Ülikooli tegevust puudutavad terminid

Ülikooli dokumentides ja tõlgetes, plankidel, kuulutustes, töötajate visiitkaartidel, trükistes, teadetes ning veebilehtedel kasutatakse ühtseid ametialaseid termineid, mille määravad kindlaks eesti terminite komisjon ja inglise terminite komisjon.

Allpool on esitatud ülikooli tegevust puudutavate terminite eesti- ja ingliskeelne loend. Eraldi tabel on esitatud vananenud terminite kohta, mida võib vaja minna vanemate dokumentide tõlkimisel.

Eesti terminite asjus võib pöörduda keelenõunik Helika Mäekivi poole (helika.maekivi@ut.ee), inglise terminite asjus tõlkija Ann Kuslapi (ann.kuslap@ut.ee) poole.

 
Ülikooli liikmete ameti-, au- ja muud nimetused University members, job titles, honorary titles

Ülikooli töötajate ameti- ja muid nimetusi saab otsida ka ülikooli veebilehe otsinguaknast. Selleks tuleb vajutada lehe ülaosas hallil menüüribal luubi kujutisel, sisestada inimese nimi ja valida funktsioon „töötajate seast“. Ülikooli liikmed saavad kasutada lisaks siseveebi otsingut.

For job titles and other titles of the university staff, we advise using the search option on the university website. Open the search function by clicking on the magnifying glass symbol in the upper grey menu bar, enter the person's name and select the "employees" option. University members can also use the contact search on the intranet.
akadeemiline sekretär academic secretary
akadeemiline töötaja
lühend: ak töötaja
academic staff member
arst-resident resident doctor
asendusliige alternate member
assistent assistant
audoktor honorary doctor
auliige honorary fellow
dekaan dean
dekanaadi juhataja head of dean's office
direktor
lühend: dir
director
doktorant doctoral student
eelretsensent peer reviewer
emeriitdotsent
lühend: em-dots
associate professor emerita/emeritus
emeriitprofessor
lühend: em-prof
professor emerita/emeritus
finantsjuht head of finance
haldur building manager
haldusdirektor director of estates
haldusjuht administrative manager
juhataja head
juhiabi assistant to ...
jurist legal counsel
järeldoktor postdoctoral researcher
kaasprofessor
lühend: kaasprof
associate professor
kantsler director of administration
karjäärinõustaja career counsellor
keelenõunik Estonian language counsellor
koordinaator coordinator
korraline (akadeemiline töötaja) ordinary (academic staff member)
korralised õppejõud ja teadustöötajad ordinary faculty members; ordinary teaching and research staff
külalislektor visiting lecturer
külalisprofessor
lühend: külalisprof
visiting professor
külalisteadur visiting research fellow
külalisõppejõud visiting teaching staff member
külalisüliõpilane visiting student
lektor lecturer
nooremlektor
lühend: n-lektor
junior lecturer
nooremteadur
lühend: n-teadur
junior research fellow
nõukogu esimees council chair
oponent opponent
peaspetsialist
lühend: peaspets
senior specialist (for ...)
prodekaan vice dean
professor
lühend: prof
professor
programmijuht programme director
projektijuht project manager
projekti koordinaator project coordinator
prorektor vice rector
raamatukoguhoidja librarian
rahvusvahelise koostöö juht head of international cooperation
rektor rector
rektori abi assistant to the rector
residentuuriprodekaan vice dean for residency
retsensent reviewer
spetsialist
lühend: spets
specialist
teadlane researcher
teadur research fellow
teadus- ja arendustegevuse nõunik research and development adviser
teadusprodekaan vice dean for research
teadusprorektor vice rector for research
teadustöötaja research staff member, researcher
tuutor tutor
tugitöötaja support staff member
töö vahetu korraldaja immediate supervisor
uurija-professor academy research professor
vahetusüliõpilane exchange student
vastutusala juht area director
väliskülalisüliõpilane international visiting student
välisüliõpilane international student
õigusnõunik legal counsel
õpetaja teacher
õppedisainer instructional designer
õppejõud teaching staff (member)
õppekorralduse spetsialist academic affairs specialist
õppeprodekaan vice dean for academic affairs
õppeprorektor vice rector for academic affairs
õppetooli hoidja holder of chair ad interim
õppeülesande täitja adjunct instructor (kui ei ole teaduskraadi); adjunct lecturer (kui on teaduskraad)
üliõpilane student
üliõpilaskonna esimees president of the Student Union

 

 
Struktuuriüksuste, otsustus- ja nõuandvate kogude üldnimetused Structural units, decision-making and advisory bodies

Ülikooli struktuuriüksuste täpsed nimetused leiab ülikooli struktuuritabeli juurest. Ülikooli liikmed saavad kasutada lisaks siseveebi rubriiki „Kontaktid“.

ajutine komisjon ad hoc committee
akadeemiline komisjon academic committee
akadeemiline struktuur academic structure
akadeemiline üksus academic unit
alaline komisjon standing committee
atesteerimiskomisjon evaluation committee
avatud ülikool open university
dekanaat dean's office
eelarvekomisjon Budget Committee
instituudi nõukogu institute council
instituut institute
interdistsiplinaarne üksus interdisciplinary unit
kantselei Administrative Office
keskus centre
kolledž college
kolledži nõukogu college council
konsortsium consortium
kuratoorium Advisory Board
labor lab
laboratoorium laboratory
lektoraat division
nõukoda advisory board
osakond department (akadeemilises üksuses); office (tugiüksuses)
rektoraadi büroo Rector's Strategy Office
rektoraat Rector's Office
senat senate
struktuuriüksus structural unit
talitus (tugiüksus) unit, service (olenevalt tööst)
teaduskond

school

tugistruktuur support structure
tugiüksus support unit
töökorralduslik üksus work organisation unit
valdkond faculty
valdkonna nõukogu faculty council
valdkonna valitsus faculty board
valdkonnaväline asutus non-faculty institution
valimiskogu electoral council
valimiskomisjon election commission
väliseesti külalisprofessuur expatriate Estonian visiting professorship
õppekomisjon Academic Affairs Committee
õppetool chair
ülikooli nõukogu university council
üliõpilasesindus Student Union
üliõpilaskonna juhatus Student Union Board
üliõpilaskonna volikogu Student Parliament
 
Ülddokumendid  
arengukava strategic plan
asjaajamiseeskiri Documentary Procedure Rules
doktoriõppe lepe doctoral study agreement
eraraha kaasamise strateegia strategy for the involvement of private funds
finantsstrateegia financial strategy
hea tava good practice
keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted language and internationalisation principles
kodukord rules of procedure
korraldus (nt rektori) directive
kvaliteedijuhtimise põhimõtted principles of quality management
käskkiri (rektori) decree
määrus (nõukogu ja senati) regulation
otsus (nt nõukogu) resolution
põhikiri (ülikooli asutuste) statutes
raamatupidamise sise-eeskiri Internal Accounting Rules
ruumilise arengu strateegia spatial development strategy
statuut statutes (konsortsiumi); statute (stipendiumi, auhinna)
töökord Work Rules
vastuvõtueeskiri Admission Rules
õigusakt (ülikooli õigustloov akt) university bylaw

õppekorralduseeskiri
lühend: ÕKE

Study Regulations
üliõpilaskonna põhikiri Statutes of the Student Body

 

