Autor:
Tartu Ülikooli Turundus- ja Kommunikatsiooniosakond

Eesti keele B2-taseme test

Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testiga saab tõendada ülikooli eestikeelsesse õppesse kandideerimiseks nõutud keeleoskust. Testile kutsutakse need kandidaadid, kes ei saa kandideerimisavalduse esitamise ajal oma eesti keele oskust tõendada täies mahus eesti keeles läbitud õpingute või eesti keele B2-taseme oskust tõendava eksamiga. Loe lähemalt eesti keele B2-taseme oskuse tõendamise kohta.

Test koosneb neljast osast: kirjutamine, lugemine, kuulamine ja rääkimine. 

Test toimub kahel päeval:

 • kirjalik osa 18. juulil 2024 kell 10.00 Tartus aadressil Lossi 3-319;
 • rääkimisosa 19. juulil 2024 algusega kell 10.00 Tartus aadressil Lossi 3-319. Täpne aeg teatatakse hiljemalt kirjaliku eksami päeval.

Kui kandidaadi erivajaduse (nägemis-, kuulmispuue, düsgraafia vmt) pärast on testi läbiviimisel vaja teha kohandusi, siis tuleb vastav põhjendatud taotlus esitada hiljemalt 28. juunil. Loe lähemalt...

 

Testi ülesehitus


Testi kirjalik osa kestab kokku 200 minutit. Rääkimisosa jaoks jagatakse testisooritajad juhuslikesse paaridesse. Rääkimisosa kestab paari peale 20 minutit. 

Oma ülesehituselt on test sarnane HARNO eesti keele B2-taseme eksamiga. Näiteid leiab HARNO kodulehelt.

Kirjutamisosa kestab 80 minutit ning koosneb kahest ülesandest:  

 • alusteksti põhjal kirjutamine (umbes 120 sõna); 
 • arutleva teksti kirjutamine (umbes 180 sõna).

Lugemisosa kestab 80 minutit ning koosneb neljast ülesandest, mille lahendamisel tuleb kasutada ainult loetud infot:

 • valikvastustega ülesanne, kus peab leidma õige vastuse kolme etteantud variandi hulgast;
 • lünkülesanne, kus peab tekstist eemaldatud lausetele tekstis õige koha leidma;
 • vastustepangaga ülesanne, kus peab tekstist eemaldatud sõnadele tekstis õige koha leidma;
 • valikvastustega ülesanne, kus peab tekstilõigud tähenduselt sobivate lausetega kokku viima.

Kuulamisosa kestab 40 minutit ning koosneb neljast ülesandest, mis tuleb lahendada kuuldud info põhjal:

 • lünkade täitmine; 
 • märkimine, kas esitatud väide on õige või vale; 
 • valikvastuste hulgast õige väite leidmine;
 • etteantud väidete hulgast õigete väidete leidmine.

Rääkimisosa kestab 20 minutit ning koosneb kahest ülesandest:

 • monoloog; 
 • arutlev dialoog, kus testitavad selgitavad ja põhjendavad oma seisukohta ning jõuavad koos järeldusele. 

Monoloogile eelneb kaks minutit ettevalmistusaega. Dialoogile eelneb kolm minutit ettevalmistusaega.

Rääkimisosa alustavad komisjoniliikmed sissejuhatava vestlusega, mida ei hinnata.

 

Tulemus


Testi sooritamiseks peab lõpptulemus olema vähemalt 60% kogupunktisummast. Kõik osaoskused on võrdse kaaluga, iga osaoskus annab maksimaalselt 25% lõpptulemusest.

Kandidaadid, kelle testi tulemusele jääb vahemikku 60-79%, peavad sooritama augusti lõpus lisaks eesti keele kui õppekeele oskuse testi.

Kui eesti keele B2-taseme testi tulemus jääb alla 60%, ei ole õppima asumiseks vajalik eesti keele B2-taseme oskus tõendatud ja vastuvõtuotsus tühistatakse.

teenusedisainipäev

Tule 1. juunil teenusedisaini päevale

Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikooli päev Narvas

Infotund: teenuste disain ja juhtimine

INFOTUND: Teenuste disain ja juhtimine