskkonnas Eli Review.

Kursuse viivad läbi Tartu Ülikooli õppejõud Külli Habicht (eesti keele kaasprofessor), Ilona Tragel (üldkeeleteaduse kaasprofessor) ja Kati Käpp (keeleteaduse nooremteadur ja VHK eesti keele õpetaja). Lisaks neile on kursuse meeskonnas 20 üliõpilast.

Kursuse läbimise nõuete täitmisel on võimalik saada Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalne tunnistus.

Registreerumine 24. märtsini SIIN

Täpsem info SIIN

Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus (kitsas matemaatika)

Kursuse toimumisaeg: 13.02-17.05.2023

Kursuse maht: 72 tundi

Kursuse eesmärk on üle korrata gümnaasiumi vältel omandatud teadmisi, täiendada ülesannete lahendamise oskusi ja anda praktilisi nõuandeid kitsa matemaatika riigieksami sooritamiseks. Matemaatika kursus toimub Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle ja kestab 11 nädalat (välja jäävad talvine koolivaheaeg ja emakeele riigieksami toimumise nädal). Kursuse 10 nädala jooksul läbitakse kõik gümnaasiumi matemaatika teemad ning viimane, 11. kohtumine, on mõeldud kõigi teemade ülevaatlikuks kordamiseks. Igal nädalal toimuvad veebiseminarid (järelvaadatavad) Tartu Ülikooli õpikeskkonnas Moodle oleva Zoomi webinari vahendusel, kus õppejõud seletab teemasid, lahendatakse näiteülesandeid ning reaalajas osalevatel õpilastel on võimalik oma küsimustele kohe vastused saada.

Veebiseminaride ajad: 14.02, 21.02, 7.03, 14.03, 21.03, 28.03, 4.04, 11.04, 18.04, 2.05, 9.05 kl 17.15-19.30.

Küsimustele vastuste saamise tugi on tagatud ka kogu kursuse jooksul Moodle ́i keskkonna foorumite kaudu. Iseseisvalt õppimiseks pakutakse õppevideoid kursusel käsitletavate teemade kohta ning teste ja ülesandeid, mis võimaldavad õpilastel saada neid lahendades jooksvat tagasisidet oma lahenduste kohta. Samuti on iga teema kohta saadaval eri raskusastmega ülesandeid iseseisvaks lahendamiseks.

Õppejõud on Tartu Ülikooli matemaatikahariduse lektorid Tiina Kraav ja Kerli Orav Puurand. Mõlemal on doktorikraad matemaatikas ja gümnaasiumi matemaatikaõpetaja kutse ning matemaatika õpetamiskogemus gümnaasiumis.

Kursuse läbimise nõuete täitmisel on võimalik saada Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalne tõend.

Registreerumine 13. märtsini SIIN

Bioloogia kursus gümnaasiumiõpilastele

Kursuse toimumisaeg: 3.04-28.05.2023

Kursuse maht: 78 tundi

Kursuse eesmärgiks on kujundada seostatud ning terviklik ülevaade gümnaasiumi bioloogiast ning tasandada gümnaasiumi bioloogia ainekava läbimisel tekkinud õpilüngad. Kursus toimub veebiõppena Tartu Ülikooli Moodle’i keskkonnas, mis võimaldab iseseisvalt läbida iga kursuse teema nädala jooksul. Teemad algavad lühikese videotutvustusega, seejärel saavad õppijad lugeda õppematerjale ja teha interaktiivseid ülesandeid enesekontrolliks. Iga teema kohta toimub iganädalane veebiseminar konsultatsiooniks ning avatud on foorum, kus saab esitada vastava teema kohta küsimusi.

Kursuse teemadeks on: elu tunnused ja organisatsiooni tasemed, uurimismeetodid bioloogias, organismide koostis, rakuteooria (I kursus); energia- ja ainevahetus, organismide paljunemine ja areng, inimese talitluse regulatsioon (II kursus); molekulaar-bioloogilised põhiprotsessid, viirused ja bakterid, geneetika (III kursus); evolutsiooniteooria, ökoloogia ja keskkonnakaitse (IV kursus). Lisaks ainealasele sisule saab tutvuda õppematerjalidega karjääriteadlikkuse arendamiseks.

