Kuidas mõjutab kultuur välisinvesteeringuid?

Kolmapäeval, 9. mail peab oma inauguratsiooniloengu TÜ rahvusvahelise turunduse professor Jorma Larimo.

Üks hargmaiste ettevõtete tegevust mõjutavatest võtmeaspektidest on kultuur – eeskätt asukohariigi rahvuslik kultuur. Viimase 50 aasta jooksul on otsesed välisinvesteeringud omandanud tähtsa rolli nii paljude hargmaiste ettevõtete kui ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuses välismaal.

Loengus antakse ühelt poolt ülevaade seostest kohaliku kultuuri,  iseäranis kultuuris kehtivate distantsinormide, ja välisinvesteeringuid puudutavate strateegiliste otsuste (investeeringu tegemise koht, omandivorm ja asutatava üksuse vorm) vahel ning teiselt poolt kohaliku kultuuri ja välisinvesteeringute tootluse vahel. Loeng võtab kokku varasemate uuringute tulemused ja esitab uut materjali Soome ja teiste Põhjamaade ettevõtete välisinvesteeringutes jälgitavate seoste kohta.

Jorma Larimo kaitses oma doktoriväitekirja 1993. aastal Vaasa ülikoolis, kus ta töötas alates 1997. aastast rahvusvahelise ärinduse dotsendi ja 2001. aastast rahvusvahelise turunduse professorina. Aastast 2010 on ta Vaasa ülikooli majandusteaduskonna prodekaan.

Professor Larimo omab suurt kogemust rahvusvahelises koostöös ja teadustöös ekspordi ja otseste välisinvesteeringute strateegiate ja tulemuslikkuse vallas. Ta on juhendanud üheksat edukalt kaitstud doktoritööd Vaasa ülikoolis, väitekirja on lõpetamas veel kolm tema juhendatavat doktoranti. Professor Larimo on enam kui 80 teadusartikli autor või kaasautor.

Oma artikleid on ta esitlenud tuntud rahvusvaheliste organisatsioonide konverentsidel: Academy of International Business, European International Business Academy (EIBA) ja Academy of Management. Tema töid on avaldanud juhtivad rahvusvahelise ärinduse teadusajakirjad, nende hulgas Journal of International Business Studies, Journal of International Marketing, International Business Review, Management International Review ja Journal of Business Research. Aastast 1999 on ta Soome rahvusvahelise ärinduse doktorikooli direktor, aastatel 2000–2010 esindas Soomet EIBA juhatuses, samuti osales aastaid teadusajakirjade toimetuste töös. Aastast 1994 on ta olnud Vaasa rahvusvahelise ärinduse konverentsi ning doktorantide rahvusvahelise õpitoa üks põhikorraldajaid, samuti mitmel EIBA aastakonverentsil valdkonnajuht.

Professor Larimo keskendub oma teadustöös ekspordile ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelistumisele, otsestele välisinvesteeringutele, rahvusvahelistele ühisettevõtetele ning osaluse omandamisele välismaistes ettevõtetes ja omandatud osaluste tootlusele, strateegiatele omandatud ettevõtetest väljumiseks, samuti Kesk- ja Ida-Euroopa turgudele sisenemise ning toodete seal turundamise strateegiatele.

Jorma Larimo professuuri Tartu Ülikoolis toetab Euroopa Sotsiaalfond DoRa programmi tegevuse 2 raames, mille eesmärk on välisõppejõude kaasates parandada kõrghariduse kvaliteeti.

Loeng "Kultuuri mõju otseste välisinvesteeringute otsustamisel" on inglise keeles ja toimub 9. mail TÜ ajaloo muuseumi valges saalis kell 16.15. Kõik on oodatud!

Lisainfo: Kady Sõstar, avalike suhete spetsialist, tel 737 5685, kady.sostar@ut.ee

 

Anneli Miljan
Tartu Ülikooli pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 515 0184
e-post anneli.miljan@ut.ee
www.ut.ee