Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
8
Õppetasu
tasuta

Pärast etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia magistrikraadi omandamist oskad sa töötada inimeste, esemete ja tekstidega ning märgata tähendusi ja mustreid isegi kõige argisemates nähtustes. Sa oskad teiste jaoks tähtsat küsida ja näha ning seda nii kirjas kui ka pildis dokumenteerida, analüüsida ja esitada, kasutades loovaid väljendusvahendeid. See on väärt komplekt oskusi igal elualal, kus on vaja mõista ja mõtestada inimkäitumist – olgu väljund siis kasutajakeskne teenusedisain, visuaalne dokumentalistika, ajakirjandus või kultuuritöö. 

„Rakendusantropoloogia on mind õpetanud märkama argielu pisinüansse, mida võtame iseenesest mõistetavalt, ning pannud küsima, kuidas on meie harjumused ja valikud tekkinud. Need oskused on kasutajakesksete teenuste arendamisel olulised. Disaineri visuaalne mõtlemine aitab mul kujutada analüüsi pildiliselt.“ 

Liisi Reitalu, vilistlane, loovagentuuri Dada AD disainer ja Rakendusliku Antropoloogia Keskuse antropoloog

„Õppisin laskuma kõnelusse tundmatuga, teda oma peas lahti muukima ja uuesti kokku panema. Mu praegune ajakirjanikutöö pole folkloristi omast nii erinev ühti: folklorist küsib vestluspartnerilt viimase paarisaja aasta uudiseid, ajakirjanik veidi värskemaid. Diktofon on taskus mõlemal.“ 

Airika Harrik, vilistlane, Eesti Rahvusringhäälingu portaali Novaator toimetaja

 „Õppekava tuum on küsimus, kuidas uurida ja mõista inimeseks olemist. Antropoloog on vahendaja, kes jutustab lugusid sellest, mida inimesed päriselt teevad, kogevad ja mõtlevad. Lõime vilistlastena Rakendusliku Antropoloogia Keskuses endale ise töökohad ja tõestasime, et välitööde meetodeid kasutades saab aidata kaasa muutuste juhtimisele ühiskonnas.“ 

Ehti Järv, vilistlane, Rakendusliku Antropoloogia Keskuse uuringute juht

Sa saad spetsialiseeruda etnoloogia, folkloristika või rakendusantropoloogia suunale. Õpingute käigus omandad teoreetilised ja metodoloogilised tööriistad kultuuriliste ja ühiskondlike probleemide analüüsiks inimkesksest vaatepunktist. Õpid töötama nii tekstide kui ka visuaalse materjaliga ning saad selgeks uurimistöö tegemise eetikapõhimõtted.  

Meil on sessioonõpe, milles on suur rõhk iseseisval tööl. Isikupärase õpitee keskmes on sinu enda uurimishuvi, mille toetamiseks on jäetud ruumi valikutele nii õppekavasse kuuluvate kui ka muude õppeainete hulgast.  

Põhiline õppevorm on seminarid. Väga tähtsal kohal on praktikad, ennekõike rakendusliku suuna valijatel. Meie üliõpilased käivad näiteks etnograafiliste välitööde, muuseumi-, arhiivi-, näitusekorralduse ja rakendusantropoloogia praktikal. 

Õppekava üks tugev külg on asjaolu, et siin on etnoloogia ja folkloristika eriala õpetamise ajalooline järjepidevus kombineeritud tänapäeva ühiskondlikult aktuaalsete teemadega ühes võrdleva lähenemisega.  

Meie õppejõud on eesti kultuuriruumi analüüsi parimad asjatundjad, olgu valdkonnaks kogukondlik jätkusuutlikkus või kultuuripärandi ja identiteedi seosed ja väljundid. Uurimis- ja õpetamisaines on ka poliitiline ja usundiline folkloor sotsiaalses kontekstis, feministlik antropoloogia, soome-ugri rahvad, suuline ajalugu ja mäletamisprotsessid, visuaalne antropoloogia, usundilised žanrid ning maailmapilt. Tugevalt ollakse seotud ka Tartu Ülikooli Aasia keskusega.  

Vaata uurimisteemade kohta lisaks: etnoloogia erialal kaitstud magistritööd ja rakendusprojektid, folkloristika erialal kaitstud tööd. 

Sa saad valida, kas lõpetad teoreetilisema magistritöö või praktilise väljundiga rakendusliku magistriprojektiga. 

Erialade lühitutvustus

Etnoloogia õppetöös omandad erialakesksed teoreetilised lähenemisviisid ja meetodid. Allikaid ja näiteid analüüsides kujuneb sul arusaamine kultuuripärandi- ja mäluloomeprotsessidest tänapäeva argielus. Tutvud ka indiviidide ja kogukondade enesemääratluste ning sooliste ja subkultuuriliste identiteetide käsitlustega.  

Praktilisi ülesandeid lahendades õpid süvendatult kasutama etnograafiliste välitööde ja visuaalantropoloogia meetodeid, samuti saad kultuurianalüütilise teksti kirjutamise oskuse.  

Folkloristika erialal saad ülevaate nüüdisaja rahvusvahelise folkloristika teoreetilistest suundumustest ning õppeainetes käsitletakse nii mineviku kui ka tänapäeva folkloori selle sotsiaalses tähendusruumis. Sul kujuneb võrdlev arusaam pärimuse toimimisest ja rahvaluuleilmingutest praegusaja ühiskonnas, sealhulgas internetis.  

