Doktorantide õpirände toetused

 (alategevus 1.2) - 1 kuni 10 kuud

Kuna Dora Pluss programm on lõppemas, siis uusi voorusid enam ei tule.

*****************************************************************************************************************************************************************************

Alternatiiviks Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium (järgmine tähtaeg 15.10.2022)

Toetust on võimalik kasutada ka akadeemilisel puhkusel ja pikendusaastal olles. Akadeemilisel puhkusel olevad taotlejad peavad lisama taotlusele juhendaja soovituskirja õpirände vajalikkuse kohta. NB! Õpiränne peab lõppema hiljemalt 31.12.2022.

Doktorantide õpirände toetuste koduleht

Palun tutvu enne taotluse esitamist toetuse taotlemise ja kasutamise tingimustega!

Toetatakse doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse 1 kuni 10 kuu jooksul. Toetada on võimalik õpirännet riiki, mille kohta on kehtestatud elamistoetuse ühikuhind. 

Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond. Tegevuse elluviijaks on Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond.

Toetuse andmise eesmärk
Doktorantide õpirände toetamise eesmärk on parandada doktorantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides, tõsta doktoriõppe efektiivsust ning tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele.

Toetuse andmise tingimused

  • Toetatakse doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse.
  • Õpiränne on füüsiline ümberasumine välisriiki selleks, et õppida, osaleda koolitusel või mitteformaalses või informaalses õppes.
  • Doktorant võib toetust taotleda enam kui üks kord õppeaja jooksul, arvestades, et iga õpirände minimaalne periood on 31 kalendripäeva ning kokku on võimalik toetust saada maksimaalselt 10 kuu eest.

Toetuse suurus
Doktorantide  õpirände  kulude  katmiseks  makstakse  stipendiumi,  mille  suurus  arvutatakse  sõidukulu  ja elamiskulu ühikuhinna alusel.
Arvestuse aluseks on rahastamislepingus toodud stipendiumi periood.

1. Sõidutoetus
Õpirände sõidutoetust on võimalik taotleda õpirände lähtekohast sihtkohta (välisriigi ülikooli või teadusasutuse asukohta) ja tagasi reisimise kulude katteks. Ainult ühel suunal reisimiseks ei ole võimalik toetust saada. Õpiränne peab algama ja lõppema samas linnas. Rahastatakse nii Eestist kui välismaalt algavaid reise.
Sõidutoetuse suurus sõltub õpirände lähte- ja sihtkoha vahelisest distantsist.
NB! Distantsi arvestamisel kasutatakse ainult Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit

Sõidutoetuse määrad
Distants linnast linna (üks suund) Toetus edasi-tagasi reisi kohta (lähtekohast sihtkohta ja tagasi)
100-499 km 180 eurot
500-1999 km 275 eurot
2000-2999 km 360 eurot
3000-3999 km 530 eurot
4000-7999 km 820 eurot
8000 ja enam km 1100 eurot

Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses.

2. Elamistoetus
Õpirände elamistoetuse ühikuhinnad on kehtestatud sihtriikide põhiselt stipendiumipäeva kaupa. Nendesse riikidesse minekuks, mille ühikuhinda Lisa 2 ei sätesta, ei ole võimalik elamistoetust taotleda.
Elamistoetust makstakse välisriigis viibimise perioodil.

Toetuse taotlemine
Toetuse taotlemiseks esitab taotleja ülikoolipoolsele Dora Pluss koordinaatorile õpirände kohta käivad andmed akadeemilise mobiilsuse töökeskkonna kaudu. Lisaks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • kinnituskiri doktorandi vastuvõtmise kohta, mille annab vastuvõttev ülikool või teadusasutus;
  • doktoritöö juhendaja kinnitatud tööplaan välismaal viibimise ajaks.

Toetuse taotlusi saab esitada 15. veebruariks, 15. maiks, 15. augustiks ja 15. novembriks. Ülikool edastab stipendiaatide info Haridus- ja Noorteametisse järgmise kalendrikuu 1.kuupäevaks (nt 15.veebruari taotlusvooru tulemused 1.märtsiks jne). Taotlus tuleb esitada arvestusega, et see jõuaks Haridus- ja Noorteametisse hiljemalt 4 nädalat enne õpirände algust.

NB! Akadeemilise mobiilsuse keskkonnas pole vajalik Kulude lehel vajutada "Tekita lähetus Digilähetuse keskkonnas".

Akadeemilise mobiilsuse töökeskkonda puudutavate küsimuste korral võta ühendust: Annela Oona, annela.oona@ut.ee, 737 6539

Taotluste hindamine
Stipendiaatide osas teeb valiku õppeprorektori moodustatud komisjon, kuhu kuulub üks liige valdkonna dekaani ettepanekul igast valdkonnast. Komisjoni kuuluvad:
1. Riho Altnurme, HV, teadusprodekaan - komisjoni esimees
2. Piia Post, LT, teadus-arendusprodekaan
3. Alan Altraja, MV, pulmonoloogia professor
4. Andra Siibak, SV, meediauuringute professor

Toetuse kasutamine
Ülikool edastab stipendiaatide andmed Haridus- ja Noorteametile iga taotlusvoorule järgneva kuu 1.kuupäeval (nt 15. veebruari tähtajaga taotluste korral 1. märtsiks). Amet võtab stipendiaatidega ühendust, et sõlmida toetuse suurust ja kasutamise tingimusi sätestav leping. Toetuse ettemakse tehakse peale lepingu sõlmimist. Peale õpirännet tuleb ametile esitada toetuse kasutamist tõendavad dokumendid.

Vajalikud dokumendid

Alategevuse 1.2 juhend Tartu Ülikoolis (kehtiv alates 01.01.2017)
 

Lisainfo:

Dora Pluss koordinaator: Annela Oona, annela.oona@ut.ee, 737 6539

Haridus- ja Noorteameti kontakt: Eneli Külaots, eneli.kulaots@harno.ee, 730 0716

Image
el_regionaalarengu_fond_horisontaalne_11.jpg
Map of the study landscapes and populations of Primula veris

Iris Reinula kaitseb doktoritööd „Genetic variation of grassland plants in changing landscapes“

Härghein

Tule Ellujäämise Kunstide Loodusloovusfestivalile, mis toimub 5.–15. juunini

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale