Autor:
Mart Noorkõiv

Kandideerimisdokumentide ettevalmistamine

Igas konkursikuulutuses on loetletud kandideerimisdokumendid ja välja toodud nende esitamise keel, edastamise vorm ja viis, dokumentide vastuvõtja ja tähtaeg nende esitamiseks. Kuulutuses toodud juhistest tuleb täpselt kinni pidada, vastasel juhul ei ole võimalik avaldust arvesse võtta. Tavapäraselt on vaja esitada: 

Kuna SoleMove süsteem on ingliskeelne, siis on kandideerimise juhend siin esitatud ka inglise keeles.

Study abroad applications are processed electronically via SoleMove system. In order to submit an application make sure the application call of your interest is open. To submit the application:

 1. Go to the website SoleMove (NB! SoleMove kicks you out of the system when you open multiple SoleMove browser windows).
 2. Select University of Tartu as your home university from the list.
 3. Log into the system by using your UT credentials.
 4. From the menu at left side bar, choose: a) "Application form for outgoing student mobility" - for regular semester studies abroad (Erasmus+ program, ISEP, UT partnerships etc.) or b) "Application form for short student mobility" - only for short-term blended mobilities. The student mobility application templates are not listed in case you have an employee status at UT. Please e-mail studyabroad@ut.ee and kindly ask to add outgoing student status to your SoleMove user.
 5. Click "new" to start creating an application.
 6. Choose mobility type ("Study" for regular exchange studies and blended mobilities).
 7. Select application period from the list- for example "Faculty of Medicine (Erasmus+ Europe 2024/2025) 01.02.2024-08.03.2024"
 8. Click "save" to save the draft and start filling out the application.

NB! Start filling the application from the second tab (exchange study information), not from the first (personal data). It is important because choosing the study abroad exchange programme under "add new institution/enterprise" defines the fields of the application template accordingly. Once the study abroad exchange programme has been selected, the application template gets changed, before that it is displayed as general template.

When applying under exchange programme to any partner university adding the destinations to the application is only allowed via "add new institution/enterprise" and not via "add new institution/enterprise (as freemover)". Freemover applications are not acceptable!

Please bear in mind that your Home institution in the application must be your academic subunit at UT (institute, college, school) or the academic subunit you want to submit your application to (in case of Erasmus+ Europe exchange).

Make sure you follow the tips available under "?" in front of the data fields.

Motivatsioonikiri peaks olema aus, põhjendatud ja huvitav mõtteavaldus, miks on taotleja antud stipendiumile/õpirändele parim kandidaat. Seda ennekõike silmas pidades õpinguid ja erialaseid tulevikuplaane. Motivatsioonikirja optimaalne pikkus on 1-1,5 lehekülge.

Palun kasuta vormi, mille leiad siit.

Tartu Ülikoolis korraldatakse ka motivatsioonikirja koostamise koolitusi. Vaata lähemalt: Nõustamiskeskus.

Mõnedel TÜ konkurssidel on nõutud akadeemiline soovituskiri, mis sisaldab:

 • ülevaadet kui kaua ja millistel asjaoludel tunneb soovitaja soovitatavat
 • soovitaja ausat, avameelset, põhjendatud arvamust, miks kandidaat sobib nimetatud stipendiumile
 • pikkus tavaliselt 1 lehekülg
 • on soovitaja poolt allkirjastatud (kui on nõutud, et dokumendid tuleb esitada paberkandjal, siis vajalik originaalallkiri)
 • võimaluse korral asutuse, osakonna kirjablanketil
 • soovitaja kontaktandmed kirja lõpus

Soovituskirjade juures on peamine, et soovitaja tunneb soovitatavat piisavalt hästi. Soovitajale tuleb anda aega kirja vormistamiseks, hea tava on kaks nädalat.

Vaata vastavast konkursikuulutusest, kas on vaja esitada ainult käesolevate õpingute tulemuste tõend või on vaja lisada ka eelmise õppeastme akadeemilise õiendi koopia.

