Kellel on viimane sõna inimõiguste kaitsel Euroopas?

UTTV otseülekanne: TÜ Euroopa õiguste professori ja Euroopa inimõiguste kohtu kohtuniku Julia Laffranque'i inauguratsiooniloeng TÄNA kell 16.15 aulas.

Demokraatlikes Euroopa õigusriikides on avaliku võimu tegevus allutatud põhiõiguste ja -vabaduste austamisele ning nendest kinnipidamisele. Euroopa Liidus (EL) on inimõiguste vallas peamisteks õiguslikeks alusteks Euroopa inimõiguste konventsioon, EL-i põhiõiguste harta ja liikmesriikide põhiseaduslikud aktid, sealhulgas Eesti põhiseadus, eelkõige selle teine peatükk.

Professor Julia Laffranque käsitleb oma loengus nende õigusallikate vahelisi suhteid, analüüsides Euroopa inimõiguste kohtu, Euroopa Liidu kohtu ja Eesti riigikohtu rolle põhiõiguste ja -vabaduste tõlgendamisel ning sisustamisel. Professor arutleb selle üle, kas põhiõiguste ja -vabaduste kaitse dokumentidel on hierarhia, kuidas toimida, kui erinevad sätted on vasturääkivad või kui regulatsioon hoopis puudub, millisesse kohtusse tuleks inimesel oma õiguste kaitseks pöörduda ning kuidas on Eesti kohtunikul võimalik teenida korraga kolme jumalat: Eesti põhiseadust, EL-i põhiõiguste hartat ja Euroopa inimõiguste konventsiooni.

Loeng on üles ehitatud teoorias väljendatud seisukohtade testimisele praktikas. Sellest aspektist, kellele jääb viimane sõna inimõiguste kaitsel, vaadeldakse nii rahvusvahelise, rahvusülese ja rahvuslikkuse seoseid kui ka seadusandja, täitevvõimu, kohtuvõimu ja veidi ka meediavõimu vastasmõju. Lõpetuseks peatutakse katsetel korrastada Euroopa õigusruumi muu hulgas seeläbi, et võimaldada Euroopa Liidul ühineda Euroopa inimõiguste konventsiooniga. 

Professor Julia Laffranque on Tartu ülikooli vilistlane, siin kaitses ta 2003. aastal ka doktorikraadi väitekirjaga „Kohtuniku eriarvamus. Selle võimalikkus ja vajalikkus Eesti Vabariigi Riigikohtus ja Euroopa Kohtus“. Ta on täiendanud end korduvalt Saksamaal, kus omandas 1998. aastal magistrikraadi summa cum laude, aga ka Euroopa ülikool-instituudis Firenzes ning praktiseerinud Euroopa komisjoni õigusteenistuses ning Saksamaa ja Prantsusmaa kõrgeimates halduskohtutes.

Julia Laffranque on töötanud justiitsministeeriumi EL-i õiguse talituse juhataja ja asekantsleri ning riigikohtunikuna. Praegu on ta Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik ja rahvusvahelise alalise vahekohtu liige. Aastatel 2008–2010 juhtis Laffranque Euroopa Nõukogu kohtunike konsultatiivkomiteed ning on praegu rahvusvahelise Euroopa õiguse ühenduse president. Euroopa õiguse teemalisi loenguid on ta nii üliõpilastele kui ka riigiametnikele lugenud alates 1999. aastast, 2006. aastal sai temast TÜ õigusteaduskonna dotsent.

Julia Laffranque on kirjutanud kaks EL-i õiguse teemalist õpikut, toimetanud mitmeid kogumikke ja on arvukate, sealhulgas rahvusvaheliste publikatsioonide ning Eesti põhiseaduse kommentaaride autor. TÜ Euroopa õiguse professoriks valiti Julia Laffranque 2011. aastal.

Tema peamised uurimisvaldkonnad on Euroopa avalik õigus, Euroopa Liidu liikmelisuse konstitutsioonilised ja institutsioonilised aspektid, liikmesriigi kohtute ja Euroopa Liidu kohtu vahelised suhted, kohtuniku sõltumatuse põhimõte, juurdepääs õigusemõistmisele ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitse.

Julia Laffranque'i inauguratsiooniloeng toimub 26. aprillil algusega kell 16.15 Tartu ülikooli aulas. Kõik on oodatud!

 

Lisainfo: Kady Sõstar, avalike suhete spetsialist, tel 737 5685, kady.sostar@ut.ee

 

Anneli Miljan
Tartu Ülikooli pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 515 0184
e-post anneli.miljan@ut.ee
www.ut.ee