Tartu Ülikooli nõukogu võttis vastu uue arengukava

Tartu Ülikool jätkab arengukava alusel rahvusliku tippharitlaskonna järjepidevuse, rahvusülikooli tugevdamise ja rahvusvahelistumise, õppe kvaliteedi tagamise ning ühiskonna teenimise põhimõtete ellurakendamist. Rahvusvaheliselt tunnustatud teadusülikoolina on Tartu Ülikool ühtlasi Eesti akadeemilise vaimsuse, kultuuri ja kõrgtehnoloogilise innovatsiooni keskus.

Tartu Ülikooli rektor selgitab arengukava tähendust : "Tartu Ülikool seab uues arengukavas enda missiooniks olla teadmistepõhise ühiskonna arengut juhtiv jõud ja järjepidevuse tagaja Eestis. Sellega võtab ülikool Eesti riigi ja rahva ees suure vastutuse. Nii vastutusrikka rolli kandmisel soovime suuremat kaasabi ka ühiskonnalt, kavandades ülikooli strateegilisse juhtimisse väliste partnerite otsesemat kaasamist. Tartu Ülikool tahab senisest oluliselt rohkem panustada ka ülikoolidevahelisele koostööle nii Eesti-siseselt kui rahvusvahelisel tasandil."

Arengukava koostati oluliselt laiema ringi osavõtul kui vaid Tartu Ülikooli liikmeskond –kaasatud olid eksperdid väljastpoolt ülikooli, oma panuse andsid ülikooli kuratooriumi liikmed, ülikooli ja Eesti ühiskonna üldiseid suundumusi ja võimalusi käsitleti koos ülikooli partneritega ka novembris toimunud arengukonverentsil.

Tartu Ülikooli teadusprorektori Kristjan Halleri sõnul on uue arengukava eesmärgid seotud Euroopa Liidu ning Eesti haridus- ja teaduselu arengutähistega, pöörates suurt tähelepanu õppe- ja teadustöö kvaliteedile ja rahvusvahelisele avatusele. Lähteseisukohtadeks on nii ELi Lissaboni strateegias ja Bologna protsessiga kui ka meie oma riigi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni ja kõrghariduse strateegiates kindlaks määratud eesmärgid ning teiselt poolt ülikoolis tehtava õppe- ja teadustöö analüüsist järelduv.

Uute arengusuundade vastuvõtmisele ülikooli nõukogu poolt järgneb rakenduskava koostamine, mille kaudu arengukava eesmärke ellu rakendama hakatakse. TÜ teadusprorektori Kristjan Halleri sõnul on rakenduskava aluseks ka ülikooli eelarve koostamisele. Arengukava rakenduskava esimene järk valmib 2009. aasta suveks.

Tartu Ülikooli uue arengukavaga saab tutvuda aadressil www.ut.ee/arengukonverents.


Lisainfo: Kristjan Haller, teadusprorektor, 737 5610, 51 26 818, kristjan.haller@ut.ee


Norbert Kaareste
Tartu Ülikool
pressiesindaja
tel +372 737 56 83
mob +372 51 45 539
skype: nordere
e-mail: avalik@ut.ee
/yldinfo/press