Nino Kokashvili kaitseb doktoritööd „Public sector evolution under conditions of political business cycle – theory and empirical evidence“

21. juunil kell 11.00 kaitseb Nino Kokashvili majandusteaduste erialal doktoritööd „Public sector evolution under conditions of political business cycle – theory and empirical evidence“ („Avaliku sektori areng poliitilise majandustsükli tingimustes – teooria ja empiirilised tõendid“).

Juhendajad:
professor (emeritus) Peter Joachim Friedrich
professor Kadri Ukrainski, Tartu Ülikool

Oponendid:
professor Dr. rer. pol. Karl Morasch, University of Bundeswehr Munich (Saksamaa)
professor Dr. Chang Woon Nam, University of Applied Management (Saksamaa)

Kokkuvõte
Poliitilised protsessid ja majandustegevus on üksteisest sõltuvad. Poliitiliste tegurite, eriti avaliku sektoriga seotud tegurite, mõistmine majanduspoliitika väljatöötamisel, analüüsimisel ja hindamisel on palju keerulisem kui kirjandusest nähtub.

Avalikud reformid on osa poliitilisest protsessist, mis hõlmab paljusid osalejaid ja huvirühmi, nagu erakonnad, valitud ametnikud, valijad, lobistid, välispoliitikud ja meedia. Avalikud reformid mõjutavad ja on mõjutatud paljudest institutsioonidest, nagu seadusandlikud organid, kohtud, valimiskampaaniad, rahvusvahelised organisatsioonid, bürokraatlikud institutsioonid, finantsasutused ja pangad. Kõigi nende suhete samaaegne mõistmine ühes töös on võimatu ülesanne. Kuid laiema teooria loomine, mis seletab avaliku sektori muutusi seoses poliitiliste muutustega, nagu selles töös sõnastatud mudel, on esimene samm selles suunas.

Doktoritöö lõimib poliitilise majandustsükli teooria avaliku sektori evolutsiooniprotsessidega, töötades välja uudse makromajandusliku mudeli. Töö on ka empiirilise suunitlusega. Selles tehakse kindlaks empiirilised suundumused Euroopa riikides, esitatakse Ühendkuningriigi juhtumianalüüs ja võrreldakse teoreetilise mudeli tulemusi protsesse kirjeldavate empiiriliste suundumustega.

Doktoritöö näitab, et valitsussektori poliitika kujundamine ja rakendamine on põhimõtteliselt poliitiline. Võimuerakonnad, kes reforme välja töötavad ja ellu viivad, tegutsevad poliitilises süsteemis, mis kujundab nende tegevust. Majandustingimused, konkreetsemalt avaliku ja erasektori suurus ning nende omavaheline suhe, on olulised valimistulemusi määravad tegurid. Valijate eelistused on otseselt seotud avaliku sektori poliitiliste valikutega. Poliitilisi valikuid, mida kujundavad poliitilised tegurid, mõjutavad ka majandusnäitajad.

Kaitsmist saab jälgida ka Teamsis.

Image
Nino Kokashvili