Korruptsiooniohu ennetamine

Et suurendada töötajate teadlikkust ning aidata neil vältida huvide konflikte ja korruptsiooniriske, on ülikool koostanud juhendi huvide konflikti ja korruptsiooniohtlike olukordade ennetamiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks.

Korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 3 punktide 4 ja 5 alusel ei ole ülikool kohaldanud toimingupiiranguid alljärgnevatel juhtudel.

Tuginedes korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-le 4, on Tartu Ülikooli senat salajase hääletamise korra punktis 8 sätestanud, et kui otsuse teeb otsustuskogu ning salajase hääletamisega otsustatakse otsustuskogu liikmega korruptsioonivastase seaduse tähenduses seotud isikusse puutuvat küsimust, siis seda otsustuskogu liiget automaatselt ei taandata, vaid tal on endal õigus otsustada, et ta ei osale küsimuse arutelus ja taandab ennast hääletamisest. Otsustuskogud, kus seda põhimõtet rakendatakse, on ülikooli senat ning valdkondade, instituutide, kolledžite ja ülikooli asutuste nõukogud. Ülikooli otsustuskogude moodustamisel on arvesse võetud erinevaid põhimõtteid, millest olulisemad on akadeemiliste töötajate esindatus, erialane ja teaduslik pädevus ja administratiivne vastutus. Juhul, kui taandada otsustuskogust kõik isikud, kes on korruptsioonivastase seaduse mõttes seotud selle inimesega, keda puudutavat otsust (nt ametikohale valimine) parasjagu tehakse, võib otsustuskogu koosseis kaotada oma sisulise pädevuse seda otsust üldse teha. Seetõttu ei taandata kõiki seotud isikuid otsustuskogust automaatselt, vaid neile antakse õigus ennast taandada, kui nad tunnevad, et ei suuda otsuse tegemisel erapooletuks jääda.

Tartu Ülikool ja Apromore Pty Ltd. sõlmisid 10. juulil 2020 teadus- ja arendustöö lepingu (maht esimesel aastal 132 400,80 eurot), mida täidab arvutiteaduse instituudi infosüsteemide professor Marlon Dumas. Prof Dumas on teatanud oma huvide konfliktist osaluse tõttu arendustööd tellinud ettevõttes. Arendustöö projekti käigus uuritakse, kavandatakse ja arendatakse edasi Apromore’i äriprotsesside analüüsi platvormi arhitektuuri ja andmekaeve algoritme, mille kohta on Dumas’l spetsiifilisi teadmisi varasemast teaduskoostööst Melbourne’i Ülikooliga, mille hargettevõte Apromore Pyt Ltd. on. Tartu Ülikoolil on Apromore’i platvormi spetsiifilist arendustööd võimalik teha vaid koos eelnimetatud ettevõttega, sest Apromore’i konkurendid kasutavad enda loodud lahendusi ning Dumas Apromore’i teadmised ei ole seal rakendatavad. Prof Dumas on Tartu Ülikoolis uurimissuuna juht ning tal on ainsana nõutaval tasemel teadmised Apromore’i arhitektuurist ja andmekaeve algoritmidest. Koostööprojekti käigus on võimalik vähemalt ühel üliõpilasel saada Apromore’i platvormi arendamise ja tööstusprojektis osalemise kogemus. Lisaks on oluline märkida, et Marlon Dumas’ ja Melbourne’i Ülikooli teadlaste varem koos tehtud Apromore’i suunalist teadustööd on võimalik edasi arendada ja tootestada (kommertsialiseerida) ainult nende hargettevõtte Apromore Pyt Ltd. kaudu.

Tartu Ülikoolil on ettevõttega BC Platforms AG koostööleping, mille eemärk on kasutada ettevõtte andmetöötlusplatvormi TÜ Eesti geenivaramu andmete töötlemiseks, et teha teadus- ja arenduskoostööd teiste partneritega. Lepingus on muu hulgas kokku lepitud, et professor Tõnu Esko on BC Platvormsi teadusnõukogus Tartu Ülikooli esindaja ja saab selle eest isiklikult tasu. PC Platforms maksab Tõnu Eskole tasu teadusnõukogus osalemise eest 500 eurot kuus ja alates teadusnõukogu esimeheks valimisest 2020. aasta jaanuarist igal aastal optsioone ettevõtte aktsiate omandamiseks, kokku 0,05% mahus aktsiakapitalist. Tõnu Esko kasutab Tartu Ülikooli teadustöös BC Platformsi andmetöötlusplatvormi, aga tal ei ole ülikoolis otseselt otsustusõigust selle üle, kas ettevõttega koostööd jätkata või mitte, sest lepingu on sõlminud ja seda saab muuta arendusprorektor genoomika instituudi direktori ettepanekul. Tõnu Esko roll ülikoolis on anda oma eksperditeadmiste põhjal soovitusi, milliste BC Platformsi andmetööstusplatvormi kaudu leitud partneritega teadus- ja arenduskoostööd teha. BC Platformsi tulu ei sõltu sellest, kui mitme platvormi kaudu leitud ettevõttega ülikool koostööd teeb. BC Platformsi ärimudel on müüa äripartneritele andmetöötlusplatvormi litsentse ja seda ei saa prof Esko enda tegevusega ülikoolis mõjutada. Tartu Ülikool ei ole Eesti geenivaramu andmete teaduskoostöö tegemiseks kasutamisel BC Platformsi andmetöötlusplatvormiga seotud, st ei ole piiranguid teha koostööd ettevõtetega, kes ei ole omandanud litsentsi BC Platformsi kasutamiseks.