1. Tõendit õppetulemuste kohta nõutakse peaaegu kõikidel üliõpilasvahetuse konkurssidel kandideerimisel. Õppetulemuste tõendit saab tellida oma valdkonna dekanaadist, kas eesti- või ingliskeelsena. Õppetulemuste tõend peab olema trükitud akadeemilise üksuse kirjaplangile ning seal peab olema näidatud ka keskmine hinne (keskmise hinde kajastamise soovist tuleb dekanaati eraldi teavitada). Õppetulemuste väljavõtet küsides peaks arvestama paaripäevase ooteajaga.

2. Magistrantidele ja doktorantidele mõeldud stipendiumite puhul küsitakse sageli ka varasema(te) õppeastme(te) akadeemiliste õiendite koopiat. Palun tähele panna, et kui selline nõue on konkursi kuulutuse juures, siis on vaja arvestada, et ülikoolisisesel kandideerimisel piisab dokumendi koopiast. Kui Te osutute valituks ja on vaja dokumendid esitada väliskõrgkooli, siis võib olla vajalik esitada kinnitatud koopia. Siis tuleb akadeemilise õiendi koopia lasta TÜ õppeosakonnas või notariaalselt kinnitada. Infot ingliskeelse akadeemilise õiendi - Diploma Supplement`i tellimise kohta leiab siit. Igal juhul tuleb arvestada, et selle tegemine võib võtta umbes 1 kuu (sõltuvalt tellimuste mahust). Juhul kui diplomi tõlke saamisega on väga kiire, peaks pöörduma tõlkebüroosse.

Keelenõuded

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis. Käesolevaga esitame kokkuvõtliku keelenõuete nimekirja Tartu Ülikooli poolt vahendatavatele konkurssidele, hõlbustamaks ülevaate saamist erinevate riikide ning programmide keelenõuete kohta. Seda, millist keeletõendit nõutakse, tuleb uurida konkursikuulutusest ja lisaks vastava välisülikooli kodulehelt (kui konkursiinfos pole täpselt välja toodud). Samuti võib esineda erisusi siintoodust ning täpsema info saamiseks tuleb pöörduda konkursikuulutuse juurde.

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis. Käesolevaga esitame kokkuvõtliku keelenõuete nimekirja Tartu Ülikooli poolt vahendatavatele konkurssidele, hõlbustamaks ülevaate saamist erinevate riikide ning programmide keelenõuete kohta. Seda, millist keeletõendit nõutakse, tuleb uurida konkursikuulutusest ja lisaks vastava välisülikooli kodulehelt (kui konkursiinfos pole täpselt välja toodud). Samuti võib esineda erisusi siintoodust ning täpsema info saamiseks tuleb pöörduda konkursikuulutuse juurde.

ISEP (International Student Exchange Programs)

Paljudes ülikoolides nõutud rahvusvahelise keeletesti tulemus (IELTS, TOEFL, Duolingo).
Kui rahvusvaheline test nõutud pole, tuleb esitada ISEP Language Proficiency Report (LPR), mille täidab koduülikooli keeleõppejõud. Infot, millist keeletesti välisülikool nõuab, leiab ISEPi veebilehelt (infot tuleb vaadata huvipakkuva ülikooli info juurest).

Erasmus+ programm

1) TÜ-sisesel konkursil esitamiseks sobivad (erialaüksusele otsuse tegemiseks):

 • kõik rahvusvahelised ja kohalikud keeletestid, sh TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži keeletest;
 • läbitud keelekursuse kohta välja antud tõend, kus kinnitatud saavutatud keeletase;
 • riigieksami tulemus, kui sellel on määratud keeletase Euroopa keeleraamistikus.

Esitama peab tõendi selle võõrkeele kohta, milles toimub konkreetse eriala õppetöö väliskõrgkoolis. Keeletõend tasub esitada võõrkeeles, et see sobiks hiljem ka väliskõrgkoolile esitamiseks.

