Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
8
Õppetasu
tasuta

Pärast etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia magistrikraadi omandamist oskad sa töötada inimeste, esemete ja tekstidega ning märgata tähendusi ja mustreid isegi kõige argisemates nähtustes. Sa oskad teiste jaoks tähtsat küsida ja näha ning seda nii kirjas kui ka pildis dokumenteerida, analüüsida ja esitada, kasutades loovaid väljendusvahendeid. See on väärt komplekt oskusi igal elualal, kus on vaja mõista ja mõtestada inimkäitumist – olgu väljund siis kasutajakeskne teenusedisain, visuaalne dokumentalistika, ajakirjandus või kultuuritöö. 

„Rakendusantropoloogia on mind õpetanud märkama argielu pisinüansse, mida võtame iseenesest mõistetavalt, ning pannud küsima, kuidas on meie harjumused ja valikud tekkinud. Need oskused on kasutajakesksete teenuste arendamisel olulised. Disaineri visuaalne mõtlemine aitab mul kujutada analüüsi pildiliselt.“ 

Liisi Reitalu, vilistlane, loovagentuuri Dada AD disainer ja Rakendusliku Antropoloogia Keskuse antropoloog

„Õppisin laskuma kõnelusse tundmatuga, teda oma peas lahti muukima ja uuesti kokku panema. Mu praegune ajakirjanikutöö pole folkloristi omast nii erinev ühti: folklorist küsib vestluspartnerilt viimase paarisaja aasta uudiseid, ajakirjanik veidi värskemaid. Diktofon on taskus mõlemal.“ 

Airika Harrik, vilistlane, Eesti Rahvusringhäälingu portaali Novaator toimetaja

 „Õppekava tuum on küsimus, kuidas uurida ja mõista inimeseks olemist. Antropoloog on vahendaja, kes jutustab lugusid sellest, mida inimesed päriselt teevad, kogevad ja mõtlevad. Lõime vilistlastena Rakendusliku Antropoloogia Keskuses endale ise töökohad ja tõestasime, et välitööde meetodeid kasutades saab aidata kaasa muutuste juhtimisele ühiskonnas.“ 

Ehti Järv, vilistlane, Rakendusliku Antropoloogia Keskuse uuringute juht

Sa saad spetsialiseeruda etnoloogia, folkloristika või rakendusantropoloogia suunale. Õpingute käigus omandad teoreetilised ja metodoloogilised tööriistad kultuuriliste ja ühiskondlike probleemide analüüsiks inimkesksest vaatepunktist. Õpid töötama nii tekstide kui ka visuaalse materjaliga ning saad selgeks uurimistöö tegemise eetikapõhimõtted.  

Meil on sessioonõpe, milles on suur rõhk iseseisval tööl. Isikupärase õpitee keskmes on sinu enda uurimishuvi, mille toetamiseks on jäetud ruumi valikutele nii õppekavasse kuuluvate kui ka muude õppeainete hulgast.  

Põhiline õppevorm on seminarid. Väga tähtsal kohal on praktikad, ennekõike rakendusliku suuna valijatel. Meie üliõpilased käivad näiteks etnograafiliste välitööde, muuseumi-, arhiivi-, näitusekorralduse ja rakendusantropoloogia praktikal. 

Õppekava üks tugev külg on asjaolu, et siin on etnoloogia ja folkloristika eriala õpetamise ajalooline järjepidevus kombineeritud tänapäeva ühiskondlikult aktuaalsete teemadega ühes võrdleva lähenemisega.  

Meie õppejõud on eesti kultuuriruumi analüüsi parimad asjatundjad, olgu valdkonnaks kogukondlik jätkusuutlikkus või kultuuripärandi ja identiteedi seosed ja väljundid. Uurimis- ja õpetamisaines on ka poliitiline ja usundiline folkloor sotsiaalses kontekstis, feministlik antropoloogia, soome-ugri rahvad, suuline ajalugu ja mäletamisprotsessid, visuaalne antropoloogia, usundilised žanrid ning maailmapilt. Tugevalt ollakse seotud ka Tartu Ülikooli Aasia keskusega.  

Vaata uurimisteemade kohta lisaks: etnoloogia erialal kaitstud magistritööd ja rakendusprojektid, folkloristika erialal kaitstud tööd

Sa saad valida, kas lõpetad teoreetilisema magistritöö või praktilise väljundiga rakendusliku magistriprojektiga. 

Erialade lühitutvustus

Etnoloogia õppetöös omandad erialakesksed teoreetilised lähenemisviisid ja meetodid. Allikaid ja näiteid analüüsides kujuneb sul arusaamine kultuuripärandi- ja mäluloomeprotsessidest tänapäeva argielus. Tutvud ka indiviidide ja kogukondade enesemääratluste ning sooliste ja subkultuuriliste identiteetide käsitlustega.  

Praktilisi ülesandeid lahendades õpid süvendatult kasutama etnograafiliste välitööde ja visuaalantropoloogia meetodeid, samuti saad kultuurianalüütilise teksti kirjutamise oskuse.  

Folkloristika erialal saad ülevaate nüüdisaja rahvusvahelise folkloristika teoreetilistest suundumustest ning õppeainetes käsitletakse nii mineviku kui ka tänapäeva folkloori selle sotsiaalses tähendusruumis. Sul kujuneb võrdlev arusaam pärimuse toimimisest ja rahvaluuleilmingutest praegusaja ühiskonnas, sealhulgas internetis.  

Välitöödel salvestatud lugude, uskumuste ja rituaalide kõrval õpid ka arhiivitekste tõlgendama ning erinevaid allikaid seostama. 

Rakendusantropoloogia õppesuunal on kasutusel antropoloogilised meetodid ja teooriad, et analüüsida ühiskonnas päevakajalisi teemasid nii meeskonnatööna kui ka individuaalselt ning pakkuda välja nende lahendusi. Koostööd saad teha ülikooliväliste partneritega nii avalikust kui ka erasektorist. 

Rakendusantropoloogilise projekti tulemusena koostatakse tavaliselt uurimisaruanne, aga selle kõrval on võimalik kirjutada ka loomeuurimusi ja leida oma uurimistöö tulemuste tutvustamiseks loovaid võimalusi. 

Image
Argielu dokumenteerimine helis, sõnas ja pildis. Joonistus: Hildegard Reimann.

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.
Rohkem infot: ÕIS

Etnoloogia ja folkloristika üliõpilasi ja vilistlasi ühendab tudengiorganisatsioon Tartu Nefa Rühm, mis korraldab eriala tutvustavaid üritusi ja välitöid ning 2017. aastast mõnusas vabas õhkkonnas Nefa sügiskooli.  

Sul on võimalus esineda traditsioonilisel noorte etnoloogide ja folkloristide konverentsil Noorte Hääled ning lüüa vabatahtlikuna kaasa Maailmafilmi festivali korraldamisel Eesti Rahva Muuseumis.  

Meie vilistlaste asutatud MTÜ Rakendusliku Antropoloogia Keskus pakub üliõpilastele võimalust osaleda oma projektides ja sel viisil koguda rakendusantropoloogile vajalikke oskusteadmisi.  

Image
Virgutusvõimlemine Tartu Nefa rühma IV sügiskoolis

Õpingute käigus omandatud analüüsi- ja kirjutamisoskused on muutnud etnoloogide ja folkloristide tööpõllu väga mitmekesiseks. Meie vilistlased on leidnud töökoha kõikjal, kus on tegu kultuuri, ühiskonna, teksti ja inimestega, näiteks kultuuriasutustes, muuseumides, arhiivides, ajakirjanduses, kirjastustes ja loomemajanduses.  

Lõpetamise järel ei pea sa asuma ilmtingimata tööle palgatöötajana, sest rakenduslikud teadmised võimaldavad sul keskenduda ka oma loomingulisele projektile ja rajada ettevõtte.  

Kui tulid meile õppima juba (muul) erialasel tööl tegutsejana, on sul hea võimalus kasutada õpitut oma professionaalsete pädevuste arendamiseks ja ka karjäärimuutuste kavandamiseks.  

Neid, kes on huvitatud akadeemilisest karjäärist, ootavad Tartu Ülikoolis kirjanduse ja kultuuriteaduse doktorantuuriõpingud.  

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • motivatsioonikiri (60%),
 • erialakatse (40%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 80-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumieksamid


Motivatsioonikiri
 

 tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024

Enne motivatsioonikirja kirjutamist on soovitav tutvuda õppekava eesmärkide ja sisuga. Motivatsioonikiri on 4000-5000 tähemärgi (koos tühikutega) pikkune tekst, milles üliõpilaskandidaat kirjeldab

 • oma varasemat õppimis-, töö- ja ühiskondliku elu kogemust ning kuidas see valmistab teda ette õpinguteks õppekaval;
 • miks on valinud etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekava;
 • võimalikku erialast spetsialiseerumist ja uurimishuvisid;
 • tulevikuplaane pärast õpingute lõppu ning ootusi sellele, kuidas õppekava läbimine sellele kaasa aitab.
   

Motivatsioonikirja puhul hinnatakse

 • üliõpilaskandidaadi ettevalmistust etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekaval õppimiseks (30%);
 • uurimishuvide ja professionaalsete eesmärkide põhjenduste selgust (30%);
 • argumentatsioonioskust (20%);
 • eneseväljendusoskust (20%).

Motivatsioonikirjale võib lisada kuni kaks faili näitlikustamaks motivatsioonikirjas välja toodud eelnevat õppimis- ja töökogemust ning ühiskondlikku tegevust.

Motivatsioonikirja hinnatakse 100 punkti süsteemis. Motivatsioonikiri on hinnatud positiivselt, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Erialakatse
 

 9. aprillil 2024 või 5. juulil 2024 Tartus aadressil Ülikooli 16 ruumis 215

Erialakatse toimub vestluse vormis. 

Erialakatsel laiendatakse motivatsioonikirjas kirjeldatut ning ühtaegu hinnatakse üliõpilaskandidaadi oskust end suuliselt väljendada.
 

Hindamine

Erialakatsel hinnatakse üliõpilaskandidaadi

 • varasema ettevalmistuse piisavust etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekaval õppimiseks (35%);
 • suutlikkust arutleda õppekava erialadega seotud teemadel (35%);
 • oskust end suuliselt ja akadeemiliselt väljendada (30%).

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis. Erialakatse on hinnatud positiivselt, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Ester Bardone
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024