Juhendamine

Siit lehelt leiad ülevaate doktorantide juhendamisega seotud korrast ja headest tavadest. Lisaks üldistele põhimõtetele, millele juhendamisel toetuda, võivad tavad olla erialati erinevadnendega on võimalik lähemalt tutvuda oma osakonnas.
Juhendamine on Sinu doktoriõpingute oluline osa.
Doktorant ja juhendaja koostavad ühiselt doktorandi uurimistöö ja karjääriplaanidega kõige paremini sobiva individuaalplaani. Tartu Ülikool on loonud mõned juhendamisprotsessi hõlbustavad juhtnöörid nii doktorantidele kui ka töötajatel.

Ülikooli kord

 Doktoriõppe eeskiri sedastab, et:

 • doktorandil võib olla rohkem kui üks juhendaja, kellest üks määratakse vastutavaks juhendajaks; 
 • doktorandi juhendajal peab olema doktorikraad, põhjendatud juhul võib teha ka erandi; 
 • kui doktorandil on mitu juhendajat, peab üks neist töötama ülikoolis – enamasti on see vastutav juhendaja;
 • õpingute ajal on võimalik määrata doktorandile uus juhendaja;
 • nii doktorant kui ka juhendaja võivad teha ettepaneku juhendamisleppe muutmiseks.Loe lähemalt
 • Doktorandil võib olla juhendaja nii Tartu Ülikoolist kui ka välisülikoolist. Ühisjuhendamise ehk cotutelle lepingu puhul saab doktorant diplomi mõlemast ülikoolist. Loe lähemalt
 • Teadmussiirde doktorandil on üks juhendaja Tartu Ülikoolist ning teine juhendaja partnerorganisatsioonist, millega on sõlmitud koostööleping. 

Doktoriõppe hea tava annab käitumisjuhised nii doktorantidele kui ka juhendajatele ning põhimõtted, millest lähtudes määratakse doktorandile juhendaja. Loe lähemalt

Olulist juhendamisest

Doktoriõpinguid alustades on oluline arvestada sellega, et juhendamine on protsess. Juhendamise näol on tegemist pikaaegse suhtega Sinu ja Sinu juhendaja vahel, mille kestel areneb Sinu oskus iseseisvalt uurimistööd teha. Juhendaja võtab endale vastutuse Sinu uurimistöö suunamisel ja sellele kaasa aitamisel. Lisaks annab ta Sulle nõu õpingute planeerimise, publitseerimise, konverentsidel osalemise ja Sinu doktoritöö seisukohast oluliste õppeainete ja koolituste kohta. See, milline Sinu juhendamisprotsess välja näeb, sõltub Sinu programmist, erialast, juhendaja tööharjumustest ning ka Sinu enda vajadustest ning õpi- ja tööharjumustest. 

Juhendamine on vastastikku kasulik protsess, mille kestel õpivad ja arenevad teadlastena nii juhendatav kui ka juhendaja. Juhendaja ülesanne on doktoranti toetada ja suunata tema doktoriõpingute kestel. Lisaks teadusalase nõu andmisele on juhendaja ülesanne anda doktorandile ka karjäärialast nõu, aidata tal orienteeruda akadeemilises keskkonnas ning juhatada doktoranti ülikooli pakutavate tugiteenuste juurdeseda eriti juhul, kui vastasel juhul võib kannatada doktorandi edasijõudmine.

 • juhendaja oleks kursis kõikide probleemidega, mis võivad mõjutada doktorandi edasijõudmist;
 • kohtumised juhendajaga toimuksid korrapäraselt;
 • ei tekiks huvide konflikti;
 • individuaalplaan oleks ajakohane ja vastaks uurimistöö vajadustele – teadustöö on oma olemuselt dünaamiline.
 • aitama planeerida doktorandi teadus- ja õppetööd; 
 • andma nõu, tagasisidet ja vajalikku tuge;
 • olema kättesaadav;
 • jälgima, et ei tekiks huvide konflikti.

Õpingute alustamine

Siit leiad infot juhendamiskokkuleppe kohta, mis sõlmitakse doktorandi ja tema juhendaja(te) vahel. Lisaks on selgitatud ootuste sõnastamise töölehe eesmärke. Tööleht on abivahend doktorandi ja juhendaja vahelise sissejuhatava vestluse läbiviimisel ja edaspidise töö korraldamisel. 

Juhendamiskokkulepe sõlmitakse doktorandi, tema juhendaja(te) ja ülikooli vahel ühe kuu jooksul pärast immatrikuleerimist. Eksternidel on sama kohustus. 

Leppes pannakse kirja, kuidas juhendajad omavahel vastutust ja tööülesandeid jagavad. Lisaks on leppes sõnastatud intellektuaalse omandi õiguste ja isikuandmete konfidentsiaalsuse üldised põhimõtted.

Doktorantuuri eduka läbimise eeldus on vastastikusel mõistmisel põhinev koostöö ning doktorandi tugevate ja nõrkade külgede arvestamine. Et õpinguid alustav doktorant ja vastutav juhendaja mõistaksid paremini teineteise ootusi ning arusaamu doktoriõppest ja selle läbimisest, tuleb neil õppeaasta alguses nendel teemadel vestelda.

Vestluse pidamisel on kasulik abivahend ootuste sõnastamise tööleht. Selle täitmine annab doktorandile parema ülevaate doktorantuuriga seotud olulistest teemadest ja juhendajale suurema selguse, kus doktorant vajab rohkem suunamist. Mõlemad pooled saavad suurema kindlustunde edaspidise töö korraldamisel. Töölehe abil saab sõnastada doktoriõppe eesmärgi ja sellega seotud ootused, määrata doktorandi ja juhendaja rollid ja vastutuse, seada paika juhendamisrutiini (kohtumised jm), teha kindlaks teadustööga seotud õigused ning töö kirjutamise ja publitseerimise viisid.

Töölehe täidavad doktorant ja juhendaja eraldi, pidades silmas konkreetset doktoriprojekti. Oma kohtumisel võrdlevad juhendaja ja doktorant oma vastuseid, arutades esmajoones läbi erinevad seisukohad, ent vaadates läbi ka sarnased arvamused. Vestluse käigus saab tõstatada ka muid teemasid, mis ei sisaldu töölehel.

Täidetud vorme ei koguta ega arhiveerita, aga töölehel põhineva vestluse pidamine on kohustuslik. Doktorandi esimesel atesteerimisel esitab atesteerimiskomisjon küsimusi vestluse tulemuste kohta.

Juhendamine distantsilt

Kuigi näost-näkku kohtumised on juhendamisel eelistatud, on nii mõnigi kord erinevatel põhjustel vaja doktoranti juhendada ka distantsilt. Siit leiad juhiseid ja näpunäiteid, mis aitavad nii juhendajatel kui ka doktorantidel säilitada tõhus koostöö ja juhendamine.

Distantsilt juhendamise strateegiaid  

Ajal, mil näost-näkku kohtumised on piiratud või ei ole üldse võimalikud, võib juhendaja ja tema juhendatavate vahelise hea suhte säilitamine või loomine olla keerukas. Doktorant võib tunda end üksi ning eraldatuna oma juhendajast ja kaasdoktorantidest, mis võib osutuda väga stressirohkeks. Seega on äärmiselt oluline säilitada korrapärane kohtumiste ajakavanii on doktorant toetatud ning jõuab teadus- ja õppetöös paremini edasi.

 • Leppige koos juhendatavaga kokku korrapärased kohtumised. Olenevalt doktorandi edasijõudmisest on võimalik kasutada nii asünkroonset tagasisidet kui ka sünkroonset tagasisidet vestluse näol.
 • Ole selge oma ootuste osas juhendatavale ning selle osas, kui kaua võtab aega juhendatava töö tagasisidestamine.
 • Julgusta juhendatavat üle vaatama oma ajalist tegvuskava vastavalt tema individuaalplaanile ning toeta teda ülesannete täitmisel.
 • Julgusta juhendatavat kasutama erinevaid ülikooli pakutavaid tugiteenuseid, mis toetavad tema edasijõudmist ning vähendavad üksindustunnet.
 • Pea kinni kokku lepitud kohtumistest või kui neid ei ole, palu juhendajalt korrapäraseid kohtumisi. Korrapärased kohtumised on distantsilt töötmisel eriti olulised, kuna vähese kontakti tulemusena võivad ka kergesti lahendatavad probleemid tunduda ületamatutena.
 • Ole selge oma ootuste ja tähtaegade osas ning selles, millal soovid juhendajalt tagasisidet saada.
 • Ühine veebipõhise tugigrupiga või loo see ise! Näiteks võib see olla kirjutamisrühm, kus saad koos kaasdoktorantidega kirjutada ja üksteise tekste tagasisidestada, oma edasijõudmist jälgida ja ühiseid eesmärke seada.

 

Tehnilise toe saamiseks tutvuge palun Tartu Ülikooli arvutiabi juhenditega