Kursuste eest tasumine

Õppetasu kehtestamisel ja arveldamisel on aluseks Täiendusõppe õppetasu kehtestamise, arveldamise ja õppetasust vabastamise kord.

Täiendusõppe eest tasumine

Tartu Ülikooli täiendusõppekursused on reeglina tasulised. Täiendusõppeprogrammidele kehtestatud hind on toodud programmi andmetes, üksikute tasemeõppeainete õppimisel on õppetasu aluseks kehtiv ainepunkti hind.

Õppetasu maksmine toimub ülikoolist väljastatava arve alusel Tartu Ülikooli arveldusarvele. Arve esitamise aluseks on kursusele registreerumine. Kokkuleppel korraldajaga on pikemate täiendusõppeprogrammide eest võimalik tasuda ka osade kaupa. 

Vastavalt kehtivale korrale on dekaanil või õppeprorektoril õigus põhjendatud juhtudel oma korraldusega täiendusõppija(d) täies ulatuses õppetasust vabastada. 

Käibemaksu lisamine õppetasule

Täiendusõppe õppetasule lisatakse käibemaks, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel. Käibemaksu ei lisata ning äriline eesmärk täiendusõppe korraldamisel on ülikoolis välistatud juhul, kui:

 • täiendusõppeprogramm on suunatud üliõpilastele või õpilastele;
 • täiendusõppeprogramm on suunatud haridustöötajatele ja tervishoiutöötajatele kutse-, ameti- või erialase pädevuse säilitamiseks;
 • ülikoolilt on tellitud sotsiaalse iseloomuga täiendusõppeprogramm, mis on suunatud töötutele, puuetega inimestele jt;
 • täiendusõppeprogrammi eesmärk on õppijate ettevalmistamine tasemeõppesse astumiseks või riigieksamiteks;
 • täiendusõppena õpitakse tasemeõppeaineid.

Õppetasu tagastamine koolitusest loobumise või katkestamise korral

Kui täiendusõppele registreerunu ei saa mingil põhjusel täiendusõppes osaleda, tuleb täiendusõppest loobumiseks esitada ülikoolile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus. Täiendusõppest loobumisel on ülikoolil õigus nõuda (kehtib ka esitatud, kuid veel maksmata arve puhul)

 • ülikooli õppeinfosüsteemis rahvusvahelise täiendusõppeprogrammina määratletud täiendusõppeprogrammi puhul 10% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähemalt 30 päeva enne täiendusõppe algust;
 • ülejäänud täiendusõppe puhul
  • 30% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähemalt viis tööpäeva enne täiendusõppe algust;
  • 50% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähem kui viis, kuid vähemalt kaks tööpäeva enne täiendusõppe algust.

Kui loobumisest ei teatata või teatatakse eelnevas loetelus nimetatud tähtaegadest hiljem, on ülikoolil õigus nõuda kogu õppetasu tasumist.

Enamtasutud õppetasu tagasisaamiseks peab täiendusõppe tellija või õppetasu tasunud isik ülikoolile esitama kirjalikku taasesitamist võimaldava avalduse. Enamtasutud õppetasu tagastatakse õppetasu tasunud isikule.

Täiendusõppe ärajäämise korral õppetasu tasuma ei pea, juba tasutud õppetasu tagastatakse õppetasu tasunud isikule.

Tulumaksutagastus makstud õppetasult

Täiendusõppe õppetasu maksmisel kaasneb füüsilisest isikust maksjale tulumaksutagastus juhul, kui koolituse eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Täpsem info on toodud iga koolituse kirjelduses.

Vaidluste lahendamine

Õppetasu maksmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras. Ülikoolil on õigus loovutada laekumata õppetasudest tulenevad võlanõuded võlgade sissenõudmisega tegelevale äriühingule.