2) Pärast TÜ-s välja valimist välisülikoolile esitamiseks:

 • vaata infot välisülikooli kodulehelt;
 • arvesta, et kui väliskõrgkool keeletõendit ei nõua, siis see ei tähenda, et TÜ konkursil ei peaks keeleoskust tõendama - partnerülikool eeldab, et koduülikoolis on keeloskuse kontrollinud;
 • riigieksami tunnistus ei pruugi olla välisülikoolile esitamiseks sobilik;
 • üldjuhul ei pea Erasmuse programmi õpirändeks rahvusvahelist keeletesti sooritama, sobivad ka kohalikud keeletestid.

USA

Üldiselt nõutud rahvusvahelise keeletesti tulemus (IELTS, TOEFL). Mõnes ülikoolis lubatud esitada muu tõend (näiteks TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži keeletest, õppejõu kinnitus).

Austraalia, Jaapan, Kanada

Nõutud rahvusvahelise keeletesti tulemus (IELTS, TOEFL, CAE).

Gruusia, Hiina, Hongkong, Korea Vabariik

Aktsepteeritakse nii rahvusvahelist keeletesti kui muid keeleteste (nt TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži test). Sobib ka tõend läbitud kursuste kohta või õppejõu kinnitus.

Õppejõu hinnang/keelekursuse läbimist kinnitav tõend


Juhul, kui oled seda võõrkeelt ülikoolis õppinud, võid pöörduda oma keeleõpetaja või keelekursust korraldanud ülikooli allüksuse poole (nt Maailma keelte ja kultuuride kolledž) ja paluda väljastada kursuse läbimist kinnitav tõend, kus on öeldud ka kursusega saavutatud keeletase. Eelnevalt veendu, kas konkreetse konkursi raames on keelekursuse läbimist kinnitav tõend piisav või tuleb sooritada test. Kui oled läbinud ainult ühe väikesemahulise kursuse, tasub kaaluda lisaks testi sooritamist, kuna tõend ei pruugi anda piisavat informatsiooni ega kindlust sinu keeletaseme kohta. Osadel juhtudel võidakse programmi või väliskõrgkooli poolt ette anda vorm, millel soovitakse õppejõu hinnangut saada. Ingliskeelsel õppekaval õppimine ei asenda üldjuhul õpirändesse kandideerimisel keeletõendit.

Kohalikud keeletestid


Inglise ja saksa keele testi on võimalik sooritada TÜ Maailma keelte ja kultuuride instituudis. Kõik testid on tasulised. Küsimuste korral pöördu otse testide korraldaja poole. Samuti pakuvad keeleoskuse hindamise teenust paljud keeltekoolid ja teised kõrgkoolid.

Rahvusvahelised keeletestid


Väljaspool Euroopat asuvad välisülikoolid aktsepteerivad tihti inglise keele testina vaid rahvusvahelist keeletesti TOEFL, IELTS, Duolingo või Cambridge English Advance (CAE). TOEFL teste saab teha Tallinnas, täpsem info Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskusest. IELTS ja CAE teste saab teha Tallinna ülikooli rahvusvaheliste eksamite keskuses. CAE testi on võimalik sooritada ka Cambridge Assessment English eksamikeskuses.

Kui nõutud on TOEFL, IELTS või CAE test, tuleks end testile juba varakult registreerida, soovitavalt paar kuud enne kandideerimistähtaega. Kuna testide tegemise aegu on vähe ning grupid on väikesed, tuleb vahel testi sooritamise võimalust oodata mitu kuud. Testile registreerumisel märkida üheks tulemuste saajaks Tartu Ülikool.

Kui oled varasemalt keeletesti sooritanud ja soovid seda nüüd kasutada, siis veendu enne kandideerimist, ega test aegunud ei ole.

 

Üldjuhul peavad kõik õpirände infosüsteemi üleslaetavad dokumendid olema allkirjastatud dokumendi koopiad või digitaalselt allkirjastatud originaalid.
Dokumentide ja nende esitamise kohta tekkivate küsimustega pöördu otse konkursikuulutuses/õpirände progammi infos toodud kontaktide poole.

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale