Lühiajalise õpirände toetused

(alategevus 1.1) - kuni 30 päeva

Kuna Dora Pluss programm on lõppemas, siis uusi voorusid enam ei tule.

Alternatiiviks Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium (järgmine tähtaeg 01.10.2022, lähetused 01.11.2022 kuni 30.09.2023)

*************************************************************************************************************************

       Oluline muudatus! Virtuaalselt läbi viidaval üritusel osalemist toetatakse juhul, kui COVID-19 levikust tulenevate piirangute tõttu ära jäänud üritus oleks toimunud välisriigis ja stipendiaadil on seal aktiivne roll  (ettekanne, arutelus osalemine või selle juhtimine, artikkel konverentsi väljaandes vm). Toetatakse ainult osalustasu katmist.


Palun tutvu enne taotluse esitamist toetuse taotlemise ja kasutamise tingimustega!


Dora Pluss lühiajalise õpirände toetuse koduleht


Toetatakse õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse.

Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond. Tegevuse elluviijaks on Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond.

Toetuse andmise eesmärk
Lühiajalise õpirände toetamise eesmärk on parandada noorteadlaste ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides, tõsta doktoriõppe efektiivsust ning tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele.

Toetuse andmise tingimused

Toetust saab taotleda:

 • doktorant;
 • magistrant;
 • bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava üliõpilane, kes on aineid läbinud vähemalt 180 EAP ulatuses;
 • arst-resident, kes ei ole õpirände esimesel päeval vanem kui 35 aastat;
 • õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmise päevast möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada. Vanusepiirangut ei rakendata üliõpilastele.

Õpirändes saab osaleda ka siis, kui viibite akadeemilisel puhkusel (v.a LT). Akadeemilisel puhkusel viibiv taotleja peab esitama lisaks taotlusele ka juhendaja poolt koostatud ja allkirjastatud soovituskirja.

Toetuse abil on Eesti kõrgkoolide noorteadlastel ja magistrantidel võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses (õppe- ja teadustööga seotud tegevused nagu raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel osalemine vmt.).

Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva, sealhulgas õpirände sihtkohta ja tagasi reisimiseks kuluv aeg. Õpirände kestust tõendavad ürituse ametlik ajakava või juhendaja või otsese juhi poolt kinnitatud individuaalses tööplaanis toodud ajakava. NB! Õpirändega seotud sõidudokumente enam esitama ei pea.

Toetuse suurus

Lühiajalise õpirände kulude katmiseks saab taotleda päevaraha ning standardiseeritud ühikuhindade alusel hüvitatavat õpirände sõidutoetust ja majutustoetust. Üritusel osalemise tasu hüvitatakse kulupõhiselt.
NB! Ühikuhihnnad on toetuse kogusuuruse arvutamise aluseks. Kuidas te reaalselt kulud saadud summa ulatuses planeerite, on teie otsustada (v.a osalustasu, mille maksmine tuleb kuludokumentidega tõendada).

1. Sõidutoetus
Õpirände sõidutoetust on võimalik taotleda õpirände lähtekohast sihtkohta (ürituse või individuaalse töö toimumise kohta) ja tagasi reisimise kulude katteks. Ainult ühel suunal reisimiseks ei ole võimalik toetust saada. Õpiränne peab algama ja lõppema samas linnas. Rahastatakse nii Eestist kui välismaalt algavaid reise. Sõidutoetuse suurus sõltub õpirände lähte- ja sihtkoha vahelisest distantsist.

NB! Distantsi arvestamisel kasutatakse ainult Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit

Sõidutoetuse määrad
Distants linnast linna (üks suund) Toetus edasi-tagasi reisi kohta (lähtekohast sihtkohta ja tagasi)
100-499 km 180 eurot
500-1999 km 275 eurot
2000-2999 km 360 eurot
3000-3999 km 530 eurot
4000-7999 km 820 eurot
8000 ja enam km 1100 eurot

Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses.

2. Majutustoetus
Õpirände majutustoetust makstakse välismaal toimuva ürituse või individuaalse töö perioodil ning põhjendatud juhul üks öö enne ja üks öö pärast üritust või individuaalset tööd. Majutustoetus määratakse ürituse ametliku toimumise aja või individuaalses tööplaanis toodud ajakava alusel, arvestades välisriiki reisimiseks kuluvat aega.

