Skip to main content

Kuidas sõlmida õppelepingut?

Vastavalt õppekorralduseeskirjale on välismaale õppima suunduval üliõpilasel kohustus sooritada väliskõrgkoolis minimaalselt 15 EAP mahus õppeaineid semestris ja taotleda nende arvestamist oma õppekava täitmisel Tartu Ülikoolis. Silmas tuleb pidada, et tulenevalt konkreetsest üliõpilasvahetusprogrammist võib minimaalne maht olla kõrgem, samuti on väliskõrgkoolidel õigus kehtestada omapoolseid nõudeid õppetöö mahule. Alljärgnevalt leiad juhised õppeainete kokkuleppimiseks ja selleks vajalikud dokumendivormid.

Praktikale suundujad peavad välispraktika eest koguma samuti ainepunkte ehk see peab toimuma praktikaõppeaine(te) raames, sobivad ka valik- ja vabaained. Samas ei ole praktikaaine mahul programmi poolt miinium- ega maksimumnõuet, kuis üliõpilasel on võimalus nominaalse õppeaja pikendamiseks ainult siis, kui praktikaainete mahuks, mille raames välispraktikat sooritatakse, on 15 EAP-d. 

Enne välismaale õppima minekut tuleb lasta hinnata väliskõrgkoolis plaanitud õppeainete sobivust TÜ õppekavasse. Selleks on vaja akadeemilisse üksusesse esitada:

Chrome kasutajad saavad dokumente avada järgnevalt: open link in new window ning seejärel kopeeri aadress uude aknasse! 

 • õppeplaan koos
 • õppeplaani lisaga, kuhu märgitakse välismaal sooritatavad õppeained ning ka see, kuhu need üliõpilase õppekavas paigutuvad.

Õppeplaanile tuleb lisada välismaal sooritatavate ainete sisukirjeldused. Informatsiooni väliskõrgkoolis õpetatavate õppeainete kohta saab vastava kõrgkooli kodulehelt või sealselt kontaktisikult. Õppeplaani vaatab läbi TÜ vastava akadeemilise üksuse VÕTA komisjon, kes teeb otsuse 14 päeva jooksul taotluse esitamisest (juulis otsuseid ei tehta), kinnitades üliõpilase taotluse osaliselt, täielikult või lükates selle tagasi.

Õppeainete TÜ õppekavas arvestamise ja VÕTA-komisjonide tööga seotud küsimustega pöördu vajadusel:
 VÕTA nõustaja akadeemilises üskuses

 

Seoses uuele mobiilsuse haldamise platvormile üleminekuga saavad alates 2. novembrist 2021 sõlmida elektroonilise õppelepingu (OLA) ainult need üliõpilased, kes on õpirändesse kandideerinud SoleMOVE süsteemi vahendusel. Üliõpilased, kes kandideerisid õpirändesse enne nimetatud tarkvara rakendamist (kõik 2021 sügissemestril ja suurem osa 2022 kevadsemestril õpirändes osalejatest) peavad edaspidi vormistama õppelepingu või selle muudatused paberkandjal.Täpsem info ja õppelepingu paberversioon vt "paberkandjal õppelepingu vormistamine".

Lühiajalisele põimitud õpirändele (BIP) suundujad, kes kandideerisid SoleMOVE vahendusel, saavad õppelepingu (OLA) vormistada SoleMOVE süsteemis, minnes oma avaldusel "Learning Agreement" sektsiooni. Õppelepingus tuleks mobiilsuse liigiks valida "Blended mobility with short-term physical mobility".

Eelnevalt tuleks veenduda, et ka vastuvõttev ülikool saab sõlmida elektroonilise õppelepingu EWP (Erasmus Without Paper) vahendusel ning küsida, kes on nende poolt kontaktisik, kelle kontaktid lepingusse lisada. Õppelepingut sõlmides tuleb aluseks võtta juba erialaüksuse poolt heaks kiidetud õppeplaan, TÜ poolt kinnitab (SoleMOVE süsteemis) õppelepingu erialaüksuse õppelepingu kinnitaja. Soovitav on välisülikooli teada anda, kui enda ja TÜ kinnitaja poolt on leping allkirjastatud. Kui OLA sõlmiminine pole võimalik, siis tuleb kasutada paberversiooni, vt "paberkandjal õppelepingu vormistamine". Põimitud õpirände õppelepingu osas küsimuste tekkimisel kirjutada erasmus@ut.ee.

