Doktoranditoetus

Doktoranditoetust on õigus saada enne 2022/23. õppeaastat sisse astunud doktorandil

… kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel,
… kes õpib täiskoormusega õppes või osakoormusega õppes õppekulusid hüvitamata,
… kes on toetuse määramisele eelnenud õppeaasta jooksul positiivselt atesteeritud või on esimese aasta doktorant,
… kes ei ole akadeemilisel puhkusel,
… kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust, v.a. osakoormusega õppes õppekulusid hüvitamata õppival doktorandil, kellel on õigus saada doktoranditoetust nominaalajast osakoormuses õpitud aja võrra pikema aja jooksul.

Doktoranditoetuse saamiseks ei ole vaja taotlust esitada.

 

Määramine ja maksmine

2023/24. õppeaastal on doktoranditoetuse suuruseks 660 eurot kuus.

Doktoranditoetus määratakse hiljemalt 20. septembriks septembrist augustini (12 kuuks), kevadsemestril immatrikuleeritud doktorandile 20. veebruariks (12 kuuks).  Õppeaasta keskel immatrikuleerimise korral alates immatrikuleerimise kuust (12 kuuks). Välisdoktorandile, kes on esitanud taotluse Eestis elamisloa saamiseks, on õigus määrata doktoranditoetus alates elamisloa kehtima hakkamise kuust kuni järgneva õppeaasta alguseni või kui välisdoktorant immatrikuleeriti pärast õppeaasta algust, immatrikuleerimisest 12 kalendrikuu möödumiseni. Doktoranditoetus makstakse igal kalendrikuul 25. kuupäevaks sama kalendrikuu eest, välja arvatud septembrikuu toetus, mis makstakse 30. septembriks.

Doktorandi negatiivsel atesteerimisel või atesteerimata jätmisel lõpetatakse doktoranditoetuse maksmine atesteerimiskoosolekule järgnevast kalendrikuust.

 

Määramine ja maksmine akadeemilise puhkuse ajal

Akadeemilisel puhkusel viibides doktoranditoetust ei maksta.

Doktorandile, kes viibib toetuse määramise ajal akadeemilisel puhkusel, määratakse doktoranditoetus alates akadeemilise puhkuse lõpukuupäevale järgnevast kalendrikuust kuni järgneva õppeaasta alguseni.

Doktorandile, kellele on määratud doktoranditoetus ja kes siirdub akadeemilisele puhkusele, lõpetatakse toetuse maksmine viimasele õppetööl viibitud päevale järgnevast kalendrikuust arvates.

Akadeemiliselt puhkuselt naastes kontrollitakse viimase atesteerimise toimumist. Kui viimasest atesteerimisest on möödas kaks õpitud semestrit, siis tuleb doktorandil läbida uus atesteerimine ja doktoranditoetus määratakse pärast atesteerimist.
Kui viimasest atesteerimisest ei ole möödas 12 kuud, jätkatakse doktoranditoetuse maksmist järele jäänud kuude ulatuses.

 

Määramine ja maksmine osakoormusega õppes

Kui üliõpilane on langenud täiskoormusest osakoormusesse ja on õppekulude hüvitamisest vabastatud, makstakse doktoranditoetust 50% riigieelarvega kehtestatud doktoranditoetuse määrast.

Täiskoormusest osakoormusesse langedes tuleb osakoormuses õppides õpingute eest õppetasu maksta.

Doktoriõppes osakoormusega õppides makstakse õppetasu semestritasuna jooksva semestri eest. Semestritasu maksmise kohustus on ka väliskõrgkooli õppima minnes ja osakoormusega pikendusajal.

Osakoormusesse langedes on võimalik taotleda õppetasust vabastust üliõpilasel kui ta on alustanud täiskoormusega ja:

  • kes on keskmise, raske või sügava puudega (esitada koopia kehtivast puuet tõendavast dokumendist)
  • kes on alla 7-aastase lapse või kuni 16-aastase puudega lapse vanem või eestkostja (esitada lapse sünnitunnistus ja lapse puude korral ka arstliku ekspertiisi otsus lapse puude raskusastme kohta)

Õppetasu maksmisest vabastamist saab taotleda sügissemestril 15. septembrini ja kevadsemestril 15. veebruarini.

 

Maksmine õpingute lõpetamisel

Doktoranditoetuse maksmine lõpetatakse eksmatrikuleerimisele järgnevast kalendrikuust.

 

Lisainfo

Doktoranditoetuse maksmist ja määramist reguleerib riiklikul tasandil  õppetoetuste ja õppelaenu seadus. Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Stipendiumide ja õppetoetuste pealehele

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale