Väliskülalisdoktorandid

Uusi voore ei tule, kuna programm on lõppemas.

Taotlustähtaeg: 25. oktoober 2021

Soovituslik visiidi algusaeg: mitte varem kui november 2021. Visiidi lõpp: 31.08.2022.

Järgmiste taotlusvoorude tähtajad teatatakse jooksvalt juhendajate meililisti kaudu (juhendajad@lists.ut.ee) ning avaldatakse ülikooli kodulehel.

Väliskülalisdoktorantide stipendiumide info Haridus- ja Noorteameti kodulehel

Toetatakse väliskülalisdoktorante, kes tulevad Eesti kõrgkooli õppima üheks kuni kümneks kuuks.

Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond. Tegevuse elluviijaks on Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond.

Toetuse andmise eesmärk
Tegevuse eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides lühiajaliselt õppivate väliskülalisdoktorantide õpinguid, aidates seeläbi kaasa teadmiste vahetusele, muutes siinset õppetööd rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks ja nähtavaks. Tegevuse tulemusena paraneb ülikoolide võimekus kaasata välisõppureid.

Toetuse andmise tingimused
Toetuse võib määrata isikule:
1. kes on toetuse määramise hetkel oma elukohariigi poolt tunnustatud õppeasutuse doktoriõppe üliõpilane
2. kes ei ole Eesti Vabariigi resident;
3. kes ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui üks aasta, va juhul kui isik on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe.

Külalisdoktorant peab ülikooli juures õppima vähemalt 30 päeva. Maksimaalselt võib külalisdoktorandi stipendiumi määrata 10 kuumäära ulatuses.

Stipendiaadi siinseks juhendajaks Eesti kõrgkoolis peab olema eelneva doktorandi juhendamise kogemusega õppejõud, teadustöötaja või loovisik (kunstide valdkonnas).

Stipendiumi ei saa kasutada samal ajal muude toetustega, mida makstakse sama eesmärki kandvate kulude katmiseks. Väliskülalisdoktorandil on kohustus teavitada ülikooli, kui ta saab muud samalaadset toetust. Stipendiumi kasutamisel tuleb järgida ja täita Euroopa Liidu struktuuritoetuste teavitamisnõudeid.

Stipendiumi suurus
Stipendium koosneb igakuisest elamiskulu osast (660 eurot/kuus) ja sõidukulu osast (ühikuhinna põhiselt ning määratakse koduülikooli asukoha alusel). Stipendiumi võib määrata mitu korda, kuid mitte rohkem kui maksimaalse lubatud kuumäära ulatuses (10 kuud).


Näide elamiskulu osa arvutamise kohta
Kui väliskülalisdoktrandi siinviibimise periood on 20.01-20.03.2018, siis arvutatakse toetussumma järgmiselt:
1) 20.01-31.01 (12 päeva), toetusumma suurus (660/30)*12=264 eurot
2) Veebruar (täiskuu), 660 eurot
3) 01.03-20.03 (20 päeva), toetussumma suurus (660/30)*20=440 eurot
Kokku kogu perioodi eest: 1364 eurot


Sõidukulu osa määrad

Kalkulaator vahemaa arvutamiseks

Distants linnast linna Stipendiumi sõidukulu osa edasi-tagasi reisi kohta
100-499 km 180 eurot
500-1999 km 275 eurot
2000-2999 km 360 eurot
3000-3999 km 530 eurot
4000-7999 km 820 eurot
8000 või enam km 1100 eurot

Stipendiumi taotlemine
Taotlus doktoriõppe väliskülalisdoktorandi õppe- või teadustöö toetamiseks esitatakse kahes osas.

1. Tartu Ülikooli poolne juhendaja esitab Dora Pluss koordinaatorile (Annela Oona, annela.oona@ut.ee) vabas vormis digiallkirjastatud väliskülalisdoktorandi tööplaani ja eesmärgi Tartu Ülikoolis viibimise perioodiks. Kindlasti märkige tööplaani visiidi periood (võimalusel kuupäevaliselt).

2. Väliskülalisdoktorandiks saab kandideerida SoleMOVE õpirände haldussüsteemis. Välisüliõpilase nomineerimiseks palume juhendajal täita vormi, mis asub siin.

Tudengil tuleb täita avaldus ja lisada juurde järgmised dokumendid:

  1. elulookirjeldus (akadeemiline);
  2. elukohariigi õppeasutuse kinnitus, et ta on õpirände perioodil  doktoriõppesse immatrikuleeritud;
  3. kinnituskirja inglise keele oskuse kohta (v.a juhul kui doktorandi koduülikoolis toimub õpe inglise keeles);
  4. isikut tõendava dokumendi (koopia ID kaardist või passist).


Stipendiaadi poolt esitatavate dokumentide esitamisel nõustab rahvusvahelise õpirände keskusest Annika Kalda, annika.kalda@ut.ee, 737 6085

Taotluste hindamine
Taotlused vaatab läbi ja otsuse teeb stipendiumikomisjon järgmises koosseisus:
Reet Marits – doktoriõppe peaspetsialist
Ülle Tensing – rahvusvahelise õpirändekeskuse juhataja
Annela Oona – struktuurifondide projektide koordineerija / Dora Pluss koordinaator, komisjoni sekretär

Stipendiumikomisjon teavitab oma otsusest väliskülalisdoktorandiks kandideerijat ja tema juhendajat hiljemalt 21 kalendripäeva möödumisel dokumentide esitamisest.

Õpirände perioodi lõpus esitatakse kokkuvõte külalisdoktorandi õppe- ja teadustöö tegevustest stipendiumiperioodil.

Seotud dokumendid

Külalisdoktorantide toetamise juhend

Külalisdoktorantide toetuste taotlemise ja maksmise kord

Lisainfo
Dora Pluss koordinaator: Annela Oona, annela.oona@ut.ee
Haridus- ja Noorteameti kontakt: Anu Lepik, anu.lepik@harno.ee, 730 0809

Image
el_regionaalarengu_fond_horisontaalne_11.jpg
Map of the study landscapes and populations of Primula veris

Iris Reinula kaitseb doktoritööd „Genetic variation of grassland plants in changing landscapes“

Härghein

Tule Ellujäämise Kunstide Loodusloovusfestivalile, mis toimub 5.–15. juunini

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale