Inauguratsiooniloengu peab TÜ soome-ugri keelte professor Gerson Klumpp

Täna kell 16.15 peab ülikooli aulas oma ametisse astumise loengu TÜ soome-ugri keelte professor Gerson Klumpp. Juttu tuleb ideofoonilistest väljendusvahenditest keeles.

Ideofoonilisi (ka onomatopoeetilisi, kirjeldavaid, mimeemilisi jne) väljendeid tajutakse sageli kui keelevälistele nähtustele viitavaid tähistusi, mille seost referendiga iseloomustab tavapärase keelemärgi omast väiksem suvamäär. Nii jäljendavad ideofoonilised väljendid otseselt või kaudselt meie heli-, nägemis-, motoorseid või muid aistinguid.

Ideofoonid on huvitav osa inimkeelest, sest neid võib vaadelda kui keeleüksusi, mis on moo-dustatud keeleväliste helide transformatsiooni tulemusena. Nimetatud transformatsiooniks on vaja vähemalt kahe protsessi toimumist. Esiteks tuleb keeleväline ehk tundmatu helijada kohandada tuntud, nn kodustatud jadaks, mis sobib konkreetse keele artikulatsioonivõimalustega. Teiseks tuleb saadud helijada lõimida kõnesse, st sõnatüvesse ja/või süntaksisse. Tuginedes peaasjalikult komi keele (soome-ugri keelte permi rühma kuuluv keel) materjalile, annab loeng süsteemse ülevaate keelestrateegiatest, mida kasutatakse ideofoonilistes ütlustes.

Professor Gerson Klumpp kaitses doktorikraadi Münchenis (Ludwig-Maximilians-Universität) 1999. aastal. Ta andis oma panuse kamassi keele (väljasurnud samojeedi keel Siberi lõunaosas) uurimisse. Oma väitekirjas, mille teema oli kamassi keele verbisüsteem, vaatles ta aspekti väljendavate abiverbide grammatikaliseerumist keelekontakti mõjul. Societas Uralo-Altaica tunnustas tema tööd autasuga.

Oma edasises uurimistöös on Klumpp muude teemade kõrval uurinud informatsioonistruktuuri kategooriate seletusvõimet niisuguste morfosüntaktiliste probleemide selgitamisel nagu eristav objektimärkimine, iseäranis uudsed objektimärkimismallid uurali keeltes (nt käändevaheldus dialektides või referentobjektide nullmärgistus). Nimetatud teema kohta on ta koostanud mahuka uurimistöö, mida valmistab praegu ette avaldamiseks. Klumpp õpetas aastaid Münchenis uurali filoloogiat ning oli 2008.–2009. õppeaastal Hamburgi ülikoolis asenduspro-fessor. 2011. aasta sügisest töötab ta soome-ugri keelte professorina Tartu ülikoolis.

Gerson Klumppi professuuri Tartu ülikoolis toetab Euroopa Sotsiaalfond DoRa programmi tegevuse 2 raames. Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programmi DoRa tegevuse 2 eesmärk on kõrghariduse kvaliteedi parandamine välisõppejõudude kaasamisega.

Loeng "Ideofoonilised väljendusvahendid" toimub 22. märstil algusega kell 16.15 Tartu Ülikooli aulas. Kõik on oodatud kuulama!

Lisainfo: Kady Sõstar, Tartu Ülikooli avalike suhete spetsialist, tel 737 5685, kady.sostar@ut.ee

 

Anneli Miljan
Tartu Ülikooli pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 515 0184
e-post anneli.miljan@ut.ee
www.ut.ee