Kursuse vastutav õppejõud on Anne Laius, TÜ loodusteadusliku hariduse keskuse bioloogiahariduse kaasprofessor.

Kursuse läbimise nõuete täitmisel on võimalik saada Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalne tunnistus.

Registreerumine 3. aprillini SIIN

Füüsika kursus gümnaasiumiõpilastele

Kursuse toimumisaeg: 3.04-28.05.2023

Kursuse maht: 78 tundi

Kursuse eesmärgiks on gümnaasiumi füüsikakursustel õpitu kordamine ja õpilünkade tasandamine, samuti kõrgkoolide sisseastumiseksamiteks valmistumine. Kursus toimub veebiõppena Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle ja koosneb kaheksast moodulist. Ühe mooduli ajaliseks kestuseks on üks õppenädal. Igas moodulis tutvuvad õppijad esmalt iseseisvalt selle nädala põhiteemasid käsitlevate õppematerjalidega. Iga moodul lõpeb testiga, mida saab sooritada piiramata arv kordi. Õppimist toetavad kord nädalas toimuvad veebiseminarid Zoomis, kus on võimalus esitada õppejõududele küsimusi. Veebiseminarid salvestatakse ja tehakse kõikidele kättesaadavaks.

Kursuse õppejõud on Kaido Reivelt (Tartu Ülikooli koolifüüsika keskuse juhataja) ja Kalev Tarkpea (Tartu Ülikooli füüsikahariduse osakonna juhataja).

Kursuse täies mahus läbinutel on võimalus kursus lõpetada TÜ täiendusõppe tunnistusega.

Registreerumine 3. aprillini SIIN

Keemia kursus gümnaasiumiõpilastele

Kursuse toimumisaeg: 27.03-28.05.2023

Kursuse maht: 78 tundi

Kursuse eesmärgiks on tasandada gümnaasiumi keemiakursuste läbimisel tekkinud õpilüngad ning anda süstemaatiline ülevaade keemia põhivarast. Kursusel läbitakse gümnaasiumi keemia kolme kohustusliku kursuse teemad, mis puudutavad üldist keemiat, anorgaanilist keemiat ja orgaanilist keemiat. Lähtutakse gümnaasiumi keemia ainekavast. Keemia kursus toimub veebiõppena Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle ja kestab 8 nädalat ning jääb avatuks ülikooli sisseastumiseksamini. Kursuse õppematerjal on jaotatud teemade järgi. Iga nädala teema läbimiseks on juhis ja vahendid suhtlemiseks (foorumid) ning kontrolltestid, mida saab sooritada piiramatu arv kordi. Õppijatele on loodud õppematerjalid, vaadata saab videoid. Õppimist toetavad kord nädalas toimuvad veebiseminarid Zoomis, mis on kolmapäeviti kl 17.00-18.30. Veebiseminarid salvestatakse ja need on järelvaadatavad. Kursust võis läbida omas tempos ja uue teema juurde asuda ka juba enne, kui ajakavas märgitud.

Kursuse vastutav õppejõud on Heili Kasuk, Tartu Ülikooli füüsikalise keemia lektor ja keemia instituudi õppetöö asedirektor. Lisaks talle on kursuse meeskonnas veel seitse ülikooli õppejõudu ja  gümnaasiumiõpetajat.

Kursuse läbimise nõuete täitmisel on võimalik saada Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalne tunnistus.

Registreerumine 10. aprillini SIIN

Vaata ka keemiakursuseid tutvustavat videot

Kursuste toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Image
HTM logo
Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Narvas alustavad õpinguid tulevased eesti keeles õpetavad klassiõpetajad

Tiia Epro

Mikrokraadiprogramm andis julgust ja uusi mõttekaaslasi

Tartu Ülikooli lõpetaja

Mikrokraadiprogramm avas ukse täiesti uude maailma