Majutustoetuse määrad
Õpirände kestus Toetus ühe öö kohta
2-6 päeva 80 eurot
7-14 päeva 60 eurot
15 või enam päeva 35 eurot

Toetatakse ainult välisriigis tekkivat majutuskulu. Majutustoetust ei maksta öö eest, mille stipendiaat veedab laevas, rongis või muus transpordivahendis. Kui ürituse osavõtutasu hõlmab üritusega seotud majutuskulusid, siis on võimalik majutustoetusena taotleda vaid üritusele eelneva öö ning üritusele järgneva öö majutuskulude katmist, mida osavõtutasu ei hõlma.
Näide: kui üritus kestab 7 päeva, siis lähetuse arvestuslik kestus saab olla 9 päeva (üks päev sinna ja üks päev tagasi sõiduks). Majutustoetus seega 8 öö eest ehk 8*60=480 eurot.

3. Päevaraha makstakse Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012.a. määruse nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“ § 4 lg (1) kehtestatud välislähetuse päevaraha alammäära ulatuses, mis on 32 eurot õpirände päeva kohta.
Kui ülikool hüvitab oma töötajast stipendiaadile välislähetuse päevaraha alammäära ja asutusesisese korraga makstava summa vahe (max 18 eurot õpirände esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus), tuleb stipendiaadil peale õpirännet Haridus- ja Noorteametile esitada lähetuskorralduse, lähetuse aruande ja maksekorralduse koopia.

4. Üritusel osalemise tasu kaetakse kulupõhiselt. Peale õpirändelt saabumist tuleb sihtasutusele esitada osavõtutasu arve ning makset tõendav dokument. Osavõtutasu tuleb katta ühest allikast. Võivad olla ka muud vahendid (sh struktuuritoetuste vahendid), kuid andmikus tuleb sellest Haridus- ja Noorteametile teada anda.

Toetuse taotlemine
Toetuse taotlemiseks esitab taotleja ülikoolipoolsele Dora Pluss koordinaatorile õpirände kohta käivad andmed akadeemilise mobiilsuse töökeskkonna kaudu.

 • Kui õpirände eesmärgiks on üritusel osalemine (nt konverents, seminar, suvekool vmt), lisab taotleja ürituse programmi ja/või viite ürituse kodulehele.
 • Kui õpirände eesmärgiks on iseseisev töö, lisab taotleja juhendaja/otsese juhi poolt kinnitatud individuaalse tööplaani.
 • Loodus- ja täppisteaduste valdkonna komisjon palub taotlejatel lisada taotlusele ettekande vastuvõtukinnituse (kui on taotluse esitamise hetkeks olemas). Eelistatud on konverentsil osalemine suulise ettekandega ning taotlused, millele on lisatud kinnitus ettekande vastuvõtmise kohta. Taotleja saab esitada igas taotlusvoorus ühe taotluse. Ühe õppeaasta jooksul toetatakse ühe isiku puhul ühte taotlust. Akadeemilisel puhkusel olles stipendiumi kasutada ei saa.
 • Meditsiiniteaduste valdkonna komisjon palub ettekandega esinemise korral lisada kinnituse ettekande vastuvõtmise kohta. Kui plaanite osaleda kursusel, koolitusel vmt, siis lisada juhendaja poolt kinnitatud soovituskiri.
 • Ühiskonnateaduste instituudi taotlejatel palub komisjon põhjendada, kuidas õpirändes osalemine aitab edasi õppe-, teadus- või arendustöös.
 • Majandusteaduskonna taotlejatel lisada juhendaja või vahetu töökorraldaja kirjalik hinnang õpirände vajalikkusele. Vt taotluste hindamise põhimõtted majandusteaduskonnas 
 • Johan Skytte poliitikauuringute instituudi taotlejatel palub komisjon põhjendada, kuidas õpirändes osalemine on seotud taotleja õppe-, teadus- või arendustööga ning miks õpirändes osalemine on vajalik. Konverentsil vm üritusel osalemise korral tuleb lisada ka motivatsioonikiri (kinnitatud ka juhendaja / töö vahetu korraldaja poolt), kus on välja toodud ürituse tähtsus ning seotud taotleja õppe- ja/või teadustööga.Täpsemalt loe nõuetest siit
 • Haridusteaduste instituudi lisatingimused: Eelistatakse toetada doktorantide taotlusi, kes esinevad konverentsidel suulise või stendiettekandega ning taotleja on esimene autor. Ainult konverentsil osalemist toetatakse vaid 1. aasta doktorantide puhul (erandkorras ka 2. aasta doktorantide puhul).
 • Õigusteaduskonna lisatingimused: Toetatakse eelkõige doktorantide konverentsi- ja teadustöösõite. Ei toetata üle kolme sõidu ühe taotleja kohta.
 • Humanitaarteaduste valdkonnas toetatakse üldjuhul rahvusvahelisel konverentsil suulise ettekandega esinevaid doktorante.

