Autor:
The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers

Doktorandi eneseanalüüs

Eneseanalüüs aitab kaasa Su professionaalsele arengule ja läbimõeldud doktoriõpingutele. Selle abil saad teadvustada ja hinnata oma enesetäiendamise vajadust ja võimalusi.

Doktorandi eneseanalüüsi vorm on töövahend, mis aitab Sul valmistuda individuaalplaani, iga-aastaste perioodiplaanide ja atesteerimisaruannete koostamiseks. Täidetud vormi saad võtta aluseks ka juhendamiskohtumiste planeerimisel. Eneseanalüüsi materjalid ei kuulu kohustuslike atesteerimisdokumentide hulka, kuid atesteerimiskomisjon võib esitada eneseanalüüsi kohta küsimusi.

Eneseanalüüsi vormis on rõhuasetus ülekantavatel ehk eluks üldvajalikel oskustel. Neid kombineerides saad koos erialase ja teadustöö tegemiseks vajaliku pädevusega kujundada oma igakülgset asjatundlikkust ja laiemat vaadet olenemata sellest, kas Sinust saab teadlane ja õppejõud või väljaspool ülikooli töötav spetsialist. Siia kuuluvad näiteks oskus lahendada keerulisi probleeme, teha koostööd ja juhtida meeskondi, töötada mitmekultuurilises keskkonnas, olla innovaatiline, selgitada oma ideid jne. Eneseanalüüs on seega ka karjääriplaneerimise vahend, mille kasutamine aitab Sul omandada sõnavara ja suuremat enesekindlust tulevaste tööandjatega suhtlemiseks.

Soovituslikud sammud

Eneseanalüüs põhineb Sinu programmi õpiväljunditel, mis kirjeldavad ülekantavaid oskusi, mida sinult doktorikraadi omandamiseks oodatakse. Alusta õpiväljundite ja alltoodud ülekantavate oskuste raamistike lugemisest ning püüa õpiväljundid enda jaoks oskuste kaupa loogilisteks osadeks jagada.

Oma ülekantavaid oskusi saad arendada nii oma igapäevategevuses, sh doktoritöö kirjutamisel ja muus teadus- ja arendustegevuses, kui ka ainekursustel ja koolitustel õppides. Eneseanalüüsi tehes pane enda jaoks selgelt kirja, millist tegevust Sa doktoriõppes enesearenguks vajalikuks pead.

Image
Soovituslikud sammud

Ülekantavatel oskustel on erinev kaal olenevalt erialast, uurimistööst ja karjääriplaanidest. Mõtle, millised on sinu vajadused, otsi ülikoolis pakutavaid enesetäiendusvõimalusi ja aruta oma plaane juhendaja(te)ga. Tegutse plaanipäraselt ja jälgi, et püsiksid ajakavas.

Eri karjääriastmetel on vajadused ja ootused veidi erinevad. Ka Sa ise arened ja seepärast võib Su tegevus- ja ajakava aastate jooksul muutuda. Vaata see aeg-ajalt üle ja uuenda seda, et see kajastaks Su tegelikke enesetäiendamise vajadusi.

Abimaterjal

Eneseanalüüsi tehes võiksid tutvuda ülekantavate oskuste raamistikega. Allpool on inspiratsiooni pakkumiseks esitatud kaks Euroopa raamistikku, mis on mõeldud kitsamalt teadustöötajatele. Nende abil saad läbi mõelda doktoriõppes Sulle vajalikud ülekantavad oskused. Pea silmas, et raamistikud rõhutavad elukestvat õpet ega eelda kõiges ühtviisi kõrget taset.

  • Oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatori (ESCO) pädevusraamistik teadlastele: ResearchComp.
  • Euroopa doktorantide ja noorteadlaste nõukogu (EURODOC) ülekantavate oskuste raamistik karjääri alustavatele teadlastele (vt joonis).

    Image
    Pildil on välja toodud üheksa ülekantavat oskust.
    Weber, C. T. et al. (2018). Identifying and Documenting Transferable Skills and Competences to Enhance Early Career Researchers Employability and Competitiveness. Brussels: European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers. (autor: The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers)