Holger Virro kaitseb doktoritööd „Geospatial data harmonization and machine learning for large-scale water quality modelling“

8. detsembril kell 14.15 kaitseb Holger Virro geoinformaatika erialal doktoritööd „Geospatial data harmonization and machine learning for large-scale water quality modelling“ („Ruumiandmete harmoniseerimine ja masinõpe veekvaliteedi modelleerimiseks“).

Juhendajad:
kaasprofessor Evelyn Uuemaa, Tartu Ülikool
dr Alexander Kmoch, Tartu Ülikool

Oponent:
kaasprofessor Victor Francisco Rodriguez Galiano, Sevilla Ülikool (Hispaania)

Kokkuvõte
Põllumajanduslik reostus põhjustab jätkuvalt magevee kvaliteedi üleilmset halvenemist. Tõhusate veemajandamise meetmete väljatöötamisel on oluline osa veekvaliteedi modelleerimisel. Veekvaliteedi laialdaseks modelleerimiseks on aga vajalik hea ruumilise katvusega lähteandmete olemasolu.

Töö eesmärk oli parandada ja harmoniseerida veekvaliteedi modelleerimiseks vajalikke andmestikke ning arendada välja masinõppe raamistik, mida saaks kasutada riigiüleseks veekvaliteedi modelleerimiseks.

Töö üheks väljundiks on Eesti mullastikuandmebaas EstSoil-EH. EstSoil-EH atribuudid olid sisendiks masinõppe mudelile, mida kasutasin mulla orgaanilise süsiniku sisalduse prognoosimiseks. Selgus, et proovivõtukohtade keskkonnatingimused mõjutasid mudeli prognoosi täpsust. Globaalse veekvaliteedi andmete parandamiseks loodi viie andmestiku põhjal andmebaas Global River Water Quality Archive (GRQA). Mullasüsiniku mudeli loomise käigus õpitu põhjal arendati välja raamistik üle-eestiliseks veekvaliteedi modelleerimiseks. Mudel prognoosis toitainete kontsentratsioone 242 Eesti jõe valglas. Saadud mudelite täpsus on võrreldav Baltimaades varem rakendatud mudelitega. Mudelite täpsust mõjutas valglate suurus, kuna prognoosid olid üldjuhul ebatäpsemad väiksemates valglates. Seejuures piisas rahuldava täpsuse saavutamiseks vähem kui pooltest tunnustest, mis näitab, et tunnuste arvust olulisem on nende kirjeldusvõime. Seega on loodud masinõppe mudelid rakendatavad piirkondades, kus tunnuste tuletamiseks vajalike lähteandmete katvus on piiratud.