Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted

Lähtekohad

  1. Tartu Ülikool (edaspidi: ülikool) on eri teadussuundi ühendav rahvusvaheline rahvusülikool.
  2. Rahvusülikoolina hoiab ja arendab ülikool eesti keelt, eestikeelset haridust, kultuuri ning pärandit.
  3. Ülikoolis õpib ja töötab võimekas ja motiveeritud rahvusvaheline kogukond, kelle õppe-, teadus- ja arendustöö on rahvusvahelisel tipptasemel. Ülikool eeldab oma töötajatelt aktiivset väliskogemuse omandamist.
  4. Ülikool väärtustab mitmekesist keele- ja kultuuriruumi ning edendab võrdset kohtlemist.
  5. Ülikooli strateegilised partnerid on eelkõige Euroopa tunnustatud teadusülikoolide võrgustikud ning Aasia ja Põhja-Ameerika kõrgetasemelised teadusülikoolid, kellega tehtav koostöö põhineb tippkompetentsil ja vastastikustel teaduskontaktidel.
  6. Kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgil kasutab ülikool rahvusvahelistumisel loodussäästlikke võimalusi.