Valmis riigi äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikme käsiraamat

Rahandusministeeriumi ja Tartu ülikooli koostöös valminud riigi äriühingu ning sihtasutuse nõukogu liikme käsiraamat annab ülevaate juhtimiseks vajalikest erialastest teadmistest ja õiguslikust raamistikust.

Käsiraamat koondab riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmete eduka tegevuse jaoks olulist teavet: räägitakse osaluspoliitika üldistest põhimõtetest ja riigivara valitsemise reeglitest, seadustest ja õigusaktidest, väärtuspõhisest juhtimisest ning strateegilisest planeerimisest, finantsjuhtimisest ja auditeerimisest, riskijuhtimisest ning sisekontrollist. Raamatus tutvustatakse häid kogemusi, käsitletakse esile kerkinud murekohti ning vastatakse tekkida võivatele küsimustele.

„Riigi äriühingute ja sihtasutuste tegevus on erinevate huvide ning eesmärkide kombinatsioon, milles nõukogu liikmetel on tasakaalustav roll. Käsiraamatusse koondatu annab nõukogu liikmetele tuge, aitab teadvustada avalikku sektorisse kuuluva organisatsiooni tegevuse eripärasid ning ühendada avalikust huvist lähtuvat juhtimist erasektori heade tavadega,“ ütles rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi. „Kuigi käsiraamat on suunatud eelkõige riigi osalusega organisatsioonide nõukogudele, võib see olla abiks ka kohaliku omavalitsuse osalusega ühingute nõukogudele ning sobib ka kõigile teistele, kes soovivad täiendada juhtimiseks vajalikke teadmisi.“

Käsiraamatu koostasid rahandusministeeriumi tellimusel Toomas Haldma, Krista Jaakson, Kurmet Kivipõld, Elsa Leiten, Illari Lään, Priit Sander, Maaja Vadi ja Andres Vutt Tartu ülikoolist ning Piret Tõnurist Tallinna tehnikaülikoolist, toimetas Tõnis Virovere rahandusministeeriumist. Autorid lähtusid käsiraamatu koostamisel riigi äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmete praktilisest vajadusest saada käsiraamatust võimalikult palju tuge organisatsiooni juhtorganis tõhusaks  tegutsemiseks. 

“Autorite suurimaks proovikiviks oligi leida tasakaal juhtimise erinevate tahkude, erialaste baasteadmiste ning rakenduslike aspektide vahel nii, et nõukogu igal liikmel oleks käsiraamatu abil võimalikult lihtne mõista kavandatavate otsuste eeldusi, aluseid ja seoseid erinevate juhtimisvaldkondadega ning langetada piisava põhjalikkusega kaalutletud otsuseid,” kinnitas käsiraamatu üks autoreid, Tartu ülikooli majandusarvestuse professor Toomas Haldma. “Koostöö praktikutega ning hinnangud ekspertidelt aitasid käsiraamatu jaoks leida sobilikke näited ja teha mõistlikud valikud. Heameelt teeb see, et käsiraamat on sobilik ka riigi äriühingute ja sihtasustuste liikmete täiendusõppekursuste õppematerjaliks ning seda on edaspidi võimalik täiendada õppijate arvamusi ja vajadusi arvestades,” lisas ta.

Eesti riigil on 2017. aasta lõpu seisuga osalus 29 tegutsevas äriühingus. Riigi äriühingutel on vara üle 6 miljardi euro väärtuses ja neis töötab ligi 15 tuhat inimest. Eelmise aasta lõpu seisuga tegutses 76 riigi poolt asutatud sihtasutust. Sihtasutustel on vara üle 1 miljardi euro ja neis töötab 13 tuhat inimest. Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogudes on kokku ligikaudu 500 nõukogu liiget.

Käsiraamatuga saab tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel. (PDF)

Käsiraamatu koostamist rahastati Euroopa Sotsiaalfondist ja rahandusministeeriumi eelarvest.

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832