Tartu Ülikooli uueks akadeemiliseks sekretäriks valiti Tõnis Karki

2020. aasta alguses võtab Tartu Ülikooli akadeemilise sekretäri ametiülesanded Andres Soosaarelt üle meditsiinilise mikrobioloogia dotsent Tõnis Karki.

Kevadel teatas akadeemiline sekretär Andres Soosaar soovist naasta oma varasema erialase töövaldkonna, arstiteaduse juurde. Oma otsuse tagamaid ja ajastust selgitas ta muu hulgas sellega, et mitmed ülikooli elu suunavad uuendused algavad just uuest aastast ja nii oleks ametikoha uuel täitjal võimalus osaleda neis protsessides algusest peale.

Augustis kuulutati ametikoha täitmiseks välja avalik konkurss, kuhu oodati kandideerima akadeemilise tausta ja akadeemilise elu juhtimise kogemusega inimesi, kes suudavad algatada ja viia ellu uusi lahendusi, on otsusekindlad ja keskendunud tulemuslikule koostööle. Rektor professor Toomas Asser rõhutas konkursi tulemustest rääkides, et rõõmustav oli selle kõrgetasemelisus: „Valik tuli teha mitme võrdväärselt pädeva kandidaadi vahel, kes kõik on end ka meie varasemates tööalastes kokkupuudetes tõestanud.“ Tõnis Karki tõusis rektori sõnul esile oma koostöise hoiaku ja visioonikusega, samuti arvestatavate kogemustega nii akadeemilises töös kui ka akadeemilise elu juhtimises arstiteaduskonna kauaaegse õppeprodekaanina. „Akadeemiliselt sekretärilt ootab ülikool eelnevat tunnustatud akadeemilist panust ja ülikooli toimimise tervikpildi tunnetust ning need kriteeriumid olid minu jaoks kesksed ka lõpliku valiku tegemisel,“ selgitas rektor.

Akadeemiline sekretär on rektoraadi liige, tema vastutusalasse kuulub senati töö korraldamine, akadeemiliste töötajate värbamine ja hindamine, töötajate, üliõpilaste ja ülikooliväliste isikute tunnustamine, kirjastamistegevuse juhtimine ning muud talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesanded. „Tõnis Karki pikaajaline töö ülikoolis on saanud palju positiivset tagasisidet, juhtkonna liikmena saab ta oma ideede ja visiooniga panustada ka praegu aktuaalsete pikema tulevikuvaatega küsimuste, näiteks karjääri- ja juhtimismudelite uuendamise ettevalmistamisse ja elluviimisesse,“ rääkis rektor ülikooli juhtkonna peatsest täienemisest.

Tõnis Karki kaitses doktorikraadi 1996. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Alates 1989. aastast on ta töötanud arstiteaduskonnas assistendi, lektori, vanemteaduri ja dotsendina, aastatel 2002–2015 oli ta arstiteaduskonna õppeprodekaan, 2007–2015 ka arstiõppe programmijuht. 2015. aastal oli Karki üks kolmest meditsiiniteaduste valdkonna dekaanikandidaadist, jäädes lõppvoorus napilt alla dekaaniks valitud Margus Lemberile.

Praegu töötab Karki bio- ja siirdemeditsiini instituudi mikrobioloogia osakonnas meditsiinilise mikrobioloogia dotsendina. Tema teadustöö põhisuunad on seotud inimese mikrobioota, antibiootikumiresistentsuse ja HIV-nakkusega. Ta õpetab arstiüliõpilastele meditsiinilist ja kliinilist mikrobioloogiat. Karki on olnud SA Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu liige ja auditikomitee esimees, Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri nõukogu liige ja Sotsiaalministeeriumi koolituskomisjoni liige. Teda on autasustatud Tartu Ülikooli väikse medali ja aumärgiga, arstiteaduskonna väikse medaliga ning ta on saanud Kaitseväe juhataja ja Kaitseministeeriumi autasud sõja- ja katastroofimeditsiinialase õppe arendamise eest. 2014. aastal valiti Tõnis Karki Tartu Ülikooli aasta programmijuhiks.

Tõnis Karki ütles ametivalikut kommenteerides, et mõte asuda sellele ülikooli akadeemilise elu korraldamisega seotud ametikohale ei olnud tema jaoks uus, vaid ta kaalus seda esimest korda juba viis aastat tagasi, mil rektor professor Volli Kalm talle seoses Ivar-Igor Saarniidu pensioneerumisega kandideerimiseks ettepaneku tegi. „Toona tundsin, et ei ole selliseks vastutuseks veel valmis, samuti oli arstiteaduskonna juhtimises alles palju töid pooleli. Nüüdseks on mitmed teemad ülikooli juhtimises saanud selgema arengusuuna ja ka minu isiklik hoiak vastutuse võtmise olulisuse suhtes on süvenenud,“ ütles Karki. „Võtan seda kutset suure tunnustusena, aga veelgi enam just võimalusterohke ülesande ja ülikooli heaks panustamise võimalusena,“ lisas ta.

Peale akadeemilise sekretäri liituvad 1. jaanuaril rektoraadiga ka uued dekaanid, kes valitakse esmakordsetel e-valimistel 22.–24. oktoobril 2019.

Lisateave:
Toomas Asser, TÜ rektor, 737 5600, toomas.asser@ut.ee
Tõnis Karki, TÜ akadeemiline sekretär alates 1. jaanuarist 2020, 737 4177, tonis.karki@ut.ee