Autor:
Eero Vabamägi/Postimees

Paarkümmend kliimamuutustega seotud terminit said eestikeelse vaste

Äsja kaitstud magistritöö aitab luua kliimamuutuste vallas mõtteselgust, mõista kliimaprobleeme paremini ja soodustada nende lahendamist. Näiteks on mõisted kasvuhoonegaaside heite vähendamise arutelus väga hajusad ja neid tähistavaid termineid mõistetakse erinevalt. Vale terminikasutus võib aga mõjuda poliitiliselt uinutavalt ja luua illusiooni, et tehakse tegelikkusest rohkem, kirjutab Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli ühisõppekava magistrant Mariliis Kolk.

Mitmetahuliste kliimaprobleemide lahendamiseks tuleb mõistagi teha kõiksugu loodus- ja täppisteaduslikku tööd, aga ükski neist pingutustest ei saaks teoks, kui meil poleks keelt, mille abil oma teadmisi üksteisega jagada. Lisaks peab kliimamuutustest ja nende tagajärgedest aru saama ka avalikkus, sest kliimakriisi kulgemine sõltub eelkõige poliitilistest otsustest. Keelt nähakse keskkonnariskide maandamisel järjest olulisema tööriistana ja on leitud, et teadlikkus kliimamuutustega kaasnevatest probleemidest on tugevas seoses teadlikkusega sellealasest oskussõnavarast. 

Image
magistritöö tulemuste illustratsioon

Kuna suurem osa teaduspublikatsioonidest ja kliimaaruteludest on inglise keeles, tekib meile oma, tunnetuskeelne oskussõnavara teatava viibega. Poleks kliimakriis nii pakiline, võiks ehk keele loomuliku arengu ja oskussõnade iseilmumisega leppidagi. Probleemi iseloomu arvestades tuleb aga selle kujunemist teadlikult veidi tagant utsitada. Seda teevad Eestis mitu terminikomisjoni, aga paraku ei ole võimalik teaduse ja poliitika arengu ning uute mõistete tekkimisega täies mahus sammu pidada.


Kõige ilusam tööst välja koorunud termin: mereleitsak


Töös püüan näitlikustada, kuidas ühe hea termini loomine käia võiks. Peale kliimamuutuste ja kestliku arenguga seotud terminite sobib samamoodi tegutseda ka teiste erialade oskussõnavaraga, kasvõi ühe mõiste ja termini kaupa. Kõige tähtsam on omavahel suhelda: minu töös said sõna teadlased, keskkonnaühenduste ja avaliku sektori esindajad ning ajakirjanikud. Kõigil neil on keelekasutusele ja mõistete tähendusväljale oma, arusaamist rikastav vaatenurk, mille jagamine parandab kommunikatsiooni.


Väärtusliku tulemusena kerkisid küsitlustest ja aruteludest esile ka hulk sünonüüme, mida vabamas kontekstis (sh õpetamiseks) terminite kõrval kasutada.


 

