Teadusprojektis „eMOTIONAL Cities“ kaardistatakse linnad neid loovate inimeste taju põhjal

Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži teadlased teevad rahvusvahelises nelja-aastases uurimisprojektis kindlaks, kuidas mõjub linn kui elukeskkond inimeste tervisele ja millised tegurid põhjustavad tervisealast ebavõrdsust. Projekt „eMOTIONAL Cities“ algas 1. märtsil ja sai Euroopa Komisjoni raamprogrammist „Horisont 2020“ ligi viis miljonit eurot.

Üleilmne linnastumine nõuab jõulist ja tõenduspõhist lähenemist küsimusele, kuidas mõjutavad linna planeerimine ja kujundamine selle elanike füüsilist ja psühholoogilist seisundit. Emotsioonid on meie valikutes tähtsal kohal, sest emotsionaalne seisund mõjutab muude tegurite kõrval märkimisväärselt meie heaolu ja tervist. 

Projekti „eMOTIONAL Cities“ eesmärk on pakkuda tõenduspõhist teadmist sellest, kuidas kujundab linn kui tehis- ja looduskeskkond inimeste kognitiivseid ja emotsionaalseid protsesse. Projekti käigus uuritakse neurobioloogilisi signaale, mis vastutavad emotsioonide ja otsuste tegemise eest ajal, mil inimesed suhestuvad linnakeskkonnaga. Hinnatakse ka vanuselist ja soolist eripära ning kergemini haavatavate rühmade spetsiifikat – näiteks kaasatakse uuringutesse kergete kognitiivsete häiretega vanemaealised isikud. Sellega loodetakse heita valgust inimeste vaimse ja füüsilise tervise parandamise võimalustele.

Uuringute tulemused võimaldavad katsetada ja hinnata linnaplaneerimispoliitika strateegiaid ning nende mõju targa linna kui jätkusuutliku kaasava keskkonna toimimisele. Projekti käigus korraldatakse peale tehniliste mõõtmiste välikatseid. Täiskasvanud vabatahtlikke kutsutakse üles läbima linnakeskkonnas oma tavalisi töölkäimiseks vajalikke teekondi. Et vaadelda, kuidas nad keskkonnaga suhestuvad, kogutakse ruumilisi, keskkonda puudutavaid, käitumuslikke, psühholoogilisi ja neurobioloogilisi andmeid. Katsed toimuvad neljas linnas: Kopenhaagenis, Lissabonis, Londonis ja Lansingis Ameerika Ühendriikides.

Konsortsiumi eMOTIONAL Cities juht on Lissaboni Ülikooli geograafia ja linnaplaneerimise instituut. Projektis osaleb 12 asutust, mille hulka kuulub nii ülikoole kui ka eraettevõtteid seitsmest riigist: Portugalist, Hispaaniast, Ameerika Ühendriikidest, Suurbritanniast, Saksamaalt, Taanist ja Eestist.

Eestis toimuvad uuringud nii Tartus kui ka Tallinnas, projekti Eesti partnerid on Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž ning Tartu Ülikooli psühholoogia instituut. Tartu Ülikooli psühholoogia instituut töötab välja projekti katsed, analüüsib tulemusi ning hindab linnaruumiga seotud vaimset tervist ja emotsionaalset enesetunnet. TTÜ Tartu kolledž vastutab Eesti linnakeskkonnas tehtavate sensormõõtmiste ühendamise eest teiste projekti käigus kogutavate andmetega. Sensorandmeid kogutakse koostöös ettevõttega Thinnect, kes paigaldas Tallinna ja Tartusse üle 900 sensori, millega jälgitakse inimeste jaoks olulisi keskkonnaparameetreid, nagu müra, liiklustihendus ja õhu kvaliteet. 

Lisateave: 

Kairi Kreegipuu, Tartu Ülikooli psühholoogia instituut, kairi.kreegipuu@ut.ee

Lembit Nei, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, e-post: lembit.nei@taltech.ee