Akadeemilistele ametikohtadele kandideerimiseks vajalikud dokumendid ja õigusaktid

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid ja õigusaktid

Professori ja kaasprofessori konkursist osavõtuks nõutavad dokumendid:

 • avaldus rektori nimele;
 • nõuetekohane elulookirjeldus
 • teadustööde loetelu;
 • nõutavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade koopiad. Kandidaadilt on õigus nõuda kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade originaale või kinnitatud ärakirju. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;
 • töötamisperioodi eesmärkide ja nende saavutamise tegevuskava kirjeldus (kuni 1500 sõna);
 • konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Professori ja kaasprofessori ametikohale kandideerides palume esitada dokumendid eesti ja inglise keeles.

Koopiate arv: 1

Pane tähele, et kandideerimisel tuleb esitada töökuulutuse juures väljatoodud dokumendid, kuna töökuulutuse juures võib olla lisatud nõutavaid dokumente.


Lektori, nooremlektori, õpetaja (meditsiiniteaduste valdkonnas assistendi), teaduri ja nooremteaduri konkursist osavõtuks nõutavad dokumendid:

 • avaldus rektori nimele;
 • nõuetekohane elulookirjeldus
 • teadustööde loetelu;
 • nõutavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade koopiad. Kandidaadilt on õigus nõuda kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade originaale või kinnitatud ärakirju. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;
 • konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Koopiate arv: 1

Pane tähele, et kandideerimisel tuleb esitada töökuulutuse juures väljatoodud dokumendid, kuna töökuulutuse juures võib olla lisatud nõutavaid dokumente.


Pane tähele, et keeleseaduse kohaselt peavad tähtajatu töölepinguga akadeemilised välistöötajad olema pärast viit tööaastat Eestis omandanud vähemalt B1-tasemel eesti keele oskuse. Akadeemiline töötaja tõendab keeleoskust oma esmasel atesteerimisel, mis toimub viiendal tööaastal alates tähtajatu töölepingu kehtimahakkamisest.


Konkursi läbiviimisel on aluseks TÜ "Akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise kord" ning "Salajase hääletamise kord". Konkursi võitjaga asutakse läbirääkimistesse töölepingu tingimuste üle, mh lepitakse läbirääkimistel kokku täpne tööle asumise aeg.

Tutvu õigusaktidega:

Tartu Ülikooli uue õppe- ja teadushoone võidutöö „Sudoku“

Tartu Ülikooli uue õppe- ja teadushoone arhitektuurse lahenduse võitis töö „Sudoku“

Rektor Toomas Asser kõnepuldis

Rektor: eelolevatel aastatel tuleb Eesti mõtteline keskpunkt nihutada Kirde-Eestisse

Raamat "Eestikeelse Tartu ülikooli esimene aastasada"

Eestikeelse ülikooli esimene aastasada jõudis kaante vahele