Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile

-

Toimumise aeg
Maht
1.75 EAP (48 tundi)
Õppetöö vorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Lii Kaudne
Egle Säre
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Toetada õpetaja abina töötamiseks vajalike esmaste pedagoogiliste baasteadmiste ja -oskuste omandamist. Anda kursusel osalejatele praktilisi teadmisi ning oskusi selleks, et toetada erinevaid õppijaid ja suunata neid iseseisvalt õppima, mõtlema ja otsustama, aega planeerima ning iseennast analüüsima ning motiveerima. Toetada osalejate pädevusi kujundada sobivat õpikeskkonda, motiveerida õppijat ning toetada sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengu mõistmist läbi elukaare ning anda teadmisi tõhusa sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise viiside kohta.
Selleks mõtestame abiõpetaja rolli õppimise toetamisel õpilünkade leevendamiseks ja õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisel ning toetame kursusel osalejate
- teadmisi laste ja noorte õppimise ja arengu seaduspärasustest;
- arusaamu õppimise ja tänapäevaste õpetamise põhimõtetest ja nende rakendamisest;
- oskusi õppija õppimise, sh motivatsiooni toetamisest ning õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisest;
- sotsiaal-emotsionaalseid oskusi.
Sihtrühm:
Pedagoogilise hariduseta põhikooli pikapäevarühma, õpilaskodu kasvatajad, ringijuhendajad, raamatukoguhoidjad jt huvilised, kes juba töötavad või omavad valmisolekut töötada õpetaja abina.
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab, kuidas individuaalselt ja õpigruppidega kontakti saavutada;
- mõistab ja oskab oma töös kasutada õppimise peamisi seaduspärasusi;
- teab, kuidas toetada õppija õppimist;
- teab, kuidas luua ja hoida head suhet;
- on valmis koostööks õpetajaga, sh lähtub õppe läbiviimisel õpetaja antud juhistest;
- on valmis koostööks õppijaga, valmis teda aktiivselt kuulama ja arvestama tema kui õppija eripäraga;
- oskab kujundada õppimist toetavat keskkonda;
- mõistab sotsio-emotsionaalsete oskuste kujunemise protsessi ning täiskasvanute ja lapse koosmõju nende oskuste teadlikule ja eesmärgipärasele arendamisele;
- mõtestab ja omab teadmisi, et toetada lapse sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengut klassikontekstis;
- mõtestab oma rolli ja tugevusi lapse sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamisel ka meeskonnaliikmena;
- on mõtestanud enda rolli ja tugevusi abiõpetajana.
Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine sihtrühma.
Õppejõud:
Lii Kaudne - MA, kasvatusteadused. Õpetajate ja haridustöötajate koolitamise kogemus nii taseme- kui ka täiendusõppes.
Egle Säre - PhD, haridusteaduste lektor https://www.etis.ee/CV/Egle_S%C3%A4re/est Õpetajate ja haridustöötajate koolitamise kogemus nii taseme- kui ka täiendusõppes.
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Õppepäevad on üles ehitatud rakendades vahelduvalt nii suhtluspõhist loenguvormi teoreetiliste põhiprintsiipide edasiandmiseks kui praktilisi individuaal- ja rühmaülesandeid õpitu kinnistamiseks ja ühisteks aruteludeks.
Kasutatavad meetodid: miniloeng diskussioonidega, harjutused ja nende analüüs, paaris- ja rühmatöö, grupiarutelu ning iseseisev töö.

