Skip to main content

Ülikooli tegevust puudutavad terminid

Ülikooli dokumentides ja tõlgetes, plankidel, kuulutustes, töötajate visiitkaartidel, trükistes, teadetes ning veebilehtedel kasutatakse ühtseid ametialaseid termineid, mille määravad kindlaks eesti terminite komisjon ja inglise terminite komisjon.

Allpool on esitatud ülikooli tegevust puudutavate terminite eesti- ja ingliskeelne loend, mis on praegu ajakohastamisel. Tärn (*) tähistab juba aegunud termineid, st üksusi või positsioone, mida sellise nimetusega enam ei eksisteeri.

Eesti terminite asjus võib pöörduda keelenõunik Helika Mäekivi poole (helika.maekivi@ut.ee), inglise terminite asjus tõlkijate Ann Kuslapi (ann.kuslap@ut.ee) või Merike Kala-Siku (merike.kala-sikk@ut.ee) poole.

Ametinimetused, aunimetused Job titles, honorary titles
administratsioonidirektor* Director of Administration
akadeemiline sekretär Academic Secretary
allüksuse juhataja head of subunit
arst-resident medical resident
asendusliige alternate member
assistent Assistant
asutuse direktor director of institution
audoktor Honorary Doctor
auliige Honorary Fellow
dekaan Dean
dotsent Associate Professor
emeriitdotsent Associate Professor emerita/emeritus
emeriitprofessor Professor emerita/emeritus
erakorraline professor Professor extraordinaria/extraordinarius
erakorralised õppejõud ja teadustöötajad extraordinary faculty; members extraordinary teaching and research staff
ERASMUSE koordinaator Erasmus Coordinator
esindaja Representative
   
finantsjuht Head of Finance
   
haldur, majahaldur Building Manager
haldusdirektor* Director of Estates*
haridustehnoloog Educational Technologist
infotöötaja Information Specialist
instituudi juhataja head of institute
juhtivteadur Research Professor
jurist, õigusnõunik Legal Counsel
kantsler Director of Administration
karjäärinõustaja Career Counsellor
korraline professor Professor in Ordinary; Professor
korralised õppejõud ja teadustöötajad ordinary faculty members; ordinary teaching and research staff
külalisteadur visiting research fellow
külalisõppejõud visiting teaching staff member
lektor Lecturer
osakonna juhataja (akadeemiline struktuur) head of department
osakonna juhataja (haldus- ja tugistruktuur) head of office
peaspetsialist Senior Specialist (for...)
prodekaan Vice Dean
programmijuht Programme Director
projektijuht Project Manager
projekti koordinaator Project Coordinator
prorektor Vice Rector
rahvusvahelise koostöö juht Head of International Cooperation
rektor Rector
residentuuriprodekaan Vice Dean for Residency
sekretär Secretary
struktuuriüksuse juht head of structural unit
talitus (haldus- ja tugistruktuuri üksus) unit, service (vastavalt töö iseloomule)
teadur Research Fellow
teadusprodekaan Vice Dean for Research
teadusprorektor Vice Rector for Research
teadusprorektori abi Assistant to the Vice Rector for Research
teadustöötajad research staff, researchers
teadus-arendustöö valdkonna jurist Legal Counsel for Research and Development
turundusspetsialist Marketing Specialist
tuutorite koordinaator Tutor Coordinator
vanemassistent Senior Assistant
vanemteadur Senior Research Fellow
vastutusala direktor Area Director
ÕISi nõustaja Study Information System Adviser
ÕISi spetsialist Study Information System Specialist
õpetaja Teacher
õppejõud teaching staff 
õppejõud ja teadustöötajad academic staff; faculty members; teaching and research staff
õppekorralduse spetsialist

Academic Affairs Specialist

õppeprodekaan Vice Dean for Academic Affairs
õppeprorektor Vice Rector for Academic Affairs
õppetooli hoidja Holder of Chair ad interim
õppeülesande täitja Adjunct Instructor (kasutatakse, kui ei ole teaduskraadi); Adjunct Lecturer (kasutatakse, kui on teaduskraad)
õppevaldkonna jurist Legal Counsel for Academic Affairs
üliõpilasnõustaja Student Adviser
üliõpilaspsühholoog Student Psychologist
üliõpilasvahetuse nõustaja Student Exchange Coordinator
Struktuuriüksused, otsustus- ja nõuandvad kogud Structural units, decision-making and advisory bodies