 
Üldterminid General terminology
akadeemiline kalender academic calendar
akadeemiline puhkus academic leave
arsti põhiõpe basic medical studies
arvestus pass/fail evaluation
avalik-õiguslik juriidiline isik legal person in public law
baasfinantseerimine baseline funding
bakaureuseeksam bachelors exam
bakalaureusekraad bachelor’s degree
bakalaureusetöö bachelors thesis
bakalaureuseõpe bachelors studies
doktorikraadi taotleja (esitanud doktoritöö kaitsmisele) doctoral candidate
doktoritöö doctoral thesis
doktoritöö kavand doctoral thesis project
doktoriõpe doctoral studies
doktoriõppe programm doctoral programme
eelretsensioon peer review
eksmatrikuleerima exmatriculate
emeriteeruma retire with emeritus status
ekstern external student
erakorraline istung special session
eriala specialisation
hajaõpe flexible learning
immatrikuleerima matriculate
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe integrated bachelors and masters studies
järeldoktorantuur postdoctoral fellowship
kaasjuhendamine co-supervision
karjäärimudel career model
kaugõpe distance learning
kohustuslik aine compulsory course
kontaktõpe contact learning
korraline istung regular session
kutse professional qualification
kutsekraad professional degree
kutsetunnistus professional certificate
kõrvaleriala minor specialisation
lisaeriala additional specialisation
lähiõpe face-to-face learning
lõputöö thesis (tasemeõppes, õppetaset märkimata); final paper (väljaspool tasemeõpet, nt täiendusõppes)
magistrieksam master’s exam
magistritöö masters thesis
magistritöö kavand masters thesis project
magistriõpe masters studies
mikrokraad micro-credential
mikrokraadiprogramm micro-credential programme
nominaalne õppeaeg standard period of study
nõukogu istung council session
osakoormusega õpe part-time study
peaeriala major specialisation
praktika practical training; traineeship
praktikaleping traineeship agreement
praktikum practical class
põimõpe blended learning
päevaõpe regular study
reimmatrikuleerima rematriculate
residentuur residency
riiklikust tegevustoetusest rahastatav õppekoht student place financed from the state activity support
senati istung senate session
sessioonõpe block mode study
teadmussiirdedoktorantuur industrial doctorate
teadmussiirdemagistrantuur industrial master's programme
teadmussiirdepõige industrial sabbatical
teenetemärk honorary decoration
tunnistus certificate
täiendusõpe continuing education
täiskoormusega õpe full-time study
vabaaine optional course
valikaine elective course
vastutusvaldkond field of responsibility
veebiõpe online learning
VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) RPL (recognition of prior learning and professional experience)
väljaspool riiklikku tegevustoetust rahastatav õppekoht student place not financed from the state activity support
õpe teaching and study (olenevalt kontekstist võib olla ka ainult teaching või study)
õpetajakoolitus teacher training
õpiränne study mobility
õppeaine course

õppeinfosüsteem
lühend: ÕIS

study information system
õppekava curriculum
õppekava nominaalkestus standard duration of the curriculum
õppekoht student place
õppenädal study week
õppetasust vabastatud õppekoht tuition-waiver student place
ühisjuhendamine joint supervision
ühiskasutusega labor shared-resource facility
 
Siin on esitatud  vananenud terminid, mida võib vaja minna vanemate dokumentide tõlkimisel    
administratsioonidirektor director of administration  
diplomitöö diploma thesis  
diplomiõpe diploma studies  
dotsent associate professor vt kaasprofessor
erakorraline professor professor extraordinaria/extraordinarius vt külalisprofessor
erakorralised õppejõud ja teadustöötajad faculty members; extraordinary teaching and research staff vt külalistöötajad
haldus- ja tugistruktuur administrative and support structure vt tugistruktuur    
haldusdirektori büroo Office of the Director of Estates  
haldusosakond Estates Office  
internatuur internship  
juhtivteadur research professor vt professor
korralised õppejõud ja teadustöötajad ordinary faculty members; ordinary teaching and research staff  
kutsekraad professional degree  
põhikiri charter vt statutes
regionaaltalitus Regional Development Unit  
riigieelarveline õppekoht state-funded student place  
riigieelarveväline õppekoht non-state-funded (=student-funded) student place  
riiklik koolitustellimus state-commissioned education  
sihtfinantseeritavad teadusuuringud targeted research projects  
statsionaarne õpe non-distance learning vt päevaõpe
teadus- ja arenduskomisjon Office of Research and Development  
teadus- ja arendustegevuse sihtfinantseerimine targeted financing of research and development projects  
teadus- ja kutsekraadid research and applied degrees  
teaduskond faculty vt school
teadusteema research topic  
tellimuslik teadus- ja arendustöö contract research  
täienduskoolitus continuing education  
uurimis- ja arendustoetus research and development grant  
valdkond area of teaching and research vt faculty
vanemassistent senior assistant vt lektor
vanemteadur senior research fellow vt kaasprofessor
välissuhete osakond International Relations Office vt rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
õppeinfosüsteemi talitus Study Information System and Analysis Unit  
õppekorraldus- ja kvaliteeditalitus Degree Studies and Quality Assurance Unit  
üldosakond Administrative Office  
ülikooli valitsus university board  
üliõpilasnõustaja student adviser  
üliõpilaspsühholoog student psychologist  
üliõpilasvahetuse nõustaja student exchange coordinator  

 

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli uus arengukava

Technologicumi projekteerimislepingu allkirjastamine

Sõlmiti Maarjaväljale rajatava uue õppe- ja teadushoone projekteerimisleping