Alo Lilles kaitseb doktoritööd „The relationship between university-industry cooperation and regional capabilities in Europe“

25. septembril kell 12.00 kaitseb Alo Lilles majandusteaduste erialal doktoritööd „The relationship between university-industry cooperation and regional capabilities in Europe („Seos ettevõtete ja ülikoolide koostöö ja regionaalsete võimekuste vahel Euroopa regioonide näitel“).

Juhendaja:
professor Urmas Varblane, Tartu Ülikool

Oponendid:
Willem van Winden, Amsterdam University of Applied Sciences (Holland)
Magdolna Sass, Center of Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (Ungari)


Kokkuvõte
Innovatsioonipotentsiaali maksimeerimiseks tuleks koguda teadmised regionaalsele tasandile. Teadmiste ülekanne regioonides on sageli geograafiliselt piiratud ja sõltub avaliku sektori võimekusest luua sobiv keskkond teadmiste vastuvõtmiseks ja tõlgendamiseks.

Ülikoolide ja ettevõtete koostööst saadava kasu maksimeerimiseks peavad kõik kolm sidusrühma (ülikoolid, ettevõtted ja valitsus) olema kättesaadavad ja saavutama teatud kriitilise massi. Käesolevas töös väidetakse, et kõik kolm on majanduse arenguks vajaliku regionaalse võimekuse tagamisel võrdselt olulised. Doktoritöö eesmärk on anda täiendavat teadmist ülikoolide ja ettevõtete koostöö ning regionaalse võimekuse seoste mõistmiseks läbi kolme artikli.

Esimene artikkel keskendub ülikoolide ja ettevõtete koostöö süsteemsele raamistikule et koostööd mõõta ja hinnata.

Teine artikkel rõhutab ülikoolide rolli piirkondliku võimekuse ja kasvu toetamisel. Ülikoolid peavad tagama kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu varustamise ning toimima elukestva õppe protsessi nurgakivina. Töö järeldused rõhutavad sidusrühmade kaasamise olulisust poliitikate kujundamisel ning vajadust tugevdada ülikoolide ja piirkondade vahelist koostööd.

Kolmas artikkel uurib Euroopa piirkondade erinevusi ja osalejate potentsiaali ülikoolide ja ettevõtete koostöö toetamisel. Töö rõhutab vajadust mõista erinevate piirkondade võimekust ning rakendada poliitikaid, mis toetavad nutika spetsialiseerumise strateegiat ja piirkondlikku arengut.

Doktoritöö järeldab, et ülikoolide ja ettevõtete koostöö ja regionaalse võimekuse tagamiseks tuleb toetada teadmiste tõlkimist nõrgemate piirkondade ülikoolides, edendada koostööd avaliku sektori, ülikoolide ja erasektori vahel ning tuvastada piirkondliku arengu jaoks olulised valdkonnad. Lõhe nõrgemate ja tugevamate piirkondade vahel tuleb ületada, et maksimeerida ülikoolide ja ettevõtete koostöö potentsiaali regionaalarengus.

Kaitsmine toimub Narva mnt 18–1006 ja veebis.

Doktoritöö: https://hdl.handle.net/10062/91759

 

Image
Alo-Lilles

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

diplomid

Natàlia Pujol Gualdo kaitseb doktoritööd „Naiste reproduktiivtervisega seotud tunnuste geneetiliste seoste tõlgendamine“