Vastavalt akadeemiliste töötajate atesteerimise korra punktile 11.2 tuleb atesteerimiskomisjonil töötaja atesteerimisel muu hulgas arvesse võtta struktuuriüksuse juhi ja töö vahetu korraldaja hinnangut töötaja töötulemuste kohta. Juhul kui eelnimetatud rollis on atesteeritavaga seotud isik, jätab Tartu ülikool toimingupiirangu kohaldamata KVS § 11 lõike 3 punkti 4 alusel seoses sellega, et ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Eelnimetatud tingimustel on antud järgmised hinnangud:
-    Enn Lusti hinnang Karmen Lusti töötulemustele 21.04.2022.
 

Tartu Ülikool ja MTÜ Prof. Dr. Theda Rehbocki Susimetsa Philosophicum (registrinumber 80591506), mille juhatuse liige on TÜ prof. Margit Sutrop, teevad koostööd filosoofia ja eetika õpetamisel ning teadus- ja arendustöö tegemisel. MTÜ on omandanud pärimismenetluse kaudu Saksamaa LV kodanikult, Tartu Ülikooli külalisprofessorilt Theda Rehbockilt kaks kinnistut, Ilvese Laadi külas Häädemeeste vallas Pärnu maakonnas, reg osa nr 2542806, ja Susi Laadi külas Häädemeeste vallas Pärnu maakonnas, reg osa nr 2457906.

MTÜ Prof. Dr. Theda Rehbocki Susimetsa Philosophicum võimaldab TÜ teadlastel ja üliõpilastel kasutada MTÜ-le kuuluvaid ruume seminaride korraldamiseks, loometööks ja filosoofia- ning eetikaalast erialaraamatukogu uurimistööks. MTÜ Prof. Dr. Theda Rehbocki Susimetsa Philosophicum tegutseb eranditult ja vahetult heategevuslikel eesmärkidel. Ühingu tegevuse eesmärgiks on teaduse, arendustegevuse ja kultuuri edendamine. Põhikirjakohast eesmärki viiakse ellu eelkõige järgnevalt:

  • filosoofiakeskuse „Prof. Dr. Theda Rehbocki Susimetsa Philosophicum“ pidamine teadusürituste ja uurimisprojektide, seminaride, õpitubade, kultuuriürituste jms korraldamise kaudu Prof. Dr. Theda Rehbocki filosoofia ja teadustööde tutvustamine, uurimine ja edasiarendamine;
  • filosoofiliseks mõttetegevuseks ning teadustööks tingimuste loomine ja säilitamine kinnistutel Ilvese ja Susi, asukohaga Laadi küla, Häädemeeste vald;
  • uurimisülesannete ja sihtstipendiumide eraldamine Prof. Dr. Theda Rehbocki uurimisteemadega seotud teadustööks.

Kõigi nende eesmärkide elluviimiseks on vajalik MTÜ koostöö Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi ning Tartu Ülikooli eetikakeskusega, kuna just sinna on koondunud filosoofia ja eetika alane kompentents Eestis. Prof. Dr. Theda Rehbocki Susimetsa Philosophicumile kuulub ka prof. Theda Rehbocki suur erialane filosoofia ja eetikaalane raamatukogu, mille kasutamine on vajalik TÜ filosoofide ja eetikute ning üliõpilaste ja doktorantide teadustööks.

Prof. Margit Sutrop on Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor ja eetikakeskuse juhataja ning tal on oma valdkonna juhina ülesanne seista hea praktilise filosoofia ja eetikaalase uurimistöö, õpetamise ning eetikaalase diskussiooni arendamise eest kogu Eestis, samuti rahvusvahelise koostöö korraldamine praktilise filosoofia ja eetika vallas. MTÜ Prof. Dr. Theda Rehbocki Susimetsa Philosophicumi juhatuse liikmena on tal ülesanne luua ja säilitada Susimetsas filosoofiliseks mõttetegevuseks ning teadustööks vajalikud tingimused, korraldada Prof. Dr. Theda Rehbocki filosoofilise pärandi uurimist ja tutvustamist ning arendada Eesti-Saksa koostööprojekte ja kultuurisuhteid. Oma heakskiidu MTÜ tegevusele on andnud Saksamaa Liitbvabariigi suursaadik, Tartu Ülikooli rektor, Tübingeni ülikooli ja Konstanzi ülikooli koostööpartnerid.

Tartu Ülikool sõlmib MTÜ-ga Prof. Dr. Theda Rehbocki Susimetsa Philosophicum üürilepingud seminaride, väiksemate konverentside, kirjutamislaagrite jm uurimis- ja loometöö tegemiseks. Prof Margit Sutrop ei allkirjasta ülikooli nimel eespool nimetatud lepinguid ega otsusta ülikooli nimel lepingute tingimuste üle.

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Eksperdid arutasid kõrghariduse rahastamise tulevikku

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Delta building near Emajõgi

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust hakkab juhtima Mihkel Tammo