Autor:
Saara Mildeberg

Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia

Pärast etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia magistrikraadi omandamist oskad sa töötada inimeste, esemete ja tekstidega ning märgata tähendusi ja mustreid isegi kõige argisemates nähtustes. Sa oskad teiste jaoks tähtsat küsida ja näha ning seda nii kirjas kui ka pildis dokumenteerida, analüüsida ja esitada, kasutades loovaid väljendusvahendeid. See on väärt komplekt oskusi igal elualal, kus on vaja mõista ja mõtestada inimkäitumist – olgu väljund siis kasutajakeskne teenusedisain, visuaalne dokumentalistika, ajakirjandus või kultuuritöö. 

 

Sa saad spetsialiseeruda etnoloogia, folkloristika või rakendusantropoloogia (EFRA) suunale. Õpingute käigus omandad teoreetilised ja metodoloogilised tööriistad kultuuriliste ja ühiskondlike probleemide analüüsiks inimkesksest vaatepunktist. Õpid töötama nii tekstide kui ka visuaalse materjaliga ning saad selgeks uurimistöö tegemise eetikapõhimõtted.  

Meil on sessioonõpe, milles on suur rõhk iseseisval tööl. Isikupärase õpitee keskmes on sinu enda uurimishuvi, mille toetamiseks on jäetud ruumi valikutele nii õppekavasse kuuluvate kui ka muude õppeainete hulgast.  

Põhiline õppevorm on seminarid. Väga tähtsal kohal on praktikad, ennekõike rakendusliku suuna valijatel. Meie üliõpilased käivad näiteks etnograafiliste välitööde, muuseumi-, arhiivi-, näitusekorralduse ja rakendusantropoloogia praktikal. 

Õppekava üks tugev külg on asjaolu, et siin on etnoloogia ja folkloristika eriala õpetamise ajalooline järjepidevus kombineeritud tänapäeva ühiskondlikult aktuaalsete teemadega ühes võrdleva lähenemisega.  

Meie õppejõud on eesti kultuuriruumi analüüsi parimad asjatundjad, olgu valdkonnaks kogukondlik jätkusuutlikkus või kultuuripärandi ja identiteedi seosed ja väljundid. Uurimis- ja õpetamisaines on ka poliitiline ja usundiline folkloor sotsiaalses kontekstis, feministlik antropoloogia, soome-ugri rahvad, suuline ajalugu ja mäletamisprotsessid, visuaalne antropoloogia, usundilised žanrid ning maailmapilt. Tugevalt ollakse seotud ka Tartu Ülikooli Aasia keskusega.  

Sa saad valida, kas lõpetad teoreetilisema magistritöö või praktilise väljundiga rakendusliku magistriprojektiga. 

 

Erialade lühitutvustus

Etnoloogia õppetöös omandad erialakesksed teoreetilised lähenemisviisid ja meetodid. Allikaid ja näiteid analüüsides kujuneb sul arusaamine kultuuripärandi- ja mäluloomeprotsessidest tänapäeva argielus. Tutvud ka indiviidide ja kogukondade enesemääratluste ning sooliste ja subkultuuriliste identiteetide käsitlustega.  

Praktilisi ülesandeid lahendades õpid süvendatult kasutama etnograafiliste välitööde ja visuaalantropoloogia meetodeid, samuti saad kultuurianalüütilise teksti kirjutamise oskuse.  

Folkloristika erialal saad ülevaate nüüdisaja rahvusvahelise folkloristika teoreetilistest suundumustest ning õppeainetes käsitletakse nii mineviku kui ka tänapäeva folkloori selle sotsiaalses tähendusruumis. Sul kujuneb võrdlev arusaam pärimuse toimimisest ja rahvaluuleilmingutest praegusaja ühiskonnas, sealhulgas internetis.  

Välitöödel salvestatud lugude, uskumuste ja rituaalide kõrval õpid ka arhiivitekste tõlgendama ning erinevaid allikaid seostama. 

Rakendusantropoloogia õppesuunal on kasutusel antropoloogilised meetodid ja teooriad, et analüüsida ühiskonnas päevakajalisi teemasid nii meeskonnatööna kui ka individuaalselt ning pakkuda välja nende lahendusi. Koostööd saad teha ülikooliväliste partneritega nii avalikust kui ka erasektorist. 

Rakendusantropoloogilise projekti tulemusena koostatakse tavaliselt uurimisaruanne, aga selle kõrval on võimalik kirjutada ka loomeuurimusi ja leida oma uurimistöö tulemuste tutvustamiseks loovaid võimalusi. 

Et saada õppekavast parem aimdus, vaata ja kuula EFRA tudengite ja vilistlaste kogemuslugusid. Lühilood on leitavad etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia Youtube'i kanalilt.

Õppest ja sisseastumisest loe SIIT