Ajakohastatud struktuuriüksuste nimetused ülikooli välisveebis
 
ajutine komisjon ad hoc committee
akadeemiline komisjon Academic Committee
akadeemiline struktuur academic structure
akadeemilised struktuuriüksused academic units
alaline komisjon standing committee
allüksus subunit
eelarvekomisjon Budget Committee
erakorraline istung special session
haldus- ja tugistruktuur administrative and support structure
instituut institute
interdistsiplinaarne keskus interdisciplinary centre
interdistsiplinaarne üksus interdisciplinary unit
keskus centre
kolledž college
korraline istung regular session
lektoraat division
nõuandev kogu advisory body
nõukogu council
nõukogu istung council sitting
nõukogu esimees Council Chair
osakond (teaduskonnas) department
osakond (haldus- ja tugistruktuuri üksuses) office
osakonna nõukogu department council
otsustuskogu decision-making body
struktuuriüksus structural unit
talitus unit, service
teaduskond

faculty (kuni 01.01.2016)

school (teise tasandi struktuuriüksuse tähenduses al 01.01.2016)

õppekomisjon Academic Affairs Committee
õppetool Chair
ülikooli asutus university institution
ülikooli nõukogu University Council
üliõpilasesindus Student Union
valdkond

area of teaching and research (teaduskondade rühma tähenduses kuni 01.01.2016)

faculty (esimese tasandi struktuuriüksuse tähenduses al 01.01.2016)

valimiskogu electoral council
valimiskomisjon election commission
Dokumendid Documents
arengukava Strategic Plan
asjaajamiseeskiri Written Business Procedure Rules
kodukord (nõukogu) Rules of Procedure
korraldus (rektori) Directive
käskkiri (rektori) Decree
määrus (nõukogu) Regulation
otsus (nõukogu) Resolution
põhikirjad (ülikooli asutuste) Charters (kuni 2015. a lõpuni); Statutes (al 2016 ka asutustel ja instituutidel/kolledžitel)
põhimäärus Constitutive Regulations
raamatupidamise sise-eeskiri Internal Accounting Rules 
statuudid (interdistsiplinaarsete keskuste) Charters; Statutes (al 2016)
statuudid (stipendiumite, tunnustuste) Statutes
töösisekorraeeskiri Internal Work Procedure Rules
õigusakt (ülikooli) university bylaw
õppeinfosüsteemi korralduse eeskiri Rules Governing the Organisation of the Study Information System
õppekorralduseeskiri Study Regulations
üliõpilaskonna põhikiri Statutes of the Student Body
Üldterminid General terminology
akadeemiline puhkus academic leave
arsti põhiõpe basic medical studies
aruandlus internal reporting
arvestus pass/fail evaluation
avalik-õiguslik juriidiline isik legal person in public law
baasfinantseerimine baseline funding
bakalaureusetöö bachelor's thesis
bakalaureuseõpe bachelor's studies
diplomitöö diploma thesis
diplomiõpe diploma studies
doktorant doctoral student
doktorikraadi taotleja (esitanud doktoritöö kaitsmisele) doctoral candidate
doktoritöö doctoral thesis
doktoriõpe doctoral studies
eksmatrikuleerimine deletion from matriculation register
ekstern external student
immatrikuleerimine matriculation
internatuur* internship*
juhtimine governance
kaugõpe* distance learning*
kontroll (TÜ põhikirja VIII osa tähenduses) audit, auditing
kutsekraad professional degree
lõputöö (tasemeõppe kontekstis õppetaset märkimata) thesis
lõputöö (väljaspool tasemeõpet, nt täiendkoolitusõppe kursusel) final paper
magistritöö master's thesis
magistriõpe master's studies
nominaalne õppeaeg standard period of study
oponent opponent
osakoormusega õpe part-time study
praktika practical training; traineeship
praktikaleping traineeship agreement
reimmatrikuleerimine rematriculation
residentuur residency
retsensent reviewer
riigieelarveline õppekoht state-funded student place
riigieelarveväline õppekoht non-state-funded (=student-funded) student place
riiklikust tegevustoetusest rahastatav õppekoht student place financed from the state activity support
riiklik koolitustellimus state-commissioned education
sihtfinantseeritavad teadusuuringud targeted research projects
statsionaarne õpe* non-distance learning*
teadus- ja arendustegevuse sihtfinantseerimine targeted financing of research and development projects
teadus- ja kutsekraadid research and applied degrees
teadusteema research topic
tellimuslik teadus- ja arendustöö contract research
täienduskoolitus continuing education
täiskoormusega õpe full-time study
uurimis- ja arendustoetus research and development grant
vabaaine optional course
valikaine elective course
vastutusalad spheres of responsibility
VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) RPL (recognition of prior learning and professional experience)
väljaarvamine deletion from matriculation register
väljaspool riiklikku tegevustoetust rahastatav õppekoht student place not financed from the state activity support
õpe teaching and study (vastavalt kontekstile võib olla ka ainult "teaching" või "study"
õpetajakoolitus teacher training
õppekoht student place
ühiskasutusega labor shared-resource facility
#ülikoolist
Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser

Rektor Toomas Asser: riigi tagatiseta ei saa ülikoolid halduslepinguid allkirjastada

Jaga
25.01.2022
Jaga
23.01.2022
Jaga
21.01.2022