Eesti suurimad ülikoolid ja teaduspargid ühendavad jõud teadmismahuka ettevõtluse toetamiseks

Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tehnopol ja Tartu Teaduspark panid seljad kokku, et toetada teaduse siiret ettevõtlusse. Allkirjastatud koostöömemorandumiga lepiti kokku ühine prioriteet luua platvorm, mis toetaks pika arengutsükliga teaduspõhise ettevõtluse arengut. Sellega suurendatakse Eesti majanduse lisaväärtust ja lahendatakse üleilmseid probleeme.

Möödunud aasta oli keerulistest oludest hoolimata iduettevõtetesse investeerimise poolest rekordiline – Startup Estonia andmetel paigutati neisse kokku 440,9 miljonit eurot. Sellest summast jagus teadmusmahukatele iduettevõtetele napilt 15%, millest omakorda lõviosa moodustas Skeleton Technologiesi 41 miljoni euro suurune investeering. Kui Eestis on investeerimisnäitajad tagasihoidlikud, siis lähiregioonide investeerimiskeskkonnad ja tõukefondid keskenduvad üha enam teadmusmahukate ettevõtete toetamisele, sest neis nähakse suurt potentsiaali Euroopa konkurentsivõimelisuse suurendamiseks.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol juhatuse liikme Indrek Orava sõnul on Eestis investeeringute vähesusel mitu juurpõhjust. Esiteks soovivad investorid, et nende investeering hakkaks võimalikult kiiresti kasumit teenima. Teadmusmahukad ettevõtted vajavad aga turule tulekuks pikemat ettevalmistusperioodi ja jõuavad kasumi teenimiseni teistest iduettevõtetest hiljem. Teiseks investeeritakse enamasti ärisse, mida mõistetakse hästi ja millega on juba kogemusi. Teadmusmahukatesse ettevõtetesse investeerimise kogemust on Eestis aga vähe.

„Teadmusmahukatel ettevõtetel on suur potentsiaal lahendada globaalseid probleeme ja seetõttu on hädavajalik juurpõhjustega tegeleda. Koostöös loodav platvorm aitab teadmusmahukatel ettevõtetel oma lahenduse sisu ja selle ärilise potentsiaali arusaadavaks teha, õigete kontaktideni jõuda ja raha kaasata,“ selgitas Orav.

„Tartu Ülikool on seadnud eesmärgiks aidata aktiivselt kaasa Eesti majanduse lisandväärtuse suurendamisele. Me näeme, et teadmusmahukad ettevõtted on need, kes saavad sellesse kõige tõhusamalt panustada,“ kommenteeris Tartu Ülikooli missiooni arendusprorektor Erik Puura. „Ülikoolid üksi ei suuda kahjuks kõiki teadmusmahukate ettevõtete arendustsükleid toetada, seepärast hindame kõrgelt teadusparkide tuge,“ rõhutas ta algatuse väärtust.

Tervet Eestit hõlmava õmblusteta koostöömudeli tekkimise vajadust selgitab Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits seniste protsesside aegluse ja sihtfinantseerimise puudumisega. „Tartu linn ja ülikool koos teiste asutajatega on meid igakülgselt toetanud, kuid teame, et kui paneme seljad kokku Tallinna Tehnikaülikooli ja Tehnopoliga, saame luua uue sünergia läbimurdeliseks innovatsiooniks ja selle arengu toetamiseks,“ tõi Kurvits esile teadusparkide rolli olla sillaks eri osaliste – teadlaste, ettevõtete, investorite ja klientide – vahel.

Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektori Sven Illingu sõnul on tehnikaülikooli kui ettevõtliku ja uuendusmeelse ülikooli eesmärk muuta Eesti majandus kõrgtehnoloogilisemaks ja sellega konkurentsivõimelisemaks. „Näeme, et teadmusmahuka ettevõtluse arenguks on Eestis olnud puudu nii tugimeetmetest kui ka sobiva profiiliga mentoritest ja investoritest. 95% Eesti teadmuspõhistest ettevõtetest on asutatud Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis loodava teaduse alusel. Otsustasime kahe ülikooli ja nende asutatud teadusparkide jõud ühendada, et pakkuda süvatehnoloogia iduettevõtetele vajalikku tuge ja toetavaid innovatsioonivõrgustikke. Usun, et Eestil on võimalus saada teadmusmahuka ettevõtluse poolest maailmas sama edukaks kui meie enamjaolt tarkvarapõhistel iduettevõtetel.“

Teadmusmahukate ettevõtete toetamiseks allkirjastasid ülikoolid ja teaduspargid koostöömemorandumi. Selle alusel töötatakse välja ühtne ja pikaajaline mehhanism teadmusmahukate meeskondade tekkimise ja arengu toetamiseks, et aidata jõuda neil kiiremini turu- ja investorvalmiduseni.

Memorandumi osalised alustavad sügisel ka katseprogrammi Põhjanael, mille eesmärk on toetada teadmusmahuka tehnoloogia äriks muutmist. Põhjanaelas osalevad tiimid läbivad üheksakuise programmi, et õppida kogenud mentorite tiimi toel selgeks teadmusmahuka äri alused. Eesmärk on luua uudne koostöömudel ja jagada saadud õppetunde kogukonnaga.

Lisateave: 
Aitel Käpp, Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht, 508 6478, aitel.kapp@ut.ee
Kaisa Hansen, Tallinna Tehnikaülikooli uusettevõtluse juht, 5333 9118, kaisa.hansen@taltech.ee
Kaarel Lott, Tehnopoli kommunikatsioonispetsialist, 5309 0939, kaarel.lott@tehnopol.ee
Kadri Arrak, Tartu Teaduspargi turundus- ja kommunikatsioonijuht, 515 6907, kadri.arrak@teaduspark.ee