Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes

-

Toimumise aeg
Maht
5 EAP (130 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
540 EUR
Õppejõud
Katri Tomson
Maarja Lehemets
Õppekava rühm
Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVMJ.TK.056
Eesmärk:

Eesti on üle võtnud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu nn viies rahapesu tõkestamise direktiivi (AMLD V). Selle järgi tuleb kohaldada hoolsusmeetmeid, sh tunda oma kliente, hinnata nende tegevusvaldkondi, tehinguid ja teavitada riskist Rahapesu andmebürood. Üldlevinud ja vale arvamus on, et see puudutab vaid pankasid. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (RahaPTS) tulenevad kohustused laienevad ka paljudele (väike)ettevõtjatele - kauplejatele, raamatupidamis- ja kinnisvarafirmadele, jt. Kui ettevõte on RahaPTS mõistes kohustatud isik, siis peab ta kaardistama oma riskid (ehk "haavatavuse" rahapesu kontekstis), määrama riskiisu, koostama riskihinnangu, töötama välja riskide juhtimise metoodika ja kinnitama riskide maandamise reeglid. Protseduurireeglite järgi peab ettevõte rakendama hoolsusmeetmeid ja jälgima nende täitmist sisekontrollieeskirja järgi. Täiendusõppeprogrammis "Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes" analüüsime ettevõtja õigusi ja kohustusi rahapesu tõkestamisel. Kodutööna valmivad ettevõtte riskihinnang ja protseduurireeglid. Millist kahju võib (akumuleeritud) riski realiseerumine ettevõttele tuua? Kuidas see kokkuvõttes mõjutab ettevõtte jätkusuutlikkust ja (tema omanike) mainet?

Sihtrühm:
Ootame osalema Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) järgi kohustatud isikuid: finantsasutuste klienditeenindajaid, raamatupidamis- ja nõustamisteenuse osutajaid, kinnisvaravahendajaid, kauplejaid, mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajaid, väiksemaid krediidiandjad- ja vahendajaid ja virtuaalvääringu teenuse pakkujaid. Proovi lahendada selle programmi TASEMETESTI

Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - mõistab rahapesu riski olemust; - teab hoolsusmeetmeid ja rahapesu tõkestamise nõudeid ettevõttes; - oskab koostada ettevõtte riskihinnangut, protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirja ning nende järgi juhtida oma ettevõtte tegevust; - tunneb järelevalveasutusi ja nende töökorraldust; - teab, kuidas toimida rahapesu kahtluse korral.
Õppejõud:
Katri Tomson - Vandeadvokaat, kelle valdkondadeks on pangandus ja finantsõigus. Alates 2020.a. on Katri Tomson Tartu Ülikooli rahapesu riskide juhtimise külalisõppejõud.


Maarja Lehemets - Jurist, kes tegeleb andmekaitse-, intellektuaal-omandi- ja infotehnoloogiaõigusega. Alates 2020.a. on Maarja Lehemets Tartu Ülikooli rahapesu riskide juhtimise külalisõppejõud.


Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. Mis on rahapesu ja miks seda tõkestada: Õiguslikud alused. Mõisted. Rahapesu. Terrorismi rahastamine 2. Kohustatud isikud: Isikud, kellele RahaPTS laieneb. Kohustatud isikud tulenevalt kõrge riskiga tegevusvaldkonnast. Kohustatud isikud tulenevalt kõrge riskiga tehingust. Tegelik kasusaaja 3. Riskide hindamine ja juhtimise süsteem: Riiklik riskihindamine. Kohustatud isiku riskide hindamine ja juhtimine 4. Hoolsusmeetmed: Kohaldamise üldpõhimõtted ja kohaldamise kohustus. Hoolsusmeetmed ärisuhte loomisel. Ärisuhte seire. Hoolsusmeetmete kohaldamine lihtsustatud ja tugevdatud korras. Hoolsusmeetmete kohaldamise eritingimused ja kohaldamata jätmise tagajärjed 5. Andmete kogumine, töötlemine, säilitamine ja kaitse 6. Tegevus rahapesu kahtluse korral: Teatamiskohustus. Teate salastatus. Vastutusest vabanemine 7. Riiklik töökorraldus, järelevalve ja vastutus: Rahapesu andmebüroo. Järelevalve. Tegevusloaga ettevõtted. Vastutus 130 Katri Tomson, Maarja Lehemets

Õpingute alustamise tingimused:
Haridusnõuet ei ole, tähtis on huvi valdkonna vastu - siis õppimine sujub ja tulemus rõõmustab. Väärtustame lõpetamise tingimusi - arvestatud kodutööd eksami eeldusena ja eksamilävendit 70%.
Nõuded lõpetamiseks:
Eksami sooritamine kolme semestri jooksul.

Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tallinn Tartu Ülikooli Tallinna esindus (Teatri väljak 3) ja moodle.ut.ee
Õppekeskkonna kirjeldus:
Programm toimub kaugkoolituse vormis, st õpe põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl moodle.ut.ee keskkonnas.

Toimumise ajakava ja lisainfo:
Programm toimub sessioonõppena kaugkoolituse vormis. Õppejõudude koostatud paberkandjal õpik (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuse lahendamise) juhendiks. Programmi jooksul näeme:
 • 15.detsembril kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
 • vahemikus 13.veebruar-2.märts toimuval rühmakonsultatsioonidel moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
 • 11.märtsi kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%) Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).

 • Hinnainfo:
  <b>Programmi hind</b> sisaldab paberkandjal õpikut, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), konsultatsioonide ja tavaeksami tasu ning käibemaksu. Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses). Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.
  Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
  Jah
  Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
  Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
  Hindamismeetodid:
  Programm lõpeb eksamiga (valikvastustega test), mille eelduseks on arvestuse saanud kodutöö.

  Hindamiskriteeriumid:
  Eksamilävend on 70%. Vaata, kuidas lõpetas veebiaktusega kaugkoolitusprogrammide 79.lend 9.12.2021 ja klassiaktusega 80.lend 5.05.2022.
  Registreerumise tähtaeg:
  05.12.2022
  Registreerimise lisainfo:
  Registreerumisinfo järgi saadame arve. Kui plaanid muutuvad ja loobud, siis palun teavita programmijuhti: karin.liikane@ut.ee Tutvu ka Tartu Ülikooli täiendusõppe tingimustega: https://ut.ee/et/kursusele-registreerumine https://ut.ee/et/kursuste-eest-tasumine
  Täiendav info:
  Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, +372 +372 737 6606
  Täiendusõppe üldinfo:
  Elukestva õppe keskus
  Ülikooli 18, Tartu, 50090
  +372 737 5804

  Samas õppevaldkonnas on algamas veel

  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
  01.11.2022
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
  01.11.2022
  05.09.2022
  05.09.2022