Seminaril esitletakse uuringut spin-off-ettevõtete tugisüsteemidest

Teisipäeval, 8. aprillil kell 13.30-16.30 esitlevad TÜ teadlased TIPSi programmi raames valminud uuringu „Spin-off-ettevõtted ja nende tugisüsteemid Eestis“ tulemusi. Järgneb arutelu TÜ rahanduse teaduri Oliver Lukasoni ja ettevõtluse professori Tõnis Metsa juhtimisel.

Spin-off-ettevõtted ja nende tugisüsteemid Eestis“ fookuses on kõrgkoolidega seotud spin-off-ettevõtted. Uuringus esitatakse empiiriline ülevaade Eesti kõrgkoolide spin-off-ettevõtetest, tuginedes kahele erinevale definitsioonile (ülikooli osaluse olemasolu ning ülikooli töötaja osaluse olemasolu) ning lisaks tuuakse ära ülikoolide endi vastavasisulised käsitlused. Ülikooli töötajate osalusega ettevõtete puhul keskendutakse nii töötaja kui ka ettevõtte erinevatele karakteristikutele, kusjuures on kasutatud nelja suurema ülikooli (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ) töötajate üldkogumi andmeid.

Samuti vaadeldakse Eesti ülikoolide teadmuse kommertsialiseerimise olemasolevaid tugisüsteeme ning ülikoolide poolset erinevate Euroopa Liidu toetuste kasutamist. Vaadatakse lähemalt ka kõiki Eesti ettevõtlustoetusi perioodil 2007-2013, tuues ära nende peamised karakteristikud ning sobivuse teadusmahuka alustava ettevõtte kontekstis.

Uuring juhib põhjalikule andmeanalüüsile baseerudes tähelepanu mitmetele teadmuse kommertsialiseerimise tugisüsteemidega seotud probleemidele Eestis.

Samal seminaril „Ülikooli teadmusloomest teadmusmajanduseni“ tuleb esitlemisele ka uuring „Intellektuaalomandi süsteem ja intellektuaalomandi roll väikeriigi TAI süsteemis“.

Tutvu TIPSi programmi teiste uuringutega ning „Spin-off-ettevõtted ja nende tugisüsteemid Eestis“ uuringuraportiga teadus- ja innovatsioonipoliitika seireprogrammi kodulehel.

Tule kuula, arutle ja mõtle kaasa.

Lisainfo: Katrin Tamm, programmijuht, tel: 737 6116, 525 0624, e-post: katrin.tamme@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392