Magistritöös välja pakutud terminid tähestikujärjekorras

eesti keeles inglise keeles selgitus
atmosfääri soojusvastus climate sensitivity Maa aastase keskmise maapinnalähedase temperatuuri muutus vastusena muutusele atmosfääri süsinikdioksiidi kontsentratsioonis või vastusena muule kiirgusmõjule
ebakohanemine maladaptation kliimamuutustega kohanemise tegevus, mis võib võimendada kliimamuutustega seotud negatiivseid mõjusid, nt suurendada kasvuhoonegaaside heidet, ahendada kohanemisvõimet või inimeste heaolu praegu või tulevikus; tavaliselt pole negatiivne mõju sihilik
haavatavus kliimamuutuste suhtes climate vulnerability mingi üksuse või süsteemi (nt kogukond, ühiskond, riik, ökosüsteem) suur vastuvõtlikkus kliimamuutuste negatiivsetele mõjudele või suutmatus nendega toime tulla
heitestsenaarium emissions scenario tõenäosuslik hinnang kiirguslikult aktiivsete ainete (nt kasvuhoonegaasid, aerosoolid) heitkogustele ja nende võimalikule muutumisele tulevikus, sh arvestatakse inimese põhjustatud albeedot mõjutavate maakasutuse muutustega; sageli kasutatakse seda kliimaprojektsioonide arvutamiseks
ilmastikuäärmus climate extreme olukord, mil ilma- või ilmastikumuutuja väärtus on vaadeldud väärtuste skaalal väga suur või väike. Ekstreemse ilma tunnused võivad absoluutses mõttes kohati erineda. Kui äärmuslik ilmanähtus püsib mõnda aega, näiteks terve aastaaja, võib selle liigitada äärmuslikuks ilmastikunähtuseks, eriti juhul, kui selle ajaperioodi keskmine väärtus (nt kõrge temperatuur, põud, väga palju sademeid) on ka ise äärmuslik. Lihtsuse huvides nimetatakse nii äärmuslikke ilma- kui ilmastikusündmusi kokkuvõtva terminiga ilmastikuäärmusteks
kiirgussund radiative forcing kiirgusvoo netomuutus (W/m2) atmosfääri ülaosas või tropopausis, mille on põhjustanud mingi kindel kliimat muutev tegur (nt kasvuhoonegaasid, aerosoolid)
kliimakahju hüvitis climate reparations majanduslik kompensatsioon kliimamuutustest põhjustatud kahjude eest
kliimameetmed  climate action jõupingutused, millega võideldakse kliimamuutuste ja nende mõju vastu
kliimaprognoos climate prognosis, climate prediction, climate forecast ennustus kindla piirkonna tulevase kliima kohta; ei sõltu kliimastsenaariumitest
kliimaprojektsioon climate projection kliimamudeli abil simuleeritud kliimasüsteemi vastus kindlale kasvuhoonegaaside ja aerosoolide heitkoguste tekitamise stsenaariumile ühiskonnas; kliimaprognoosidest eristab kliimaprojektsioone nende sõltuvus kliimastsenaariumitest
kliimariskirühmad most affected people and areas inimgrupid ja kogukonnad, mida kliimamuutused ebaproportsionaalselt palju mõjutavad (nt naised, põlisrahvad, rassilised ja seksuaalvähemused, noored, vanemad inimesed, vaesemad inimesed, lõunapoolkera riigid)
kliimastsenaarium climate scenario sidusatel ja järjekindlatel eeldustel (nt tehnoloogiliste muutuste kiirus) põhinev kirjeldus tuleviku arengute kohta, mis võivad mõjutada kliimat; eristatakse kontsentratsioonistsenaariumit, heitestsenaariumit, leevendamise stsenaariumit, sotsiaal-majanduslikku stsenaariumit ja lähtestsenaariumit
kliimaõiglus climate justice kontseptsioon, mille alusel käsitletakse globaalset soojenemist eetilise ja poliitilise küsimusena ning analüüsitakse, kuidas on globaalse soojenemise põhjused ja mõjud seotud õigluse, eelkõige keskkonna- ja sotsiaalse õiglusega
klimaatiline mõjur climatic driver muutuv tegur kliimasüsteemis, mis mõjutab osa ühiskonnast või looduslikust süsteemist
kontsentratsioonistsenaarium concentrations scenario tõenäosuslik hinnang kiirguslikult aktiivsete ainete (nt kasvuhoonegaasid, aerosoolid, troposfääri osoon) kontsentratsioonile atmosfääris ja selle võimalikule muutumisele tulevikus, sh arvestatakse inimese põhjustatud albeedot mõjutavate maakasutuse muutustega; sageli kasutatakse seda kliimaprojektsioonide arvutamiseks
leevendamise stsenaarium mitigation scenario tõenäosuslik hinnang, kuidas kliimasüsteem vastab kliimamuutuste leevendamise meetmetele
lähtestsenaarium baseline scenario, reference scenario kliimastsenaarium, mida kasutatakse kahe või enama kliimastsenaariumi võrdlemiseks
mereleitsak marine heatwave  periood, mil mere pinnalähedane temperatuur (1 mm – 20 m allapoole merepinda) püsib vähemalt viie päeva kuni kuude jooksul 90. protsentiilis kindla piirkonna ja aastaaja tavalisest temperatuurikeskmisest; baastasemena kasutatakse nii 30-aastast kui pikemat ajaloolist keskmist
mitte-klimaatiline mõjur non-climatic driver tegur või protsess väljaspool kliimasüsteemi, mis mõjutab ühiskonda või looduslikku süsteemi
kliima murdepunkt tipping point määrav lävend, mille ületamisel kliimasüsteem jäädavalt muutub ega naase endisesse olekusse ka siis, kui muutuse põhjustaja (nt kasvuhoonegaasid) kõrvaldada
põhjuslikkuse hindamine attribution protsess, milles hinnatakse mitme põhjusliku teguri suhtelist panust muutusesse või sündmusesse koos statistilise usaldusvahemikuga
põlenguohtlik ilm fire weather ilm, mille elemendid, sh õhutemperatuur, mulla- ja õhuniiskus ning tuul soodustavad maastikupõlengute puhkemist ja püsimist; ei hõlma põleva materjali olemasolu või puudumist
põllumajandusele ebasoodsad ilmastikuolud adverse climatic event loodusõnnetusega võrreldavad ilmastikutingimused nagu külm, rahe, jää, vihm või põud, mis tekitavad kahjusid põllumajanduses
rohetaaste green recovery taastestrateegia, milles pannakse rõhku keskkonnahoidlikele investeeringutele, mis aitavad kliimamuutustega võidelda ja tugevdavad samal ajal majandust
sotsiaal-majanduslik stsenaarium socio-economic scenario kliimastsenaarium, mis kirjeldab inimpopulatsiooni, sisemajandusliku kogutoodangu ja teiste asjakohaste sotsiaal-majanduslike näitajate tõenäolist muutumist ja arengut tulevikus
õiglane kliimavastutus climate equity riikide ja kogukondade võrdne võimalus ja õigus arengule ja vaesuse kaotamisele, mis kätkeb proportsionaalset vastutust kliimamuutuste tekitamise, leevendamise ja nendega kohanemise ees
äärmuslik ilmanähtus extreme weather event ilmanähtus, mille näitaja (temperatuur, sademed vm), on vaadeldud ajaloolise keskmisega võrreldes väga suur või väike

Magistritöös leitud üldkeele sõnad

eesti keeles inglise keeles selgitus
kliimahooletus climate inaction kliimameetmete puudumine
kliimakaos  climate disruption laiaulatuslike ja laastavate muutuste kogum maakera kliimas, mille Maa atmosfääri koostise muutmise kaudu otseselt või kaudselt põhjustab inimtegevus ning mis ilmnevad lisaks kliima looduslikule varieerumisele võrreldavatel ajaperioodidel; mõjutab loodust ja inimühiskonda suurel määral

 

Kunstiajaloo professor Anu Mänd räägib inauguratsiooniloengul keskaja visuaalkultuurist

Tartu Ülikooli kunstiajaloo professor Anu Mänd peab oma inauguratsiooniloengu „Kas keskaja kunsti ajalugu on kunstiajalugu?“ kolmapäeval, 4. oktoobril kell 16.15 ülikooli muuseumi valges saalis.
Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Lars Nielsen valge puldi taga kõnet pidamas.

Professor: tehisintellekt päästab biotehnoloogia pimeduses kobamisest