MOOCide loomise põhimõtted

Vaba juurdepääsuga e-kursuste (ingl MOOCs) väljatöötamise ja toimumise põhimõtted

Vaba juurdepääsuga e-kursus on avatud registreerimisega täielikult veebipõhine täiendusõppeprogramm, millel kõik soovijad saavad tasuta osaleda.

Vaba juurdepääsuga e-kursused töötatakse välja ja need toimuvad täiendusõppe eeskirjas kehtestatud täiendusõppe korraldamise nõuete kohaselt. Vaba juurdepääsuga e-kursuste väljatöötamisel ja läbiviimisel on soovitatav lähtuda järgnevatest põhimõtetest.

Vaba juurdepääsuga e-kursuse väljatöötamine

1. Vaba juurdepääsuga e-kursus luuakse ülikooli Moodle´i õpikeskkonnas ning selle maht on üldjuhul 1 EAP (26 tundi õppija tööd). Suurema mahuga vaba juurdepääsuga e-kursuste loomine on põhjendatud siis, kui 1 EAP mahus kursusega ei saa katta teemat piisavalt põhjalikult, et osalejad saavutaksid seatud õpiväljundid. Suurema mahuga vaba juurdepääsuga e-kursuste loomise vajaduse üle otsustab vastava struktuuriüksuse juht.

2. Vaba juurdepääsuga e-kursuse loomisel on soovitatav lähtuda  kvaliteetse e-kursuse loomise juhendist ning kursus vastab kvaliteetse e-kursuse kriteeriumidele. Vaba juurdepääsuga e-kursuse õppejõul/õppejõududel on soovitatav taotleda pärast kursuse esimest toimumist sama kalendriaasta e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus vaba juurdepääsuga e-kursusele kvaliteedimärki ja arvestada kursusele hindamise käigus antud tagasisidega.

3. Vaba juurdepääsuga e-kursuse komponendid on:
3.1. kursuse tutvustus ja õpijuhis;
3.2. suhtlemisvahendid (nt foorumid);
3.3. iseseisvat õppimist toetavad õppematerjalid, sh teema sissejuhatus, tekstilised õppematerjalid ja loengute videoklipid iga alateema kohta (soovitatavalt kuni kümne minuti pikkused, sisaldavad subtiitreid originaalkeeles ning võimalusel ka muudes keeltes);
3.4. õppijaid aktiveerivad tegevused, näiteks enesetestid, automaatselt hinnatavad testid, foorumiarutelud ja ülesanded, mille puhul tagasisidet annavad kaasõppijad;
3.5. küsimustik kursuse ja õpikeskkonna kohta tagasiside andmiseks.

4. Vaba juurdepääsuga e-kursuse välja töötanud struktuuriüksuse juht tagab, et autori varalised õigused e-kursusele kuuluksid ülikoolile. Kui õppematerjalide väljatöötamine ei ole autori töölepingu järgne ülesanne, siis tagab e-kursuse välja töötanud struktuuriüksuse juht, et autoriga sõlmitakse autorileping, kus lepitakse kokku autori varaliste õiguste ülikoolile loovutamine. Vajaduse korral lepitakse e-kursuse autoriga kokku ka autori isiklike õiguste litsentseerimine ülikoolile.

5. Vaba juurdepääsuga e-kursuse väljatöötamisel pakub tehnilist tuge õppeosakonna elukestva õppe keskus ning videoloengute salvestamisel tasulise teenusena infotehnoloogia osakonna visuaalmeedia talitus (vt hinnakirja).

Vaba juurdepääsuga e-kursuse toimumine

6. Vaba juurdepääsuga e-kursuse läbiviimise korraldab kursuse välja töötanud struktuuriüksus kindlaksmääratud ajal kestusega 4-6 nädalat/1 EAP kohta. Kui kursuse välja töötanud struktuuriüksus soovib, siis pakub korralduslikku tuge elukestva õppe keskus.

MOOCi täiendusõppeprogrammi registreerimisel ÕISis tuleb märkida toimumise liigiks MOOC (ingliskeelse MOOCi puhul lisaks ka Rahvusvaheline), lõpetajale väljastatavaks dokumendiks Tunnistus, kuna MOOCide puhul ei väljastata tõendeid ning soovitatav on lõpetajale väljastada dokument digitaalselt.

7. Vaba juurdepääsuga e-kursuse info lisatakse ülikooli MOOCide veebilehele https://moocs.ut.ee.

8. Vaba juurdepääsuga e-kursusele osalejaks registreerumine avatakse soovitatavalt üks kuu enne toimumise algusaega, mis on eriti oluline ingliskeelsete rahvusvaheliste kursuste puhul. Kui MOOCina toimuva täiendusõppeprogrammiga paralleelselt on loodud samade õpiväljundite ning mahuga tasemeõppeaine ning sellele ainele registreeritutena osalevad MOOCil ka tudengid, siis tuleb jälgida, et need tudengid ei oleks samaaegselt registreeritud ka täiendusõppeprogrammile.

9. Vaba juurdepääsuga e-kursusel juhendatakse kursusele registreerunud täiendusõppijaid ja hinnatakse nende õpitulemusi. Sisulise juhendamise ja hindamise korraldab e-kursuse välja  töötanud struktuuriüksus. Tehniliste probleemide lahendamisel pakub tuge elukestva õppe keskus.

10. Vaba juurdepääsuga e-kursusele ja/või kursuse õppematerjalidele on kursuse esimese toimumise algusajast alates kõigil huvilistel igal ajahetkel ligipääs külalise staatuses (isikut tuvastamata).

11. Vaba juurdepääsuga e-kursusele registreerunud täiendusõppijatele, kes on kursuse toimumise ajal täitnud kursuse lõpetamise nõuded, väljastatakse digitaalne või paberil täiendusõppe tunnistus. Digitaalne tunnistus on tasuta, kuid paberil tunnistuse väljastamise eest võib struktuuriüksus soovi korral vastavalt kehtestatud hinnale tasu küsida. Paberil tunnistus saadetakse täiendusõppijale posti teel. Vt Täiendusõppe õppetasu kehtestamise, arveldamise ja õppetasust vabastamise kord.

12. Vaba juurdepääsuga e-kursust viiakse kindlaksmääratud ajal soovitatavalt läbi vähemalt kolm korda.

01.04.2016 toimus MOOCide infoseminar MOOCide loojatele

Videoettekanne "MOOCide ülesehitus" (Triin Marandi)