Välitöödel salvestatud lugude, uskumuste ja rituaalide kõrval õpid ka arhiivitekste tõlgendama ning erinevaid allikaid seostama. 

Rakendusantropoloogia õppesuunal on kasutusel antropoloogilised meetodid ja teooriad, et analüüsida ühiskonnas päevakajalisi teemasid nii meeskonnatööna kui ka individuaalselt ning pakkuda välja nende lahendusi. Koostööd saad teha ülikooliväliste partneritega nii avalikust kui ka erasektorist. 

Rakendusantropoloogilise projekti tulemusena koostatakse tavaliselt uurimisaruanne, aga selle kõrval on võimalik kirjutada ka loomeuurimusi ja leida oma uurimistöö tulemuste tutvustamiseks loovaid võimalusi. 

Image
Argielu dokumenteerimine helis, sõnas ja pildis. Joonistus: Hildegard Reimann.
Argielu dokumenteerimine helis, sõnas ja pildis. Joonistus: Hildegard Reimann.

Etnoloogia ja folkloristika üliõpilasi ja vilistlasi ühendab tudengiorganisatsioon Tartu Nefa Rühm, mis korraldab eriala tutvustavaid üritusi ja välitöid ning 2017. aastast mõnusas vabas õhkkonnas Nefa sügiskooli.  

Sul on võimalus esineda traditsioonilisel noorte etnoloogide ja folkloristide konverentsil Noorte Hääled ning lüüa vabatahtlikuna kaasa Maailmafilmi festivali korraldamisel Eesti Rahva Muuseumis.  

Meie vilistlaste asutatud MTÜ Rakendusliku Antropoloogia Keskus pakub üliõpilastele võimalust osaleda oma projektides ja sel viisil koguda rakendusantropoloogile vajalikke oskusteadmisi.  

Image
Virgutusvõimlemine Tartu Nefa rühma IV sügiskoolis
Virgutusvõimlemine Tartu Nefa rühma IV sügiskoolis. Foto: Saara Mildeberg.

Õpingute käigus omandatud analüüsi- ja kirjutamisoskused on muutnud etnoloogide ja folkloristide tööpõllu väga mitmekesiseks. Meie vilistlased on leidnud töökoha kõikjal, kus on tegu kultuuri, ühiskonna, teksti ja inimestega, näiteks kultuuriasutustes, muuseumides, arhiivides, ajakirjanduses, kirjastustes ja loomemajanduses.  

Lõpetamise järel ei pea sa asuma ilmtingimata tööle palgatöötajana, sest rakenduslikud teadmised võimaldavad sul keskenduda ka oma loomingulisele projektile ja rajada ettevõtte.  

Kui tulid meile õppima juba (muul) erialasel tööl tegutsejana, on sul hea võimalus kasutada õpitut oma professionaalsete pädevuste arendamiseks ja ka karjäärimuutuste kavandamiseks.  

Neid, kes on huvitatud akadeemilisest karjäärist, ootavad Tartu Ülikoolis kirjanduse ja kultuuriteaduse doktorantuuriõpingud.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISi.

Enne motivatsioonikirja kirjutamist on soovitav tutvuda õppekava eesmärkide ja sisuga. Motivatsioonikiri on 4000-5000 tähemärgi (koos tühikutega) pikkune tekst, milles üliõpilaskandidaat kirjeldab

 • oma varasemat õppimis-, töö- ja ühiskondliku elu kogemust ning kuidas see valmistab teda ette õpinguteks õppekaval;
 • miks on valinud etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekava;
 • võimalikku erialast spetsialiseerumist ja uurimishuvisid;
 • tulevikuplaane pärast õpingute lõppu ning ootusi sellele, kuidas õppekava läbimine sellele kaasa aitab.
   

Motivatsioonikirja puhul hinnatakse

 • üliõpilaskandidaadi ettevalmistust etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekaval õppimiseks (30%);
 • uurimishuvide ja professionaalsete eesmärkide põhjenduste selgust (30%);
 • argumentatsioonioskust (20%);
 • eneseväljendusoskust (20%).

Motivatsioonikirjale võib lisada kuni kaks faili näitlikustamaks motivatsioonikirjas välja toodud eelnevat õppimis- ja töökogemust ning ühiskondlikku tegevust.

Motivatsioonikirja hinnatakse 100 punkti süsteemis. Motivatsioonikiri on hinnatud positiivselt, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

Erialakatse toimub 3. juulil 2023 algusega kl 11.00 aadressil Ülikooli 16-215, Tartu. 


Erialakatse toimub vestluse vormis. Erialakatsel laiendatakse motivatsioonikirjas kirjeldatut ning ühtaegu hinnatakse üliõpilaskandidaadi oskust end suuliselt väljendada.
 

Hindamine

Erialakatsel hinnatakse üliõpilaskandidaadi

 • varasema ettevalmistuse piisavust etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekaval õppimiseks (35%);
 • suutlikkust arutleda õppekava erialadega seotud teemadel (35%);
 • oskust end suuliselt ja akadeemiliselt väljendada (30%).

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis. Erialakatse on hinnatud positiivselt, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 60% ulatuses
 • erialakatset 40% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Ester Bardone
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023