Author:
Andres Tennus

Mikrokraadiprogramm "Haldusõigus praktikutele"

Mikrokraadiprogramm "Haldusõigus praktikutele" alustab 2023. aasta sügissemestril.

Registreeru kuni 21. augustini 2023

Mikrokraadiprogramm annab põhiteadmised:

 • riigi- ja haldusõiguse põhiprintsiipidest,
 • kohaliku omavalitsuse õigusest,
 • ehitus- ja planeerimisõigusest.

Oleme mikrokraadiprogrammi kokku pannud neile, kes juba töötavad või kes tulevikus soovivad  töötada nendes neljas valdkonnas.

Toimumisaeg: september 2023 – juuni 2024

Maht: 21 EAP (116 tundi auditoorset, 430 tundi iseseisvat tööd)

Toimumiskoht: Tallinn

Hind: 1869 eurot

Õppejõud:

Õppejõududeks on õigusteaduskonna õppejõud, kes on oma valdkonna tunnustatud eksperdid ja praktikud.

Sihtgrupp: riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes töötavad spetsialistid, kellel on vaja uuendada või juurde saada õigusalaseid teadmisi riigi- ja haldusõiguses, haldusmenetluses, kitsamalt kohaliku omavalitsuse õiguses ja ehitus- ning planeerimisõiguses.

Eesmärk: anda põhiteadmised riigi- ja haldusõiguse põhiprintsiipidest ja kitsamatest distsipliinidest (kohaliku omavalitsuse õigus ja ehitus- ja planeerimisõigus) ning oskused nende teadmiste rakendamiseks.

Sisu

Mikrokraadiprogrammi kuuluvad järgmised õppeained:

 • Riigiõigus 1. ja 2. osa (6 EAP, sügis- ja kevadsemester)
 • Ehitus- ja planeerimisõigus (6 EAP, sügissemester)
 • Haldusõigus (6 EAP, kevadsemester)
 • Kohaliku omavalitsuse õigus (3 EAP, kevadsemester)

Õpiväljundid

Programmi läbinud õppija:

 • tunneb Eesti põhiseaduslikku korda ja riigiõiguse üldpõhimõtteid;
 • tunneb ära põhiseadusliku probleemi ja suudab seda põhiseaduslikku argumentatsiooni kasutades lahendada;
 • tunneb haldusõiguse põhiseaduslikke printsiipe ja põhimõisteid;
 • tunneb haldusmenetluse põhimõtteid ja menetlust;
 • oskab sisustada ehitus- ja planeerimisõiguse mõisteid ning orienteerub üldpõhimõtetes;
 • omab ülevaadet avaliku võimu pädevusest planeerimisvaldkonnas, planeerimisega seotud õigussuhetest ja õiguskaitsemeetmetest;
 • teab kohaliku omavalitsuse õiguse asendit Eesti õiguskorras ja tunneb valdkonda puudutavat olulisemat kohtupraktikat;
 • tunneb kohaliku omavalitsuse üle teostatava sisemise- ja välise järelevalve korraldust.

Nõuded lõpetamiseks: kõikides programmi kuuluvates õppeainetes positiivse tulemuse saamine vastavalt õppeaine versioonis toodud tingimustele. Igal õppeainel on õppeaine versioonist lähtuvad aine läbimise nõuded.

Registreerimine on avatud 

Juhul kui Sa ei leidnud siit veebilehelt vajalikku infot mikrokraadiprogrammi ja sellel õppimise kohta, võta julgesti ühendust täiendusõppe programmijuht

Mari-Liis Lipstokiga e-postil mari-liis.lipstok@ut.ee.

Haldusõiguse üldosa seadused - haldusmenetluse seadus, asendustäitmise ja sunniraha seadus, riigivastutuse seadus - tähistasid 2022. aastal juba 20. sünnipäeva. Kohtupraktika on haldusõiguse üldisi põhimõtteid ja nõudeid lihvinud, täiendanud ja edasi arendanud. Igal ajastul on ka omad trendid. Haldusõiguse trendid 2023. aastal on proaktiivsed teenused ja automaatsed haldusaktid. Muutuvas maailmas on hea jälle uuesti tuletada meelde haldusõiguse süsteemi, olla kursis värskema kohtupraktika ja uute trendidega.

haldusõiguse külalislektor Monika Mikiver

Vaata ka teisi õigusteaduskonna mikrokraadiprogramme.

#täiendusõpe
Väärikate ülikool

Väärikate ülikooli 2022/2023. õppeaasta lõpuaktus

#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale

UT-UP-PRAKT: Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine

UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
#täiendusõpe
Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal üle 45 000 huvilise