Paberkandjal õppelepingu vormistamine (learning agreement)

Kinnitatud õppeplaani alusel tuleb üliõpilasel enne välisõpingutele suundumist vormistada ja kolmepoolselt allkirjastada õppeleping (Learning Agreement).


Õppelepingu vormid:

 Chrome kasutajad saavad dokumente avada järgnevalt: open link in new window ning seejärel kopeeri aadress uude aknasse! 

Õppeleping Erasmus+ programmi Euroopa-sisese (programmiriikidevaheline) õpirände kaudu väliskõrgkooli õppima (sh põimitud õpiränded) minejaile. Semestriõpingute puhul tuleb täita nii A tabel (väliskõrgkooli õppeained) kui ka B tabel (väliskõrgkooli õppeainete arvestamine TÜ-s, vastavalt heaks kiidetud õppeplaanile, sh vabaaineks arvestamine), lühiajalise põimitud õpirände korral täita tabel "Blended mobility with short-term physical mobility".

Õppeleping Erasmus+ üleilmse programmiga õppijatele. Täita tuleb nii A tabel (väliskõrgkooli õppeained) kui ka B tabel (väliskõrgkooli õppeainete arvestamine TÜ-s, vastavalt heaks kiidetud õppeplaanile, sh vabaaineks arvestamine);

Õppeleping kõikidele teistele väliskõrgkoolidesse õppima minejaile (sh suveülikoolidesse);


Õppelepingu allkirjastamine

Kui üliõpilane kasutab TÜ poolt ette valmistatud õpplepingu vormi (vormid on eelpool välja toodud), siis toimub õppelepingu allkirjastamine järgmiselt:

 1. üliõpilane vormistab õppelepingu (täites kõik infoväljad) ja allkirjastab selle;

 2. üliõpilane esitab õppelepingu allkirjastamiseks.
  2.1 Kui tegemist on kõrgkoolidevahelise koostöölepingu või koostööprogrammi alusel välismaale õppima minekuga, siis allkirjastab õppelepingu akadeemilise üksuse kontaktisik;
  2.2. Kui tegemist on välisõpingutega, mis ei toimu koostöölepingu alusel, siis on õppelepingu allkirjastajad TÜ-s:
  - humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, loodus- ja täppisteaduste valdkond: instituudi/kolledži juht;
  - meditsiiniteaduste valdkond: dekaan.

 3.  üliõpilane saadab kahepoolselt allkirjastatud õppelepingu allkirjastamiseks väliskõrgkooli;

 4. üliõpilane esitab enne välisõpingute algust väliskõrgkooli poolt tagasi saadetud allkirjastatud õppelepingu akadeemilisse üksusesse (kuhu täpselt, palun eelnevat konsulteerida õppelepingu allkirjastajaga (st kas dekanaat või instituut);

 5. akadeemiline üksus vormistab üliõpilase kolmepoolselt allkirjastatud õppelepingu alusel õppeprodekaani korraldusega välismaal õppijaks;

 6. õppeleping säilitatakse koos õppeplaaniga akadeemilises üksuses (vt punkti 4).

  Akadeemilisse üksusesse välismaal õppijaks arvamiseks esitatav õppeleping ei pea olema paberkandjal originaalallkirjadega dokument, sobib ka väljatrükk e-posti teel skaneeritud kujul saadud allkirjastatud lepingust ehk koopia. Õppelepingut ei saa digitaalselt allkirjastada, kuna see eeldaks kõigi kolme (sh väliskõrgkooli) poolt digitaalse allkirjastamise võimalust. Allkirjastatud õppelepingu esitamine akadeemilisse üksusesse alles peale välisõpingute algust on erandlik, peab olema põhjendatud ning eelnevalt programmi koordinaatori ja akadeemilise üksuse esindajaga kokku lepitud. Väliskõrgkoolid pakuvad tihti üliõpilasele kasutamiseks enda õppelepingu vormi, kuid reeglina aktsepteerivad nad TÜ õppelepingut. Kahe kõrgkooli jaoks erineval vormil lepingu sõlmimine ei ole vajalik.

   

 

Allkirjastada saab õppelepingut, mis on vormistatud heaks kiidetud õppeplaani alusel. Õppelepingu vormistamisel kasuta TÜ vorme (mitte väliskõrgkooli).

Välispraktika arvestamiseks on enne välismaale praktikale minekut vajalik lasta hinnata selle sobivust TÜ õppekavaga. Vajalikud on järgmised tegevussammud:

 • üliõpilane lepib kokku koos TÜ praktikajuhendaja ja praktikabaasiga välispraktika sisu
 • üliõpilane lisab kokkulepitud tegevused praktikaplaani ja kolmepoolsesse praktikalepingusse ja võtab dokumentidele TÜ kontaktisiku allkirja
 • üliõpilane saadab kolmepoolse praktikalepingu välisorganistasiooni allkirjastamiseks
 • üliõpilane vormistab õppeplaani, millele lisab praktikaplaani ja kolmepoolse praktikalepingu ning esitab need instituuti/kolledžisse. Kolmepoolse praktikalepingu allkirjastab ka instituudi juhataja ning selle põhjal arvatakse üliõpilane välismaal praktika sooritajaks
   

Sõlmitav kolmepoolne praktikaleping ei pea olema paberkandjal originaalallkirjadega dokument, sobib ka väljatrükk e-posti teel skaneeritud kujul saadud allkirjastatud lepingust ehk koopia.


Välispraktika puhul tuleb samuti vormistada ja allkirjastada kolmepoolne õppeleping praktikaks ehk praktikaleping ning lisaks õppe-ja praktikaplaan. 

Kui lähed Erasmuse programmiga, tuleb täita Erasmuse praktikaleping: 

 1. Erasmus+ praktikaleping (Erasmus+ Training Agreement)  Praktikalepingu vormistamise juhendid leiad siit NB! Lepingu allkirjastab TÜ kontaktisik

  lisaks: 
 2. õppeplaan koos
 3. praktikaplaaniga, kus on kirjeldatud praktika sisu ja tegevused

Juhul, kui praktika käigus ilmneb vajadus praktikalepingut muuta, saab seda teha kastades Erasmus+ praktikalepingu muutmise vormi.

Täpsemad juhendid Erasmus programmiga minejatele leiab Erasmuse praktika kodulehelt.


Kui praktikale minek toimub mõne teise programmi alusel, tuleb see siiski TÜ-s ametlikult vormistada. Selleks on vajalik esitada oma üksuse õppekorraldusseptsialistile järgmised dokumendid.

 1. õppeplaan koos
 2. praktikaplaaniga, kus on kirjeldatud praktika sisu ja tegevused 
 3. kolmepoolne praktikaleping väljaspool programme

NB! Lingi avamiseks Goolge Chrome aknas peate vajutama "open link in new window!

 

Vajaduse korral võib välisõpingute alguses, kui on selgunud lugemisele tulevad õppeained ja tunniplaan, taotleda õppelepingu muutmist. Sealjuures on oluline jälgida, kas üliõpilasvahetuse programmi poolt on seatud muudatuste vormistamisele lisanõudeid või tähtaegu. 
NB! Seoses üleminekuga uuele mobiilsuse haldamise platvormile SoleMOVE, tuleb üliõpilastel, kes kandideerisid õpirändesse väljaspool SoleMOVE platvormi (nii sügissemestriks 2021 kui ka kevadsemestriks 2022) vormistada õppelepingu muudatused paberkandjal.

Õppelepingusse õppeainete lisamine - kui üliõpilane soovib osaleda rohkematel õppeainetel, kui esialgses õppelepingus kokku lepitud:

 1. üliõpilane esitab VÕTA komisjonile täiendava õppeplaani, ehk taotluse, ainult lisanduvate õppeainetega;
 2. akadeemilise üksuse VÕTA komisjon teeb otsuse 14 päeva jooksul taotluse esitamisest, kinnitades üliõpilase taotluse osaliselt, täielikult või lükates selle tagasi;
 3. akadeemiline üksus teavitab välisülikoolis viibivat üliõpilast VÕTA komisjoni otsusest e-posti teel (nt saates üliõpilasele õppeplaani skaneeritud kujul);
 4. kinnitatud täiendava õppeplaani alusel vormistab üliõpilane õppelepingu muudatuse (Changes to the original proposed Learning Agreement);

Õppelepingu lisade vormid muudatuste tegemiseks:
- õppelepingu lisa ehk muudatus Erasmuse+ programmi Euroopa-sisese õpirände ja Erasmus üleilmse programmi kaudu väliskõrgkooli õppima minejaile - tuleb vormistada 7 nädala jooksul alates õppelepingu alguskuupäevast, aastase üliõpilasvahetus korral võimalus 2. semestri õppeainete osas vormistada muudatus 7 nädala jooksul alates 2. semestri algusest. Pane tähele, et õppelepingu lisas tuleb sarnaselt algsele õppelepingule täita nii A kui B tabel.;
õppelepingu lisa ehk muudatus kõikidele teistele väliskõrgkoolidesse õppima minejaile (sh suveülikoolidesse).


5.  üliõpilane palub õppelepingu muudatuse allkirjastada väliskõrgkoolil;
6. üliõpilane saadab õppelepingu muudatuse akadeemilisse üksusesse, kus kontrollitakse lisatud õppeainete osas heaks kiidetud õppeplaani olemasolu ning õppelepingu lisa allkirjastatakse. Vt allkirjastajad akadeemiliste üksuste kaupa.

Õppelepingust õppeainete tühistamine - kui üliõpilane soovib loobuda esialgsesse õppelepingusse kirja pandud õppeaine(te)l osalemisest:
- üliõpilane vormistab õppelepingu muudatuse, milles arvab õppeaine õppelepingust välja ning kooskõlastab õppelepingu muudatuse sarnaselt ülalkirjeldatule.
NB! Kui on soov tühistada õppeaineid esialgsest õppelepingust, siis ei ole vaja esitada täiendavat õppeplaani, kuna VÕTA komisjoniga ei ole vaja seda muudatust kooskõlastada.

 


Õppeleping koos lisadega peab kokku minema välismaal sooritatud õppetulemuste tõendiga (Transcript of Records) ehk kavandatud ja sooritatud õppeainete nimekiri peavad kattuma.

On oluline, et vähemalt 12 päevaks välismaale õppetööd tegema minev doktorant vormistatakse välismaal õppijaks.  Selle tarvis on doktorandil vaja koostada õppeplaan ja õppeplaani lisa, kuhu märgitakse välismaal sooritatavad õppeained ning ka see, kuhu need TÜ  õppekavas paigutuvad. Kui  välismaal viibimise sisuks on teadustöö,  siis tuleb teha uurimustöö plaan ja see õppeplaanile lisada, õppeainete kohta käivat lisa sellisel juhul vaja ei ole. Dekanaadis vormistatakse doktorant õppeprodekaani korralduse alusel välismaal õppijaks.

NB! Kui doktorant asub väliskõrgkooli õppima mõne üliõpilasvahetusprogrammi alusel, kus on nõutud õppelepingu vormistamine ja kooskõlastamine väliskõrgkooliga (nt Erasmus+ Euroopa-sisene ja Erasmus+ üleilmne õpiränne), või küsib väliskõrgkool õppelepingut, siis tuleb tegutseda reeglite kohaselt, mida on kirjeldatud siin.

Välisõpingute lõppedes sõltub edasine tegevus väliskõrgkoolis tehtud töö sisust.
Kui väliskõrgkoolis osaleti õppetööl, siis esitab üliõpilane  tõendi välismaal sooritatud õppetulemuste kohta (Transcript of Records) akadeemilisse üksusesse, ehk sinna, kus on hoiul õppeplaan;
- üliõpilane märgib kinnitatud õppeplaanil õppeained, mida ta soovib lasta kanda ÕIS-i (nominaalaja pikenduse saamiseks on vaja täita 15 EAP semestri kohta);
- akadeemiline üksus kannab õppeained ÕIS-i (kui õppetulemuste tõendil toodud õppeained on kooskõlas kinnitatud õppeplaanil olevatega).

II Kui väliskõrgkoolis tehti teadustööd, siis ei ole tagasi tulles vaja täiendavaid dokumente akadeemilisse üksusesse esitada.

Alates 1.01.2016 hakkas kehtima kord, mille järgi kasutatakse õppeplaani alusel väliskõrgkoolis saadud õppetulemuste ülekandmisel mitteeristavat hindamist.

Vastavalt üliõpilasvahetuses osalemise tingimustele tuleb välisõpingute lõppedes lasta väliskõrgkoolis sooritatud tulemused siinsetesse õpingutesse üle kanda, toimides järgnevalt:
- üliõpilane esitab tõendi välismaal sooritatud õppetulemuste kohta (Transcript of Records) akadeemilisse üksusesse (sinna, kus on hoiul õppeplaan ja õppeleping);
- üliõpilane märgib kinnitatud õppeplaanil õppeained, mida ta soovib lasta kanda ÕIS-i (minimaalselt 15 EAP/semester);
- akadeemilises üksuses kantakse õppeained ÕIS-i (kui õppetulemuste tõendil toodud õppeained on kooskõlas kinnitatud õppeplaanil olevatega).

Erasmus+ programmi vahetusüliõpilased peavad esitama õppetulemuste tõendi koopia ka rahvusvahelise õpirände keskusesse Erasmuse programmi üliõpilasvahetuse koordinaatorile. Täpsem info lehel Erasmuse programmi üliõpilasvahetus: osalejale.

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022