Toetuse taotlusi saab esitada SV-s iga kuu 1. kuupäevaks (v.a juulis) või kuni vahendeid jagub. Kui valdkonnas viiakse taotlusvoore läbi harvem kui kord kuus (HV, LT ja MV), avalikustab valdkond vastava teabe ülikooli kodulehel. Ülikool edastab stipendiaatide info Haridus- ja Noorteametile iga kuu 10. kuupäevaks (v.a juulis). Taotlus tuleb esitada arvestusega, et see jõuaks Haridus- ja Noorteametisse hiljemalt 6 nädalat enne õpirände algust.

Akadeemilise mobiilsuse töökeskkonda puudutavate küsimuste korral võta ühendust: Annela Oona, annela.oona@ut.ee, 737 6539

Taotluste hindamine
Igas valdkonnas hindavad taotlusi komisjon(id), kes hindamisel lähtuvad ülikooli poolt seatud prioriteetidest:
1. Konverentsil osalemine suulise ettekandega
2. Konverentsil osalemine stendiettekandega
3. Konverentsil osalemine
4. Seminaril, kursusel, töötoas osalemine juhul, kui käsitletavat teemat saab seostada stipendiaadi poolt täidetava õppekavaga.
5. Teised õppe- ja teadustööga seotud tegevused (näiteks raamatukogus töötamine, labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, välitöödel osalemine, konsultatsioonid). Ürituse teema peab olema stipendaadi uurimistööga tihedalt seotud.
Valdkonna komisjon võib muuta prioriteetide järjekorda, avalikustades valdkonna komisjoni kinnitatud prioriteetide järjekorra ülikooli kodulehel.

Hindamiskomisjonide koosseisud

Toetuse kasutamine
Ülikool edastab stipendiaatide andmed Haridus- ja Noorteametile iga kuu 10. kuupäeval. Haridus- ja Noorteamet võtab stipendiaatidega ühendust, et sõlmida toetuse suurust ja kasutamise tingimusi sätestav leping. Toetuse ettemakse tehakse peale lepingu sõlmimist. Peale õpirännet tuleb ametile esitada toetuse kasutamist tõendavad dokumendid.

Peale õpirännet tuleb ametile esitada toetuse kasutamist tõendavad dokumendid.

Vajalikud dokumendid

Alategevuse 1.1 kord Tartu Ülikoolis (kehtiv alates 01.01.2017)

Lisainfo:

Dora Pluss koordinaator: Annela Oona, annela.oona@ut.ee

Kontaktisikud valdkondades:

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond - Külli Kuusik, kulli.kuusik@ut.ee, 737 5342

Sotsiaalteaduste valdkond - Tene Viiburg, tene.viiburg@ut.ee, 737 5337

Loodus- ja täppisteaduste valdkond - Varmo Vene, varmo.vene@ut.ee, 737 5870

Meditsiiniteaduste valdkond - Rene Kärner, rene.karner@ut.ee, 737 5329

Haridus- ja Noorteameti kontakt: Carmen Raudsepp, carmen.raudsepp@harno.ee, 730 0121

Image
el_regionaalarengu_fond_horisontaalne_11.jpg
linnavaade

Summer Schools

Ahto Salumets kaitseb doktoritööd „Bioinformatics analysis of various aspects in immunology“

3. mail kell 12.15 kaitseb Ahto Salumets informaatika erialal doktoritööd „Bioinformatics analysis of various aspects in immunology“.
konverents 2024

Kandideeri Enlighti õpetamise ja õppimise auhinnale