Juhend lõputöö avaldamise kohta

Üliõpilane või ekstern peab esitama lõputöö kaitsmisele koos elektroonse lihtlitsentsiga (loaga) lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks internetis Tartu Ülikooli raamatukogu digitaalarhiivis. 

Üliõpilane või ekstern annab lihtlitsentsiga ülikoolile loa oma lõputöö avalikustamiseks ülikooli veebikeskkonnas rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 4.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. Loe litsentsi CC BY NC ND versiooni 4.0 kokkuvõtet eesti keeles.

Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus.

Erandjuhtudel võib lõputöö autor nõuda piirangute kehtestamist lõputöö avaldamisele. Kui autor leiab, et tema lõputööd ei ole võimalik autori varaliste õiguste, isikuandmete kaitse seaduse või riigi- või ärisaladuste või muu salastatud teabe tõttu elektroonselt avaldada, peab autor enne lõputöö kaitsmisele esitamist taotlema õppeprodekaanilt lõputöö avaldamisele piirangute kehtestamist. Õppeprodekaan kehtestab korraldusega piirangud kuni viieks aastaks. Kui lõputöö avaldamisele on seatud tähtajaline piirang, avaldatakse lõputöö digitaalarhiivis pärast piirangu lõppemist.

Positiivsele hindele kaitstud lõputöö salvestatakse TÜ raamatukogu digitaalarhiivi DSpace kolme kuu jooksul pärast kaitsmist. Lisaks võib valdkond kehtestada korra, mille kohaselt tehakse avalikule kaitsmisele lubatud lõputöö struktuuriüksuse lehel kättesaadavaks ka enne kaitsmist.

  Lihtlitsentsid ja taotlusvorm lõputöö avaldamisele piirangute kehtestamiseks ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

 

Õppekorralduse pealehele