Kikee Doma Bhutia kaitseb doktoritööd „Mythic history, belief narratives and vernacular Buddhism among the lhopos of Sikkim“

7. märtsil kell 12.30 kaitseb  Kikee Doma Bhutia folkloristika  erialal doktoritööd „Mythic history, belief narratives and vernacular Buddhism among the lhopos of Sikkim“ („Sikkimi Ihopode müüdiline ajalugu, usundilised jutud ja rahvapärane budism“).

Juhendaja:
professor Ülo Valk, Tartu Ülikool

Oponent:
dr Davide Torri, Università di Roma La Sapienza (Itaalia)

Kokkuvõte
Väitekiri käsitleb Sikkimis elevate lhopode ühiskondlikku, poliitilist ja majanduslikku elu, sellega seotud identiteediprobleeme ning suhteid usundiliste tavade ja kujutelmadega. Analüüsitud on lhopode rahvausundit, mille keskmes on inimeste suhted ja suhtlemisviisid üleloomulike jõududega. Põhjalikult on käsitletud lhopode müüdipõhist ajalugu ning nende usundiliste juttude repertuaari suhetes teiste etniliste rühmade uskumuste, rituaalide ja kultuuritraditsioonidega. Palju uskumusi levib hoiatusmuistendite kaudu, mida toetavad nii kogukondade sees kui ka üle nende piiride edasi antud müüdid ja ajaloolised motiivid. Lisaks on väitekirjas uuritud teisigi suulisi pärimusi, nagu isiklikud eluloolised jutustused ja memoraadid, samuti performatiivset rahvausku, nagu näiteks kohalikke rituaale. Töö aluseks on välitöödel kogutud materjalil ja žanrianalüüsil põhinev lähenemine usundile, milles võib näha nii muutusi kui ka järjepidevust ja milles põimuvad erinevate kogukondade vaatepunktid.

Kaitsmine toimub Teamsis aadressil https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYwNmY5NWYtMjkwZC00MzIzLTkyOWYtMWI1YjM3ZWYzY2Ni%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d356317-0d04-4abc-b6b6-8c9773885bb0%22%2c%22Oid%22%3a%2284448d68-e9aa-4680-a266-0d6eeffe5c80%22%7d.

tuugenid meres

Põhjatraalide eest kaitstud meretuulepargid toimivad mõneti kaitsealadena

Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Doktoritöö

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“