Mihhail Fetissov kaitseb doktoritööd „Spatial decision support systems for ecosystem-based marine management“

6. septembril kell 12.15 kaitseb Mihhail Fetissov keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd ​​​​​„Spatial decision support systems for ecosystem-based marine management“ („Ruumiliste otsustustugede arendamine võimaldamaks merede jätkusuutlikku majandamist“).

Juhendajad:
kaasprofessor Robert Aps, Tartu Ülikool
professor Jonne Kotta, Tartu Ülikool

Oponent:
professor Gerald Schernewski, Leibnizi Läänemere Instituut (Saksamaa)

Kokkuvõte
Meremajanduse teostamiseks on vaja eri tüüpi ruumilist infot, millele tuginevad tööriistad on hädavajalikud kriisiolukorras reageerimiseks ja erinevate stsenaariumipõhiste analüüside läbiviimisel. Doktoritöös arendati veebipõhiseid operatiivseid otsustustugesid, mis võimaldavad koguda ja analüüsida andmeid ja teadmisi ning edastada tulemusi sidusrühmadele arusaadaval viisil, et hõlbustada kokkulepete sõlmimist. Sellist lähenemist illustreerib Next-Generation Smart Response Web (NG-SRW), mis võimaldab hinnata naftareostusega seotud keskkonnariske ja leida hädaolukordadele paremaid lahendusi. Naftalekke ruumilise leviku modelleerimine ja selle visualiseerimine võimaldab hinnata võimalike meetmete eeliseid, et kujundada sobiv reageerimisstrateegia. Lisaks valmis doktoritöö käigus PlanWise4Blue (PW4B) tööriist, millega hinnatakse erinevate survetegurite kumulatiivset mõju mereelustikule. PW4B tööriista saab kasutada inimtegevuste eraldi- ja koosmõjude prognoosimiseks nii tänapäevaste kui ka tuleviku kliimamuutuste tingimustes. Tööriista katsetati Läänemere piirkonnas Eesti mereala ruumilise planeerimise protsessis uurimaks erinevate meremajandamisstsenaariumite mõju erinevatele loodusväärtustele. Tulemused julgustavad kasutama modelleerimisel põhinevaid stsenaariumarvutusi otsustusprotsessides, et uurida inimtegevuse mõju ja/või kasu ökosüsteemi teenuste osutamisele ja vastupidi. Stsenaariumianalüüse kasutades saame teada ühiskonna eelistusi selle kohta, millist tulevikku nad eelistaksid ning paraneb otsustusprotsesside läbipaistvus.

Kaitsmist saab jälgida nii kohapeal (J. Liivi 2–127) kui ka Zoomis (kohtumise ID: 914 2372 8901, pääsukood: 923828).

#teadus
Seireuuring

Seireuuring annab ülevaate koroonaviiruse levimusest enne kooliaasta algust

17.08.2022
#teadus #ühiskonnale

Katri Pärna kaitseb doktoritööd „Improving the personalized prediction of complex traits and diseases: application to type 2 diabetes“ („Komplekstunnuste ja -haiguste personaalse ennetamise edendamine teist tüüpi diabeedi näitel“)

7. septembril kell 13.45 kaitseb Katri Pärna geenitehnoloogia erialal doktoritööd „Improving the personalized prediction of complex traits and diseases: application to type 2 diabetes“
16.08.2022
#teadus #ühiskonnale
15.08.2022