Õpikeskkonna kujundamine
- Õppimist toetava keskkonna loomine, emotsionaalselt turvaline keskkond
- Koostöine õpikeskkond, koostöö õpetaja ja tugimeeskonnaga
- Õppijate huvidele toetumine õpihuvi taasleidmiseks ja koostöö loomiseks
Õppimise ja arengu toetamine
- Mis on õppimine? Õpihoiakud. Õpioskused.
- NÕK rakendamine abiõpetajana
- Individuaalsed õpivajadused, personaliseeritud õppimise toetamine
- Õppimist toetavad tegurid, õppeprotsessi ülesehitus ja eesmärgid
- Väärtuskasvatus, aktiivõppemeetodid
- Liikumine ja õppimine
- Õppimist toetav tagasiside, sh õppimise analüüsimine lähtudes õppe eesmärkidest.
Sotsiaal-emotsionaalse pädevuse kujunemine
- Laste probleemse käitumise mõtestamine lapse arengu toetamiseks
- Sotsiaal-emotsionaalse pädevuse kujunemine ja seda mõjutavad tegurid
- Tõhusa sekkumise elemendid
Koostöö alused
- Õpetaja abi roll koostöös kolleegidega ja lapsega
- Tõhusa suhtlemise alused
32 Lii Kaudne, Egle Säre
2. Iseseisev töö 16 Lii Kaudne, Egle Säre

Hinnainfo:
Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine" (ESF VÕTI).
Koolituse hind on 416 eurot ja see tasutakse koolituse lõpetaja eest ESF VÕTI vahenditest.

Tulenevalt rahastusreeglitest edastatakse ESF VÕTI toel toimunud koolitusel osalejate andmed Statistikaametile, kellel on õigus küsida 6 kuud peale koolituse lõppu tagasiside saamiseks täiendavaid küsimusi e-posti või telefoni teel.
Registreerudes koolitusele annate loa oma andmete edastamiseks Statistikaametile ja kinnitate, et kuulute sihtrühma ning osalete koolitusel selle läbimiseks nõutud mahus.
Toimumiskoha info:
Tartu linn Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis aadressil Jakobi 5, Tartu.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolituse jooksul kasutatakse ka õppekeskkonda Moodle. See on koolituse elektrooniline õppekeskkond, mis pakub tuge koolituse läbimiseks. Sinna koondatakse kõik õppematerjalid ja iseseisvate tööde juhendid.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolituse toimumise kuupäevad: 1.oktoober algusega kell 10:00, 31.oktoober-01.november ja 27.november 2024.

Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis aadressil Jakobi 5, Tartu.

Koolituspäevade ajakava ja ruumi info:

T 1.oktoober 2024, kell 10.00 - 17.15, RUUM: õpperuum aadressil Ülikooli 20, Tartu-ruum 320
N 31.oktoober 2024, kell 10.00 - 17.15, ruum A306 (Jakobi 5, Tartu)
R 1.november 2024, kell 09.00 - 16.15, ruum A306 (Jakobi 5, Tartu)
K 27.november 2024, kell 10.00 - 17.15, ruum A116 (Jakobi 5, Tartu)

Õppepäevad, mis algavad kell 10.00 on järgmise ajakavaga:
10.00 - 12.00 õpe
12.00 - 13.00 lõuna linnas (omal käel)
13.00 - 15.00 õpe
15.00 - 15.15 meiepoolne kohvipaus
15.15 - 17.15 õpe

Õppepäev, mis algab kell 09.00 on järgmise ajakavaga:
09.00 - 11.00 õpe
11.00 - 11.15 meiepoolne kohvipaus
11.15 - 13.15 õpe
13.15 - 14.15 lõuna linnas (omal käel)
14.15 - 16.15 õpe
Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse õpiväljundite saavutamine, osalemine õppes vähemalt 75% auditoorses õppetöös (st vähemalt kolmel õppepäeval) ja iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Iseseisvate individuaalsete ülesannete arvestuslik sooritamine:
iseseisev lugemine; iseseisev õppevideo vaatamine; õpipäeviku, sh eneseanalüüsi täitmine (individuaalne töö).
Hindamiskriteeriumid:
Hindamine toimub sõnalise hindamisskaala alusel arvestatud/mittearvestatud.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Registreerumise tähtaeg:
01.10.2024
Täiendav info:
Merilin Piirmann, merilin.piirmann@ut.ee, +372 +372 737 6448
Programmi kood:
SVHI.TK.687
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 31.10.2024 - 12.05.2025 Maht: 12.25 EAP (320 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 27.09.2024 - 25.04.2025 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 09.08.2024 - 31.01.2025 Maht: 17 EAP (442 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 03.10.2024 - 17.04.2025 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 19.11.2024 - 21.03.2025 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Lähiajal algavad koolitused.
06.10.2021
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023