Teadlased pakkusid välja meetodi nurjatute poliitiliste probleemide analüüsiks

Tallinna Ülikooli poliitikateooria professor Peeter Selg ja Tartu Ülikooli semiootika vanemteadur Andreas Ventsel andsid septembri keskel välja ingliskeelse monograafia, mis koondab süsteemseks tervikuks autorite viimase kümnendi uurimused poliitikaanalüüsi ning poliitilise semiootika alalt. Samuti annab monograafia süstemaatilise aluse poliitilisele semiootikale kui distsipliinile ja pakub välja poliitilise vormianalüüsi meetodi.  

Autorite sõnul on monograafia eesmärk kahetine. „Kõigepealt esitame selles konkreetse relatsioonilise poliitikateooria ehk teoreetilise lähenemisviisi, mille kohaselt ühiskondlikud-poliitilised nähtused ei eksisteeri mitte eraldiseisvatena, vaid avalduvad esmajoones omavaheliste muutuvate suhete kaudu. Lisaks sellele pakume välja konkreetse meetodi – poliitilise vormianalüüsi, millega saab analüüsida muu hulgas niinimetatud nurjatuid poliitilisi probleeme,“ rääkis raamatu üks autor, Tallinna Ülikooli poliitikateooria professor Peeter Selg.

Nurjatuteks nimetatakse tema sõnul probleeme, mida ei ole võimalik üheselt määratleda ega ka lõplikult lahendada. Tänapäeva maailmas on neid üha enam. „Iga lahenduskatse muudab probleemi olemust ja tekitab terve rea uusi probleeme. Raamatus käsitleme nurjatute probleemide näidetena Euroopa rändekriisi ja Eesti e-ohtude problemaatikat ning illustreerime nende abil, kuidas kasutada meie pakutud meetodit ehk poliitilist vormianalüüsi,“ selgitas Selg.

„Semiootikas on poliitika jäänud pigem teisejärguliseks uurimissuunaks, piirdudes seni ennekõike poliitiliste kampaaniate, visuaalsete sümbolite, retooriliste loosungite jm taolise analüüsiga, kuid oma raamatuga anname süstemaatilise aluse poliitilisele semiootikale kui omaette teadusharule,“ ütles raamatu teine autor, Tartu Ülikooli semiootika vanemteadur Andreas Ventsel. See on esimene monograafia, kus esitatakse läbinisti semiootiline käsitlus poliitikast nii teoreetiliste lähtekohtade, meetodite kui ka empiiriliste rakenduste mõttes ning kus vaadeldakse võimu, valitsemise ja demokraatia problemaatikat ennekõike semiootilise nurga alt. Ühtlasi püüavad autorid sellega ehitada silda sotsiaal- ja kultuuriteaduslike lähenemisviiside vahele.

Teos on juba leidnud rahvusvahelist tunnustust: muu hulgas on sellele kirjutanud heakskiitva arvustuse Lancasteri Ülikooli professor Bob Jessop, keda võib pidada praeguse aja mõjukaimaks valitsemis- ja riigiteoreetikuks. Lisaks on seda esile tõstnud California Berkeley Ülikooli professor Mark Bevir, kes on üks tõlgendava poliitikateaduse juhtkujusid, ning Soome viidatuim sotsioloog ja sealse teaduste akadeemia professor Pertti Alasuutari.

Kirjastuses Palgrave Macmillan ilmunud üle 300-leheküljeline monograafia „Juhatus relatsioonilisse poliitikaanalüüsi: poliitiline semiootika kui teooria ja meetod“ (originaalpealkirjaga „Introducting Relational Political Analysis: Political Semiotics as a Theory and Method“) on osa Peeter Selja juhitava projekti „PUT1485 Relatsiooniline lähenemine nurjatute probleemide valitsemisele“ uurimistulemustest. Projekti rahastab Eesti Teadusagentuur.   

Lisateave:
Peeter Selg, Tallinna Ülikooli poliitikateooria professor, 619 9586, peeter.selg@tlu.ee 
Andreas Ventsel, Tartu Ülikooli semiootika vanemteadur, 737 5314, andreas.ventsel@ut.ee

Sandra Sommer pressinõunik tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee